قراردادهای مجاز بالادستی نفت و گاز در نظام حقوقی ایران

عبدالحسین شیروی و طاهره تقی زاده

در نظام حقوقی ایران، سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی، اعم از خصوصی داخلی و خارجی، در فعالیت‌های بالادستی نفت و گاز از طریق انعقاد قرارداد با شرکت ملی نفت ایران ممکن است. از آنجا که قراردادهای نفتی به قراردادهای امتیازی و مشارکتی و خدماتی تقسیم می‌شود و هر یک نیز دارای انواع متعددی است، این پرسش مطرح می‌شود که در نظام حقوقی ایران چه نوعی از قراردادها برای توسعه میادین نفت و گاز مجاز اعلام شده است. در این پژوهش، با بررسی قوانین و مقررات موجود، این نتیجه حاصل شد که قانون‌گذار نوع خاصی از قراردادهای بالادستی را تجویز نکرده و این امر را به وزارت نفت محول کرده است که در چارچوب شرایط قانونی برای انعقاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز اقدام کند و از شیوه‌های گوناگون قراردادی بهره‌مند شود. 
 
کلید واژه

اکتشاف و استخراج؛ سرمایه‌گذاری؛ قراردادهای بالادستی نفت و گاز؛ وزارت نفت

تن کامل مقاله   pdf1