الف) مقالات انگلیسی و فرانسه

۱) The Contractual Form of Iran’s Buyback Contracts in Comparison with Production Sharing and Service Contract, presented at the SPE 13th Middle East Oil Show Conference, Bahrain 9-12 June 2003.

۲) Exploration and Development of Iran Oilfields through Buyback, 30 Natural Resources Forum (۲۰۰۶), ۱۹۹-۲۰۶.

برای دیدن متن مقاله اینجا را کلیک کنید

۳) The Legal and Regulatory Environment of LNG Projects in Iran, ۲۵ (۲) Journal of Energy and Natural Resources Law (۲۰۰۷) ۱۵۰- ۱۶۷.

۴) Legal and Regulatory Framework for BOT in Iran, 2 International Business Law and Practice/ Revue De Droit Des Affaires Internationales (۲۰۰۸) ۱۶۵-۱۸۴.

۵) The Legal Structure of Special Economic Zones in Iran, 2 International Business Law and Practice/ Revue De Droit Des Affaires Internationales (۲۰۱۰), ۱۶۱-۱۷۲.

۶) A Comparative Study of Promotion and Protection of Investments Agreement among the ECO Member States and TRIMs Agreement, 8(3) Transnational Dispute Management, (Sept. 2011), 1-9.

۷) Precautionary Principle in the International Trade. Regime: A Careful Look at the WTO’s SPS Agreement, ۴th International Business and Social Science Research Conference, Dubai, 5 – ۷ January 2012

۸) Foreign Investment in Iran’s Upstream Oil and Gas Operations: A Legal Perspective, Journal of World Energy Law and Business, March 2015

ب) مقالات فارسی

۱) فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد،‌ مجله مجتمع آموزش عالی قم، بهار ۱۳۷۸ شماره ۱، ۴۹-۷۱.

۲) نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، تابستان ۱۳۷۸ شماره۲.

۳) تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران، مجله مجتمع آموزش عالی قم، پاییز ۱۳۷۸ شماره ۳، ۶۵-۸۳.

۴) سازمان تجارت جهانی (گات):‌ اهداف،‌ مبانی و ساختار، مجله مجتمع آموزش عالی قم، زمستان ۱۳۷۸، شماره۴، ۷-۲۵.

۵) الحاق به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر قوانین داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، بهار ۱۳۷۹ شماره ۵، ۷-۲۷.

۶) نگاهی به قانون روابط مؤجر و مستأجر، مجله مجتمع آموزش عالی قم، پاییز و زمستان ۱۳۷۹ شماره۷-۸، ۷-۳۴.

۷) پروژه‏ های ساخت،‌ بهره‏برداری و انتقال،‌ نامه مفید، تابستان ۱۳۸۰، شماره ۲۶، ۳۱- ۵۰.

۸ ) نقد و بررسی مقررات آیین دادرسی راجع به مطالبه خسارات قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه، مجله مجتمع آموزش عالی قم، بهار۱۳۸۰ شماره ۹.

۹) استیفای قصاص در صورت تعدد اولیاء دم، مجله دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان ۱۳۸۰، شماره ۵۱ و ۵۲، ۸۷- ۱۰۸.

۱۰) دلایل استفاده از قراردادهای بی.او.تی و نقش دولت در موفقیت این پروژه ‏ها، مجله مجتمع آموزش عالی قم، زمستان ۱۳۸۰ شماره۱۱، ۳۱-۵۳.

۱۱) قراردادهای استاندارد (الحاقی) در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا، مجله مجتمع آموزش عالی قم، بهار ۱۳۸۱، شماره ۱۲، ۶۷-۱۰۲.

۱۲) اوراق مشارکت برداشتی نو از مفهوم سنتی مشارکت، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، بهار و تابستان۱۳۸۱، شماره ۸، ۶۵-۹۶.

۱۳) نظریه غیر منصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، آمریکا و انگلستان، مجله مجتمع آموزش عالی قم، پاییز ۱۳۸۱ شماره۱۴، ۵-۴۳.

۱۴) توافق‌های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و امریکا، مجله اندیشه‌های حقوقی، ۱۳۸۲ شماره ۳، ۵-۲۸.

۱۵) نقدی بر لایحه کاهش سن رشد (لایحه اصلاح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی)، روزنامه اطلاعات، ۲۷ شهریور ۱۳۸۲، ۱۱.

۱۶) انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل، مجله اندیشه‌های حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، شماره ۷، ۵-۴۶.

۱۷) خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه، مجله مقالات و بررسیها، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، دفتر ۷۶(۳)، ۱۶۵-۱۸۵.

۱۸) تقاضای اجرای قرارداد توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا، مجله اندیشه‌ها حقوقی، بهار و تابستان ۱۳۸۴، شماره ۸، ۵-۳۶

۱۹) بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌الملی، مجله اندیشه های حقوقی، بهار و تابستان ۱۳۸۵، شماره ۱۰، ۴۷-۷۶.

۲۰) حق فسخ عقد در صورت خودداری از تسلیم عوض در فقه امامیه، مقالات و بررسیها، دفتر ۷۹، بهار ۱۳۸۵، ۷۵-۹۹

۲۱) مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقتنامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی، مجله مدرس، پاییز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۷، ۴۹-۷۷.

۲۲) مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، مجله فقه و حقوق، تابستان ۱۳۸۶، شماره ۱۳، ۱۵۳-۱۷۵.

۲۳) وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله، فصلنامه اقتصاد اسلامی، پاییز ۱۳۸۶، شماره ۲۷، ۱۰۱- ۱۳۰

۲۴) نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴- ۷.

۲۵)  بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک) مجله اندیشه های حقوقی، پاییز و زمستان  ۱۳۸۷، شماره ۱۳، ۵-۲۹.

۲۶) برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره ۳ و ۴، ۱-۱۰.

۲۷) تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند، نامه مفید، شهریور ۱۳۸۸، سال پانزدهم، شماره ۷۳،  ۲۳-۴۶

۲۸) نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری، نشریه حقوق خصوصی، شماره ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ۵-۳۰.

۲۹) اکتشاف و توسعه میادین نفتی از طریق قراردادهای بیع متقابل، نشریه حقوقی بین المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۸، ۲۶۲-۲۴۳

۳۰) تجارت انتشار، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۵۲، ۲۴۷-۲۸۵.

۳۱) پروتکل کیوتو و تامین مالی طرحهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، پژوهش حقوق، شماره ۳۲، بهار ۱۳۹۰، ۲۰۷-۲۳۴.

۳۲) مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن، پژوهش حقوق، شماره ۳۴، پاییز ۱۳۹۰، ۲۴۷-۲۷۰.

۳۳) نوآوری‌ها و تغییرات اینکوترمز ۲۰۱۰، پاییز ۱۳۹۰

۳۴) الحاق  ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه های صادراتی، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰، ۱۱۴-۹۵

۳۵) تأملی بر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی (ولایت پدر بر دختر باکره)، طلیعه، نشریه علمی جهاد دانشگاهی مجتمع آموزش عالی قم، شماره ۱۲، آذر ۱۳۷۱.

۳۶) حل و فصل اختلاف‌های ناشی از اعطای یارانه‌های صادراتی در سازمان تجارت جهانی، حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۹، ۵۸-۲۹.

۳۷) مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰، ۶۸-۴۱.

۳۸) تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۷.

۳۹) حسن­ نیت در توافقات عمودی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۵، پاییز ۱۳۹۰، ۳۶-۹.

۴۰) آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات ناظر به کشاورزی، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شمارهای ۱۹ و ۲۰، زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹، ۱۹۷-۱۷۷.

۴۱) مذاکره­ مجدد در قراردادهای سرمایه­­گذاری نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۳۴، سال نهم، پاییز ۱۳۹۱، ۱۸۴-۱۶۱.

۴۲) هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره اول، سال نوزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ۱۱۸-۸۰

۴۳) سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، حقوق خصوصی، شماره ۲۱، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ۳۴-۵.

۴۴) حقوق غیر دولتی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، ۱۳۵-۱۱۷.

۴۵) قراردادهای مشارکت در تولید، راهکار یا ضرورت، گزارش میزگرد، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شماره ۵۲، ۱۳۹۲، ۱۹-۸

۴۶) امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی، فصلنامه حقوق، دوره ۴۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، ۵۱-۳۳.

۴۷) مالیت دانش فنی از منظر فقه و حقوق ایران، فصلنامه تعالی حقوق، سال پنجم، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۲، ۳۲-۷.

۴۸) بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۶، تابستان ۱۳۹۳، ۴۸-۱۱.

۴۹) نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، فصل نامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۳، ۹۸-۷۵.

۵۰) ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن در حقوق نرم، دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره ۵، بهار و تابستنان ۱۳۹۳، ۲۷-۱.

۵۱) مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ۲۶۱-۲۲۷

۵۲) حقوق نرم، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ۲۷۶-۲۵۱.

۵۳) عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری، حقوق خصوصی، دوره دوازدهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ۳۱-۱.

۵۴) سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ۱۴۵-۱۱۷.

۵۵) چارچوب قراردادی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، حقوق خصوصی، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۲۵-۱.

۵۶) فرآیند مذاکره مجدد قراردادهای سرمایه گذاری، پژوهشهای حقوق تطبیقی شماره ۲۶، پاییز ۱۳۹۶،  ۱۳۲-۱۰۹

۵۷) حقوق حاکم بر قراردادهای بین المللی فروش نفت خام و جایگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این قراردادها، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۴، شماره ۵۴، پاییز ۱۳۹۶، ۱۳۳-۹۵.

۵۸) بررسی وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ۶۳۶-۶۰۷

۵۹) رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، سال چهل و هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷،  ۳۵۷-۳۷۷.

 

چنانچه تمایل دارید نقطه نظرات شما در سایت منتشر شود، لطفا در بخش دیدگاه‌ها و نظرها مطالب خود را ثبت نمایید.

.

چنانچه پرسش یا سوالی دارید که جنبه عمومی دارد، پرسش های خود را در بخش پرسش و پاسخ قرار دهید.

 

 1. ابراهیم

  با عرض سلام و ارادت و ادب و احترام.
  جناب اقای شیروی در زمینه قرارداد داوری تجاری بین المللی در ایران با توجه به قانون انسیترال از لحاظ عملی در چه بخش هایی بیشتر نیاز به تحقیق و پژوهش دارد؟ خواهشمندم ما در این زمینه راهنمایی فرمایید. دوستدار شما ، ابراهیم استقلال

  • دکتر شیروی

   سلام، مباحث نظری آن عمدتا مطرح شده است. نکاتی ممکن است در عمل بروز کند که در این خصوص باید به آراء رجوع شود. یکی از جاهایی که می توانید به برخی از این آراء دسترسی پیدا کنید، سایت آنسیترال بخش آراء است.

 2. دشتی

  به راه بادیه رفتن به از نشستن باطل
  که گر مراد نیابم به قدر وسع بکوشم
  درود به شرف و محبت بی نظیرت که از تمام وجود مایه میذاری.دومی نداری اقای دکتر عزیز.موفق و خرم مثل همیشه باشی استاد

 3. دشتی

  از طرفی اقای دکتر بنظرتون میتونم بورس بگیرم برای دکتری پیوسته.الان لیسانس گرفتم.بازم تشکر

  • دکتر شیروی

   اگر منظورت این است که با مقاله بتوانی از ایران بورس بگیری، ظاهرا بورس در ایران خیلی محدود است و این فعلا به کسانی اعطا می شوند که بتوانند از دانشگاهی اعلام نیاز بیاورند که به خدمات آنها بعد از فارغ التحصیلی نیاز دارند. اگر منظورتان بورس خارج از کشور است، این نیز خیلی محدود است و کسب آن نیاز به مقدمات و مکاتبات زیاد دارد. همیشه توجه داشته باشید که داشتن رزومه خوب و چاپ مقاله مناسب است ولی نه شرط کافی و نه شرط لازم حتمی است ولی می تواند همراه با سایر عوامل کمک کند. مثلا در بورس خارج زبان و داشتن نمره بالا و اخذ مدرک بین المللی از اهمیت اساسی برخوردار است. بورس پیوسته به آن صورت در حقوق مطرح نیست.

 4. دشتی

  اقای دکتر برای گرفتن بورس یک مقاله کافیه؟بنظر شما چه مجلاتی میتونم ثبت کنم؟ممنون میشم اگه معرفی کنید.
  امیدوارم بتونم جبران کنم

 5. دشتی

  با عرض سلام.جناب اقای دکتر شیروی بنده با جناب اقای دکتر د. شروع به نوشتن مقاله کردیم.ضمن تشکر بابت راهنمایی های جنابعالی میخواستم نظرتون رو درمورد این موضوع بدونم:مطالعه تطبیقی شرط عدم مسوولیت با توجه به ماده ۷۴کنوانسیون و حقوق ایران

  • دکتر شیروی

   سلام، موضوع خوبی است ولی موضوع منحصر به ماده ۷۴ نیست.

 6. حسام

  با سلام خدمت جناب آقای دکتر شیروی

  آیا می توان در مجله حقوق اسلامی مقالات مرتبط با حقوق تجارت بین الملل و به طور خاص حقوق بین الملل سرمایه گذاری را به چاپ رساند؟
  اگر پاسخ مثبت است چه مدت زمانی طول می کشد تا مقاله سیر بررسی را طی کرده و چاپ شود؟

  • دکتر شیروی

   سلام، مأموریت مجله حقوق اسلامی، چاپ مقالات مرتبط با حقوق اسلامی است. با این وجود تعداد محدودی از مقالات هر نشریه ممکن است به سایر موضوعات حقوقی اختصاص پیدا کند که چون تعداد این تقاضاها خیلی زیاد است، تعداد زیادی هم اکنون در نوبت چاپ هستند و بنابراین ممکن است مقالات مزبور در اولویت قرار نگیرند.

 7. شهرام کریمی

  عرض سلام واحترام دارم خدمت استادگرانقدروعزیزجناب آقای دکترشیروی، استادمحترم باتشکراززحمات حضرتعالی استدعادارم دررابطه باتعریف وآثارقانون مدل یانمونه بنده راراهنمائی نمائیدباتوجه به اینکه ازمقالات حضرتعالی استفاده های زیادی کرده ام ولی درموردتعریف واثارقانون مدل مطلبی یافت نکرده ام لذا ازمحضرتان خواهشمندم بنده رادراین موردراهنمائی نماید،باتشکرفراوان

  • دکتر شیروی

   سلام قانون نمونه به نمونه قانون اطلاق می شود که توسط یک سازمان یا موسسه بین المللی تهیه شده و به کشورها توصیه می شود که نمونه قانون مزبور را در کشورهای خود به تصویب برساند. زمانی که قانون مزبور به تصویب مقامات ذیصلاح مقننه آن کشور می رسد آن متن در آن کشور جنبه قانونی پیدا می کند. برای اطلاع بیشتر به کتاب حقوق تطبیقی مراجعه کنید.

 8. صفوی نژاد

  باعرض سلام و ادب خدمت استاد ارجمند
  استاد در صورت امکان خواهشمند است منابع مطالعاتی در خصوص قراردادهای نفت و گاز و نیز مقررات راجع به خطوط انتقال نفت و گاز در ایران و دیگر کشورها را اعلام بفرمایید . مجددا از لطف حضرتعالی کمال تشکر را دارم.

  • دکتر شیروی

   سلام، در خصوص خطوط لوله چند تا پایان نامه دفاع شده است که یکی از آنها تحت نظر اینجانب بوده (به بخش پایان نامه ها سایت مراجعه شود) و یکی هم در پردیس کیش دفاع شده است که می توانید جهت مطالعه به دانشگاه مربوط مراجعه کنید.

 9. مهرزاد

  سلام خدمت استاد بزرگوارم جناب اقای شیروی خوشحالم که در دانشگاه قم در دوره کارشناسی ارشد در خدمت شما شاگردی کرده ام و هر چند در دنیای واقعی از خدمتتان دور افتاده و فراموشمان شد رابطه استاد و شاکردی اما اینکه به یک باره شما را در دنیای مجازی یافتم بسیار خرسند گردیدم و مفتخرم به شاگردی شما دوستتان دارم .مهرزاد مسیحی