اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار: مشابهت‌ها و تفاوت‌ها

عبدالحسین شیروی و ناصر خداپرست

چکیده
پس از پیروزی انقلاب اسلامی و افزایش فشارهای اقتصادی بین المللی در طول ۴ دهه، رهبر معظم انقلاب اسلامی در سال ۱۳۸۹ مفهومی را در ادبیات اقتصادی به نام اقتصاد مقاومتی ابداع نمودند و پیشرفت اقتصادی و برون رفت از بحران های بین المللی را اجرای سیاست ها و شاخص های کلی اقتصاد مقاومتی دانستند. در این راستا، مجامع بین المللی و در رأس آن سازمان ملل متحد نیز، از بدو تأسیس خود تاکنون، جهت کاهش فقر و پیشرفت کشورهای توسعه نیافته یا در حال توسعه در سطح بین المللی، مفهومی به نام توسعه پایدار را خلق نمودند و اسناد مختلفی را در این راستا تصویب نمودند که جدیدترین آن، سند توسعه پایدار سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ و آرمان های ۱۷ گانه آن می باشد. سوال این پژوهش این است که میان سند کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار که هر دو، شاخص هایی را برای پیشرفت معرفی می نمایند، چه رابطه ای از لحاظ حقوقی وجود دارد و به عبارتی بهتر چه مشابهت ها و تفاوت هایی میان این دو سند کلی موجود است؟
کلیدواژه‌ها
اقتصاد مقاومتی؛ توسعه پایدار؛ رابطه حقوقی؛ مشابهت‌ها؛ تفاوت‌ها

متن کامل مقاله   pdf1