الف) مقالات انگلیسی و فرانسه

 1. The Contractual Form of Iran’s Buyback Contracts in Comparison with Production Sharing and Service Contract, presented at the SPE 13th Middle East Oil Show Conference, Bahrain 9-12 June 2003.

 2. Exploration and Development of Iran Oilfields through Buyback, 30 Natural Resources Forum (۲۰۰۶), ۱۹۹-۲۰۶.  برای دیدن متن مقاله اینجا را کلیک کنید

 3. The Legal and Regulatory Environment of LNG Projects in Iran, ۲۵ (۲) Journal of Energy and Natural Resources Law (۲۰۰۷) ۱۵۰- ۱۶۷.

 4. Legal and Regulatory Framework for BOT in Iran, 2 International Business Law and Practice/ Revue De Droit Des Affaires Internationales (۲۰۰۸) ۱۶۵-۱۸۴.

 5. The Legal Structure of Special Economic Zones in Iran, 2 International Business Law and Practice/ Revue De Droit Des Affaires Internationales (۲۰۱۰), ۱۶۱-۱۷۲.

 6. A Comparative Study of Promotion and Protection of Investments Agreement among the ECO Member States and TRIMs Agreement, 8(3) Transnational Dispute Management, (Sept. 2011), 1-9.

 7. Precautionary Principle in the International Trade. Regime: A Careful Look at the WTO’s SPS Agreement, ۴th International Business and Social Science Research Conference, Dubai, 5 – ۷ January 2012

 8. Foreign Investment in Iran’s Upstream Oil and Gas Operations: A Legal Perspective, Journal of World Energy Law and Business, March 2015

 9. Privacy and Confidentiality in Alternative Dispute Resolution Methods, International Economic Society, Vol. 11, Issue 3, September 2017.

 10. Energy Dual Pricing in Iran and Its Impact on Accession to the World Trade Organization, Petroleum Business Review, Vol. 2, Issue 4, Autumn 2018, 13-25. 

 11. Joint Venture and Joint Operating Agreements in Iran: Legal Aspects, Journal of World Energy Law and Business, Volume 13, Issue 3, June 2020, Pages 270–۲۸۱ 

 12.  A Review of the Compliance of the NIOC’s Process of Board of Directors’ Appointment with the Principles of Good Corporate Governance, Petroleum Business Review, Vol. 6, Issue 2, April 2022.

 13.  Regulatory Authority in Awarding Petroleum Exploration and Production Rights, Petroleum Business Review, Vol. 7, Issue 1, January 2023.

ب) مقالات فارسی

۱) فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد،‌ مجله مجتمع آموزش عالی قم، بهار ۱۳۷۸ شماره ۱، ۴۹-۷۱.

۲) نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، تابستان ۱۳۷۸ شماره۲.

۳) تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران، مجله مجتمع آموزش عالی قم، پاییز ۱۳۷۸ شماره ۳، ۶۵-۸۳.

۴) سازمان تجارت جهانی (گات):‌ اهداف،‌ مبانی و ساختار، مجله مجتمع آموزش عالی قم، زمستان ۱۳۷۸، شماره۴، ۷-۲۵.

۵) الحاق به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر قوانین داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، بهار ۱۳۷۹ شماره ۵، ۷-۲۷.

۶) نگاهی به قانون روابط مؤجر و مستأجر، مجله مجتمع آموزش عالی قم، پاییز و زمستان ۱۳۷۹ شماره۷-۸، ۷-۳۴.

۷) پروژه‏ های ساخت،‌ بهره‏برداری و انتقال،‌ نامه مفید، تابستان ۱۳۸۰، شماره ۲۶، ۳۱- ۵۰.

۸ ) نقد و بررسی مقررات آیین دادرسی راجع به مطالبه خسارات قراردادی و خسارت تأخیر تأدیه، مجله مجتمع آموزش عالی قم، بهار۱۳۸۰ شماره ۹.

۹) استیفای قصاص در صورت تعدد اولیاء دم، مجله دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی مشهد، بهار و تابستان ۱۳۸۰، شماره ۵۱ و ۵۲، ۸۷- ۱۰۸.

۱۰) دلایل استفاده از قراردادهای بی.او.تی و نقش دولت در موفقیت این پروژه ‏ها، مجله مجتمع آموزش عالی قم، زمستان ۱۳۸۰ شماره۱۱، ۳۱-۵۳.

۱۱) قراردادهای استاندارد (الحاقی) در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و آمریکا، مجله مجتمع آموزش عالی قم، بهار ۱۳۸۱، شماره ۱۲، ۶۷-۱۰۲.

۱۲) اوراق مشارکت برداشتی نو از مفهوم سنتی مشارکت، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز، بهار و تابستان۱۳۸۱، شماره ۸، ۶۵-۹۶.

۱۳) نظریه غیر منصفانه و خلاف وجدان بودن شروط قراردادی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، آمریکا و انگلستان، مجله مجتمع آموزش عالی قم، پاییز ۱۳۸۱ شماره۱۴، ۵-۴۳.

۱۴) توافق‌های مقدماتی در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان و امریکا، مجله اندیشه‌های حقوقی، ۱۳۸۲ شماره ۳، ۵-۲۸.

۱۵) نقدی بر لایحه کاهش سن رشد (لایحه اصلاح ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی)، روزنامه اطلاعات، ۲۷ شهریور ۱۳۸۲، ۱۱.

۱۶) انواع روشهای قراردادی تجارت متقابل، مجله اندیشه‌های حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، شماره ۷، ۵-۴۶.

۱۷) خیار تعذر تسلیم در فقه امامیه، مجله مقالات و بررسیها، پاییز و زمستان ۱۳۸۳، دفتر ۷۶(۳)، ۱۶۵-۱۸۵.

۱۸) تقاضای اجرای قرارداد توسط ذینفع ثالث در حقوق کامن لو با تأکید بر حقوق انگلستان، امریکا و استرالیا، مجله اندیشه‌ها حقوقی، بهار و تابستان ۱۳۸۴، شماره ۸، ۵-۳۶

۱۹) بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌الملی، مجله اندیشه های حقوقی، بهار و تابستان ۱۳۸۵، شماره ۱۰، ۴۷-۷۶.

۲۰) حق فسخ عقد در صورت خودداری از تسلیم عوض در فقه امامیه، مقالات و بررسیها، دفتر ۷۹، بهار ۱۳۸۵، ۷۵-۹۹

۲۱) مقایسه قانون برگزاری مناقصات با موافقتنامه ناظر بر خریدهای دولتی در سازمان تجارت جهانی، مجله مدرس، پاییز ۱۳۸۵، شماره پیاپی ۴۷، ۴۹-۷۷.

۲۲) مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، مجله فقه و حقوق، تابستان ۱۳۸۶، شماره ۱۳، ۱۵۳-۱۷۵.

۲۳) وضعیت فقهی و حقوقی قرارداد اختیار معامله، فصلنامه اقتصاد اسلامی، پاییز ۱۳۸۶، شماره ۲۷، ۱۰۱- ۱۳۰

۲۴) نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴- ۷.

۲۵)  بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک) مجله اندیشه های حقوقی، پاییز و زمستان  ۱۳۸۷، شماره ۱۳، ۵-۲۹.

۲۶) برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره ۳ و ۴، ۱-۱۰.

۲۷) تشکیل قراردادها از طریق نمایندگی سامانه هوشمند، نامه مفید، شهریور ۱۳۸۸، سال پانزدهم، شماره ۷۳،  ۲۳-۴۶

۲۸) نقد و بررسی دستورالعمل اجرایی صدور و راهبری کارت خرید اعتباری، نشریه حقوق خصوصی، شماره ۱۵، پاییز و زمستان ۱۳۸۸، ۵-۳۰.

۲۹) اکتشاف و توسعه میادین نفتی از طریق قراردادهای بیع متقابل، نشریه حقوقی بین المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۸، ۲۶۲-۲۴۳

۳۰) تجارت انتشار، مجله تحقیقات حقوقی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۵۲، ۲۴۷-۲۸۵.

۳۱) پروتکل کیوتو و تامین مالی طرحهای اقتصادی در کشورهای در حال توسعه، پژوهش حقوق، شماره ۳۲، بهار ۱۳۹۰، ۲۰۷-۲۳۴.

۳۲) مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن، پژوهش حقوق، شماره ۳۴، پاییز ۱۳۹۰، ۲۴۷-۲۷۰.

۳۳) نوآوری‌ها و تغییرات اینکوترمز ۲۰۱۰، پاییز ۱۳۹۰

۳۴) الحاق  ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه های صادراتی، فصلنامه حقوق، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دوره ۴۱، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۰، ۱۱۴-۹۵

۳۵) تأملی بر ماده ۱۰۴۳ قانون مدنی (ولایت پدر بر دختر باکره)، طلیعه، نشریه علمی جهاد دانشگاهی مجتمع آموزش عالی قم، شماره ۱۲، آذر ۱۳۷۱.

۳۶) حل و فصل اختلاف‌های ناشی از اعطای یارانه‌های صادراتی در سازمان تجارت جهانی، حقوق اسلامی، سال هفتم، شماره بیست و ششم، پاییز ۱۳۸۹، ۵۸-۲۹.

۳۷) مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰، ۶۸-۴۱.

۳۸) تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۷.

۳۹) حسن­ نیت در توافقات عمودی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۷۵، پاییز ۱۳۹۰، ۳۶-۹.

۴۰) آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات ناظر به کشاورزی، فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین، شمارهای ۱۹ و ۲۰، زمستان ۱۳۸۸ و بهار ۱۳۸۹، ۱۹۷-۱۷۷.

۴۱) مذاکره­ مجدد در قراردادهای سرمایه­­گذاری نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۳۴، سال نهم، پاییز ۱۳۹۱، ۱۸۴-۱۶۱.

۴۲) هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره اول، سال نوزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ۱۱۸-۸۰

۴۳) سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، حقوق خصوصی، شماره ۲۱، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ۳۴-۵.

۴۴) حقوق غیر دولتی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۴، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۲، ۱۳۵-۱۱۷.

۴۵) قراردادهای مشارکت در تولید، راهکار یا ضرورت، گزارش میزگرد، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شماره ۵۲، ۱۳۹۲، ۱۹-۸

۴۶) امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی، فصلنامه حقوق، دوره ۴۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، ۵۱-۳۳.

۴۷) مالیت دانش فنی از منظر فقه و حقوق ایران، فصلنامه تعالی حقوق، سال پنجم، شماره ۴، پاییز ۱۳۹۲، ۳۲-۷.

۴۸) بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۶، تابستان ۱۳۹۳، ۴۸-۱۱.

۴۹) نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، فصل نامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۳، ۹۸-۷۵.

۵۰) ضمانت اجرای فرا حقوقی و جایگاه آن در حقوق نرم، دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره ۵، بهار و تابستنان ۱۳۹۳، ۲۷-۱.

۵۱) مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ۲۶۱-۲۲۷

۵۲) حقوق نرم، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ۲۷۶-۲۵۱.

۵۳) عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری، حقوق خصوصی، دوره دوازدهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ۳۱-۱.

۵۴) سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ۱۴۵-۱۱۷.

۵۵) مطالعه تعارض فرم ها در نظام حقوقی ایران و فقه امامیه، فصلنامه قضاوت، دوره ۱۶، شماره ۸۵، خرداد ۱۳۹۵،
۱-۲۵.

۵۶) چارچوب قراردادی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، حقوق خصوصی، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۲۵-۱.

۵۷) فرآیند مذاکره مجدد قراردادهای سرمایه گذاری، پژوهشهای حقوق تطبیقی شماره ۲۶، پاییز ۱۳۹۶،  ۱۳۲-۱۰۹

۵۸) حقوق حاکم بر قراردادهای بین المللی فروش نفت خام و جایگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این قراردادها، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۴، شماره ۵۴، پاییز ۱۳۹۶، ۱۳۳-۹۵.

۵۹) بررسی وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ۶۳۶-۶۰۷

۶۰) رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، سال چهل و هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷،  ۳۵۷-۳۷۷.

۶۱) امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن، حقوق اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۵۵، زمستان ۱۳۹۶، ۳۱-۵۴

۶۲) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ۱۸۸-۱۶۳.

۶۳) اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار: مشابهت ها و تفاوت ها، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۴۹، شماره ۱، بهار ۱۳۹۸، ۲۷۰-۲۴۹.

۶۴) تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۷، ۷۰-۴۳.

۶۵) قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی، نشریه مطالعات حقوق انرژی، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۷، ۴۹۱-۴۶۱.

۶۶) بررسی شرط مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری با توجه به رویه قضایی بین‎المللی، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۱۰۴، زمستان ۱۳۹۷

۶۷) قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان تجارت جهانی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۸، ۱۶۳-۱۳۱.

۶۸) مطالعه تطبیقی اوراق سلف با اوراق بهادار با پشتوانه دارایی، اقتصاد اسلامی، دوره ۱۹، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۸، ۲۱۱-۲۳۹

۶۹) تحلیل اقتصادی مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری، مجلس و راهبرد، دوره ۲۶، شماره ۹۹، پاییز ۱۳۹۸، ۲۲۷-۲۴۷

۷۰) چگونگی تفکیک اعمال حاکمیتی و تصدی در صنعت نفت: نهادهای متولی و روابط آنها، فصلنامه مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۰، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۹، ۶۸۳-۶۵۹ 

۷۱) بررسی فقهی- حقوقی شیوه های جایگزین معامله اوراق سلف نفتی در بازار ثانوی، فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسلامی، دوره ۱۶ شماره ۵۸، زمستان ۱۳۹۸، ۹۰-۱۲۳

۷۲) چالش تعهد بر افشا در تأمین مالی هزینه های داوری تجاری بین‌المللی توسط ثالث، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۱ شماره ۴، زمستان ۱۳۹۸، ۲۵۶-۲۲۳.

۷۳) ایجاد نظام حقوقی ریلی واحد، گامی ضروری در جهت توسعۀ حمل‌ونقل‏ های بین‌المللی کالا، مجله حقوق خصوصی، دوره ۱۶ شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، ۲۲۳-۱۹۵.

۷۴) حقوق حاکم بر فرآیند برچیدن تأسیسات نفت و گاز، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، دوره ۲۱، شماره ۶۴، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، ۱۶۳-۱۳۳.

۷۵) تحلیل عملکرد مدیران شرکت در عرصه اقدام به تصاحب شرکت دیگر، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، دوره ۵۰، شماره ۱، بهار ۱۳۹۹، ۱۱۵-۹۷. 

۷۶) رویکرد قانون در مدیریت ریسک استخراج نفت و گاز شیل، نشریه مطالعات حقوق انرژی، دوره ۵، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۸، ۳۳۳-۳۱۳.  

۷۷) گذار پساوستفالیایی و نقش آفرینی شرکت های چند ملیتی در نظم حقوقی فراملی، فصلنامه پژوهش‌های بین‌الملل، دوره ۹، شماره ۳، آذر ۱۳۹۸، ۴۰۷-۴۲۸.

۷۸) عدم موضوعیت حکم مثلی و قیمی در مسئله جبران کاهش ارزش پول، مجله حقوق اسلامی، دوره ۱۷، شماره ۶۵، تابستان ۱۳۹۹، ص ۳۲-۷.

۷۹- قواعد حاکم بر حل و فصل اختلافات از طریق داوری الکترونیک در قلمرو بین الملل، تعالی حقوق، دوره ۲، شماره ۵، پاییز ۱۳۹۸، ص ۹۰-۶۵

۸۰- قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران، مجله حقوق خصوصی، دوره ۱۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹، ص ۳۰۰-۲۷۹.

۸۱- رویکرد کنوانسیون نیویورک در خصوص شناسایی و اجرای آرای داوری الکترونیک (رویکرد تطبیقی قانون تجارت الکترونیک ایران و قوانین ملی کشورهای معاهد کنوانسیون)، مجله حقوق تطبیقی (نامه مفید)، دوره ۷، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹، ص ۱۸۰-۱۵۹

۸۲- ابعاد حقوقی تنظیم‌گری مناسب در حکمرانی خوب صنعت نفت ایران، مطالعات حقوق انرژی، دوره ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۹، ص ۳۸۴-۳۵۹

۸۳- بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل، مطالعات حقوق عمومی، دوره ۵۱، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۰، ص ۷۸۱-۷۶۳ 

۸۴- تجزیه و تحلیل ریسک در قراردادهای نفتی ایران از منظر سرمایه گذار و اثرات آن بر توجیه پذیری سرمایه گذاری در بالادستی، مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۷، شماره ۶۸، بهار ۱۴۰۰، ۱۰۵-۶۷

۸۵- مطالعه تأثیر قواعد حقوق مالکیت فکری بر هزینه معاملات همکاری‌های علمی بین‌المللی، حقوق خصوصی، دوره ۱۸، شماره ۲، پاییز و زمستان، ۱۴۰۰، ۲۹۷-۳۱۸

۸۶- بررسی حقوقی انعطاف پذیری تعهدات چارترکننده در فرم های پرکاربرد استاندارد چارتر حمل سفری نفت خام، مجله مطالعات حقوق انرژی، دوره ۶، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۰،  ۳۳۹ – ۳۵۶.

۸۷- هدف عمومی در حقوق سرمایه گذاری خارجی، مجله مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۴، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۱،  ۶۵-۹۷. 

۸۸- سازوکارهای حقوق مالکیت فکری در رفع موانع انتقال فناوری دوستدار محیط زیست به کشورهای در حال توسعه، مجله تعالی حقوق، دوره ۸، شماره ۳، پاییز ۱۴۰۱، ۲۵۹-۲۹۳.

۸۹- ساختار مالی مشارکت میان شرکت ‏های ملی و شرکت‏ های بین‏ الملی در عملیات اکتشاف بالادستی نفتی، مجله مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۱۳، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۱، ۶۳۳-۶۵۱. 

۹۰- بررسی امکان تعدیل قراردادهای نفتی حاوی شرط مذاکره مجدد توسط مرجع داوری، پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۱، شماره ۴۰، مهر ۱۴۰۱، ۱۹۹-۲۳۱

۹۱- توزیع حقوقی ریسک در قراردادهای بین‌المللی ساخت کشتی، پژوهش حقوق خصوصی، دوره ۱۰، شماره ۳۹، تیر ۱۴۰۱، ۲۰۵-۲۳۳

۹۲- مسئولیت مدنی در قبال خسارات ناشی از حمل و نقل نفت و گاز از طریق خطوط لوله، تحقیقات حقوقی بین المللی، دوره ۱۵، شماره ۵۷، پاییز  ۱۴۰۱، ۱-۱۹.

۹۳- قواعد فراملی حاکم بر قراردادهای حفاری و منابع آن، مطالعات حقوق انرژی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۴۰۱، ۳۵۵-۳۷۷.

۹۴- بررسی تطبیقی ناکارآمدی ضمانت اجرای بطلان قرارداد مبتنی بر فساد، حقوق خصوصی، دوره ۱۹، شماره ۲، پاییز و زمستان، ۱۴۰۱، ۴۰۱، ۳۳۷-۳۴۹

۹۵- حدود الزام طرفین در رسیدن به توافق در مذاکره مجدد قراردادهای نفتی بین‌المللی، تحقیقات حقوقی بین المللی، دوره ۱۶، شماره ۵۹، بهار ۱۴۰۲، ۲۵-۵۰

۹۶- سلب مالکیت سرمایه‌گذاری خارجی در چهارچوب حکمرانی خوب، مطالعات فقه اقتصادی، دوره ۵، شماره ۲، تابستان ۱۴۰۲، ۲۵۳-۲۷۰. 

۹۷- تأمین مالی مبتنی بر صرفه‌جویی مصرف انرژی در حقوق ایران، حقوق خصوصی، دوره ۲۰، شماره ۱، فروردین ۱۴۰۲، ۳۰-۱۵.

۹۸. یکپارچه‌سازی منابع مشترک نفت و گاز در حقوق بین‌الملل: راهبردهایی برای سیاست خارجی، فصلنامه سیاست خارجی، دوره ۳۷، شماره ۳، آذر ۱۴۰۲، ۵۸-۳۱.