اصلاحات فصل هشتم (اینکوترمز) کتاب حقوق تجارت بین الملل

ابتدا گزارش شده بود که اینکوترمز ۲۰۲۰ نسبت به اینکوترمز ۲۰۱۰ دارای تغییرات زیادی است. این امر با نهایی سازی ویراست سوم کتاب حقوق تجارت بین الملل هم زمان شد و بنابراین فصل هشتم کتاب در خصوص اینکوترمز بر اساس گزارشات منتشره در مورد اصلاحات اینکوترمز ۲۰۲۰ بازنویسی و منتشر شد. بعد از اینکه به متن نهایی اینکوترمز ۲۰۲۰ دسترسی پیدا شد، مشخص گردید که تغییرات اینکوترمز ۲۰۲۰ خیلی کم تر از آن بوده است که قبلا گزارش شده بود. بنابراین بخشی از تغییرات بعمل آمده در فصل هشتم ویراست سوم کتاب تجارت بین الملل با نسخه نهایی اینکوترمز ۲۰۲۰ هماهنگی نداشت. بنابراین مجددا لازم شد که فصل هشتم کتاب تجارت بین الملل بازبینی شود و صفحاتی که دچار تغییر شده است برای اطلاع در اختیار مخاطبین عزیز قرار گیرد. بنابراین کسانی که ویراست سوم کتاب حقوق تجارت بین الملل را در اختیار دارند، لازم است صفحات پیوست را چاپ و جایگزین صفحات مربوط کنند

فایل اصلاحات

شایان ذکر است که یه دلیل نامشخص بودن دقیق تغییرات اینکوترمز ۲۰۲۰، در آزمون دکتری حقوق نفت و گاز/حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی سال ۱۳۹۹ از تغییرات اینکوترمز ۲۰۲۰ سوال طرح نشده است.