بررسی الزامات قانونگذاری در حمایت از تولید داخلی از طریق الزام سهم داخل

عبدالحسین شیروی، محمد ابراهیم داستانپور 

چکیده

یکی از شیوه‌های مرسوم که در راستای حمایت از تولید کالاها و خدمات داخلی استفاده می‌شود، تدوین و اجرایی کردن الزام سهم داخل است. دخالت دولت در بازار از طریق الزام اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی در قوانین و مقررات گوناگونی منعکس شده و در ایران در سال‌های ۱۳۷۵، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ به‌طور مستقل مورد تقنین قرار گرفته است. در این مقاله این مسئله مطرح می‌شود که قانونگذاری مطلوب در این زمینه تابع چه الزاماتی است. نتایج نشان داد که استفاده از ابزار قانونی جهت اجبار اشخاص به استفاده از تولیدات داخلی مستلزم وجود دلایل توجیهی اجتماعی و اقتصادی است. در صورت وجود چنین دلایلی، قانون باید به‌نحوی تنظیم شود که ضمن رعایت الزامات حاکمیت قانون، از یک سو از ایجاد شبه‌انحصار داخلی جلوگیری شده و از سوی دیگر موجب نشود که تولیدکنندگان داخلی به هزینه کل اقتصاد، بتوانند خدمات و کالاهای بعضاً نامرغوب خود را با قیمت بالا عرضه کنند و در عین حال، در بلندمدت توانایی رقابت با تولیدکنندگان خارجی را از دست بدهند.

کلیدواژه‌ها

الزامات تصمیم‌گیری و سیاستگذاری؛ الزامات حقوقی؛ الزام سهم داخل؛ حمایت از تولید داخلی، قانون حداکثر

متن کامل مقاله