داوری تجاری بین المللی

اسناد، مدارک و مطالب زیر برای درس داوری تجاری بین‌المللی توصیه می‌شود:

۱)  کتاب داوری تجاری بین المللی است که توسط انتشارات سمت به چاپ رسیده است برای تهیه کتاب به انتشارات سمت در تهران، خیابان ابوریحان و یا سایر کتابفروشی های معتبر مراجعه شود.

۲) تنظیم قرارداد داوری با توجه به قانون داوری تجاری بین‏المللی ایران، عبدالحسین شیروی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، پاییز ۱۳۷۸ شماره ۳، ۶۵-۸۳٫

۳) بررسی قانون نمونه آنسیترال در خصوص سازش تجاری بین‌الملی، عبدالحسین شیروی، مجله اندیشه های حقوقی، بهار و تابستان ۱۳۸۵، شماره ۱۰، ۴۷- ۷۶٫

۴) قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران

۵) قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون شناسائی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده در‌نیویورک به تاریخ ۱۰ ژوئن ۱۹۵۸ میلادی (۱۳۳۷.۴.۳ هجری شمسی) و برای دیدن متن کنوانسیون مراجعه شود به:

Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards – the “New York” Convention, 1958

۶) قانون نمونه آنسیترال در خصوص داوری

۷) قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و‌کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به‌ایجاد مرکز منطقه‌ای داوری در تهران

۸) ‌قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

۹) مقررات داوری آنسیترال ۱۹۷۶  UNCITRAL ARBITRATION RULESترجمه در مجله حقوقی بین‌المللی شماره ۳

۱۰) مقررات مقررات داوری آنسیترال اصلاحی ۲۰۱۳ UNCITRAL ARBITRATION RULES

۱۱) مقررات داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی  Rules of Arbitration ترجمه در مجله حقوقی بین‌المللی شماره ۲۴

۱۲) مقررات داوری اتاق بازرگانی بین المللی ۲۰۲۱

۱۳) مقررات داوری  مرکز منطقه‌ای داوری تهران  Rules of Arbitration همچنین مراجعه شود به مقاله مرکز منطقه‌ای داوری تهران در یک نگاه، نوشته دکتر مشکان مشکور در مجله حقوقی بین‌المللی شماره ۳۶

۱۴) پیوندهای بسیار مفید در مورد داوری شامل کنوانسیونها، اسناد بین المللی، قوانین داخلی کشورها، و مراکز مهم داوری بین المللی