الف) قوانین و مقررات

  • قانون تجارت الکترونیکی مصوب  ۱۷/۱۰/۱۳۸۲
  • آیین نامه اجرایی ماده ۳۲ قانون تجارت الکترونیکی
  • قانون نمونه آنسیترالراجع به تجارت الکترونیکی  
  • قانون نمونه آنسیترال راجع به امضای الکترونیکی
  • کنوانسیون سازمان ملل متحدد راجع به استفاده از ارتباطات الکترونیکی در قراردادهای بین المللی
  • دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به تجارت الکترونیکی
  • دستورالعمل اتحادیه اروپا راجع به امضای الکترونیکی

 ب) مقالات

  • بررسی تطبیقی انتقال الکترونیکی اسناد تجاری (برات، سفته و چک) مجله اندیشه های حقوقی، پاییز و زمستان۱۳۸۷، شماره ۱۳، ۵-۲۹
  •  نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴-۷