الف) راهنمایی رساله های دکتری که با موفقیت دفاع شده است:

 • ۱. ماهیت و آثار قراردادهای اختیار معامله، جواد حسین زاده، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۷
 • ۲. انعقاد قراردادهای الکترونیکی با تأکید بر کنوانسیون ژنو ۲۰۰۵، مرتضی محمدی، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۹
 • ۳. تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات راجع به سرمایه گذاری خارجی، علیرضا پور اسماعیلی، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۹
 • ۴. قراردادهای بین المللی انتقال دانش فنی، مجید سربازیان اسفند آباد، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۹
 • ۵. رژیم حقوق حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در نفت و گاز در مقایسه با معاهده منشور انرژی، علی محمد حکیمیان، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۹۰
 • ۶. حقوق مصرف کنده در توافقات عمودی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، محمد باباپور، پردیس قم، ۱۳۹۱.
 • ۷. عسر و حرج در اجرای  قرارداد در حقوق ایران و انگلیس، امید شعبانی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۹۱
 • ۸. بررسی و تحلیل قراردادهای افست، ابراهیم دیانتی نسب، پردیس قم، ۱۳۹۱
 • ۹. فروش آپارتمان ساخته نشده با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس، (راهنمایی مشترک با آقای دکتر غلامعلی سیف زیناب)، علیرضا دارائی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۹۲
 • ۱۰. تحلیل قراردادهای نسل سوم بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران، (راهنمایی مشترک با آقای دکتر سید نصراله ابراهیمی)، مهدی منتظر، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۹۲
 • ۱۱. آزاد سازی تجاری و حمایتهای بهداشتی با تأکید بر مقررات سازمان تجارت جهانی و مقررات داخلی، اعظم انصاری، پردیس قم، ۱۳۹۲.
 • ۱۲، ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری، منیره خدادادپور، پردیس فارابی، ۱۳۹۳.
 • ۱۳. بررسی جایگاه حقوق نرم در حقوق تجارت بین‌الملل، محمد حسین وکیلی مقدم، پردیس فارابی، ۱۳۹۳.
 • ۱۴. جنبه های حقوقی-قراردادی انتقال فنآوری در قراردادهای بخش بالادستی نفت، علی فرخی، پردیس فارابی، ۱۳۹۵
 • ۱۵.   مطالعه تطبیقی تعارض فرمها در حقوق قراردادها، هادی خدابخشی، پردیس فارابی، ۱۳۹۵.
 • ۱۶. تحلیل حقوقی-اقتصادی مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری، محمد جواد کاظمی، پردیس فارابی ۱۳۹۶.
 • ۱۷. ابعاد حقوقی و قراردادی فعالیتهای حفاری فراساحلی، فریده شعبانی جهرمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۶.
 • ۱۸. بررسی تطبیقی شروط استاندارد در قراردادهای بین المللی فروش نفت خام در انطباق با قواعد عمومی قراردادها، هدی کاشانی زاده، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۱۳۹۶.
 • ۱۹. بررسی شبه دادرسی (Mini-trial) در حقوق تجارت بین الملل و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۱۳۹۶.
 • ۲۰. ماهیت، مفاد و آثار قراردادهای توزیع بین‌المللی، مرضیه نیکوئی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.
 • ۲۱. تحلیل حقوقی و اقتصادی تصاحب شرکتها، صمد یوسف زاده، پردیس کیش دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.
 • ۲۲. قیمت گذاری دوگانه در سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر روند الحاق ایران، مهسا فرحان جم، پردیس البرز دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.
 • ۲۳. بررسی حقوقی- فقهی اوراق سلف نفتی در تأمین مالی پروژه های نفتی با مطالعه در نهادهای مشابه خارجی، هادی رحمانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.
 • ۲۴. تحلیل حقوقی مدل جدید قراردادهای نفت و گاز ایران (IPC) در پرتو سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، ناصر خداپرست، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.
 • ۲۵. تاثیر اعمال حاکمیت و مالکیت بر ساختار و مفاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران، نرگس سراج، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.
 • ۲۶. مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی الکترونیک، محمدرضا مالکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات متحده عربی، ۱۳۹۸.
 • ۲۷. مطالعه تطبیقی قواحد حاکم بر ایفاء تعهدات پولی در ایران و امریکا، علی ابوجعفری، دانشگاه تهران، پردیس کیش، ۱۳۹۸.
 • ۲۸. ابعاد حقوقی استخراج نفت و گاز از منابع شیل، عبدالحسین مرادی مزرعه نو، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، ۱۳۹۸
 • ۲۹. حکمرانی خوب منابع نفتی ایران، فرشید فرحناکیان، پردیس فارابی،۱۳۹۸
 • ۳۰- مطالعه تطبیقی تجمیع (ادغام) دعاوی در داوری تجاری بین المللی، محمد امین مقیمی زند، پردیس کیش، ۱۳۹۸
 • ۳۱- بررسی و تحلیل مبانی و ضوابط الزام سهم داخل با تأکید بر صنعت نفت و گاز، محمد ابراهیم داستانپور، پردیس فارابی، ۱۳۹۸
 • ۳۲- بررسی ضوابط سازمان تجارت جهانی ناظر بر رژیم تجاری بالادستی صنعت نفت ایران، مژده فیروزی، پردیس فارابی، ۱۳۹۸
 • ۳۳- قواعد فراملی حاکم بر قراردادهای حفاری در صنعت نفت و گاز،  محسن قربانی توسنلو، پردیس فارابی،  ۱۳۹۹

ب) راهنمایی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد که با موفقیت دفاع شده است:

 • ۱. قصد انشاء در اعمال حقوقی، محمد رضا زارعان، ۱۳۷۹
 • ۲. نوآوریهای سازمان تجارت جهانی در رابطه با مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری بین دولتها، اسدالله بهزاد وکیل آباد ۱۳۸۰
 • ۳. نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی، جلال مصلحی، ۱۳۸۱
 • ۴. تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی، امین پاشا امیری، ۱۳۸۱
 • ۵. پرداخت بین المللی از طریق اعتبار اسنادی، راضیه زارع زردینی، ۱۳۸۲
 • ۶. قراردادهای انتقال تکنولوژی و شرایط آن، احمد شهنیائی ۱۳۸۲
 • ۷. جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس، رحمت زاهد پاشا، ۱۳۸۲
 • ۸. فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد، مقایسه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و اصول حقوقی UNIDRIOT، رضا شاه مرادپور، ۱۳۸۲
 • ۹. انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قابلیت استنادی آنها، احمد فتحی، ۱۳۸۲
 • ۱۰. ضمانت اجراهای حقوقی در رابطه با سؤ استفاده از علایم تجاری ثبت شده در حقوق ایران، انگلستان و کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس، سیف اله رسولوی، ۱۳۸۲
 • ۱۱. بررسی حقوق مصرف کننده در لایحه حمایت از مصرف کنندگان و مقایسه آن، قانون حمایت از مصرف کننده ۱۹۸۷ انگلستان، عباس مرید نژاد،۱۳۸۲
 • ۱۲. بررسی تطبیقی حمایت از اختراعات در موافقتنامه TRIPS سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران، ابوالفضل نصر آبادی، ۱۳۸۴
 • ۱۳. آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ناظر برخدمات، گلیدا کی‌سان دخت، ۱۳۸۴
 • ۱۴. تنظیم قراردادهای مشارکت در سرمایه‌‌گذاری (JV)، لیلا ذولقدر، ۱۳۸۴
 • ۱۵. بررسی قراردادهای لیسانس بین‌المللی، غلامرضا افشاری پور، ۱۳۸۴
 • ۱۶. پیش بینی نقض قرارداد، امینی، ۱۳۸۵، دانشگاه قم
 • ۱۷. مدیریت جمعی حقوق مالکیت فکری، میرزایی، ۱۳۸۵، دانشگاه تربیت مدرس
 • ۱۸. بررسی قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت، قربانی، ۱۳۸۵، دانشگاه قم
 • ۱۹. الحاق به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات بیمه، اکرم تاجیک، ۱۳۸۶ ۲۰
 • . مطالعه تطبیقی اجرای عین قرارداد در حقوق ایران و کامن لو، فریدالدین افضل، ۱۳۸۶.
 • ۲۱. حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق سازش و میانجگیری، انصافی، ۱۳۸۷
 • ۲۲. مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی ایران، فرید شعبانی، ۱۳۸۷.
 • ۲۳. بررسی حقوقی قراردادهای توزیع بین المللی، ملاباشی، دانشگاه قم، ۱۳۸۷
 • ۲۴. بررسی حقوقی کارتهای اعتباری، آناهیتا یوسفندی، ۱۳۸۷.
 • ۲۵. حمایت­های قانونی­ازصادرات غیرنفتی درایران وسازمان تجارت جهانی(WTO)، مهدی نظرنژاد، دانشگاه مفید، ۱۳۸۷
 • ۲۶. مقررات حاکم بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، مهدی نصیری، ۱۳۸۷
 • ۲۷. حمایت از نرم­افزارهای رایانه­ای در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، فروزش عرب زاده، دانشگاه مفید، ۱۳۸۷
 • ۲۸. اصول مسؤلیت مدنی اروپایی و مقایسه آن با قانون مسؤلیت مدنی ایران، محمد عباسی، دانشگاه مفید، ۱۳۸۷
 • ۲۹. شرط حفظ مالکیت در بیع، زهرا برومند، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸
 • ۳۰. حمایتهای قانونی از سرمایه گذاری خارجی در حقوق افغانستان در مقایسه با حقوق ایران و مالزی، محمد تفی مغربی، مرکز آموزش عالی اهل بیت، ۱۳۸۸
 • ۳۱. الحاق به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات بانکی، علیرضا فائق، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۲. بررسی قوانین و مقررات ناظر به فعالیت های تجاری اتباع بیگانه در ایران، احمد محمدی نافچی، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۳. انتقال ضمان معاوضی در اینکوترمز ۲۰۰۰، سعداله فاضلی، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۴. تجارت شبکه ای، مصطفی مظفری، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۵. بررسی تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ در سازمان تجارت جهانی و قانون ایران، مهشید جعفری هرندی، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۶. روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح در حقوق ایران و انگلستان، فاطمه نوری، پردیس قم، ۱۳۸۸ .
 • ۳۷. بررسی تطبیقی شرکت تجاری با مسؤولیت محدود در حقوق ایران و افعانستان، سید جاوید نجفی زاده، مرکز آموزش عالی اهل بیت، ۱۳۸۸
 • ۳۸. قراردادهای خرید و فروش گاز، حبیبی تنها، پردیس قم، ۱۳۸۹.
 • ۳۹. مفاد، شرایط و چگونگی تنظیم قراردادهای لیسانس نرم افزار، امیر رحیمی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹.
 • ۴۰. حمایت از سرمایه گذاری خارجی در موافقتنامه چند جانبه اکو در مقایسه با قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران، محمد بختیاری، پردیس قم، ۱۳۸۹.
 • ۴۱. قوانین و مقررات ناظر بر پول الکترونیکی، محبوبه عصاره، پردیس قم، ۱۳۸۹.
 • ۴۲. قوانین و مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خصوصی در فعالیت های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از منابع نفت و گاز، ساعی جمال آباد، پردیس قم، ۱۳۸۹
 • ۴۳. مسؤولیت مدنی تولید کنندگان سیگار در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا، صالح یمرلی، دانشگاه مفید، ۱۳۸۹.
 • ۴۴. حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر مقررات ایکسید، نگین فرخ، پردیس قم، ۱۳۸۹
 • ۴۵. کنوانسیون ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ لاهه در خصوص توافق در انتخاب دادگاه، کاترین تربتیان، پردیس قم،۱۳۸۹
 • ۴۶. ترانزیت نفت و گاز در معاهده منشور انرژی، سید راضیه حسین پور، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۹
 • ۴۷. روش تعیین ثمن در قرارداد فروش گاز و LNG و مشروعیت آن، حامد رسولی، دانشگاه علم و فرهنگ، ۱۳۸۹
 • ۴۸. توافقات و ترتیبات ضد رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اورپا، احمد هادنی نژاد کریمی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۴۹. بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر، فاطره جنیدی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۵۰. جنبه‌های حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی.او.تی) با تأکید بر حقوق افغانستان، ذاکر حسین سلطانی، مرکز آموزش عالی اهل بیت، ۱۳۹۰.
 • ۵۱. ماهیت و آثار شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی دولتی، محمود علامه منفرد، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۵۲. موانع حقوقی تأمین مالی پروژه های نیروگاهی به شیوه بی.او.او. در صنعت برق ایران، کبری عرب محمد حسینی، دانشگاه علم و فرهنگ، ۱۳۹۰
 • ۵۳. جنبه های حقوقی قراردادهای جبران تجاری، محمد مهدی حکیمی تهرانی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۵۴. حقوق اجاره هواپیما، حسن نظری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۵۵.  حل و فصل اختلافات بورسی، محمد علی رامین، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۵۶. بررسی شرط مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی، فریده شعبانی جهرمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱
 • ۵۷. ماهیت و احکام حقوقی پول، علی ابوجعفری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۵۸. بررسی قرارداد نمونه نفتی عراق و امکان استفاده از آن در نظام حقوقی ایران، نوید جعفر نژاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱.
 • ۵۹. بررسی جنبه های حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام، محمد اله یاری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱.
 • ۶۰. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی خانواده، شاهرخ صالحی کرهرودی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۶۱. مقایسه نسلهای مختلف بیع متقابل و مطالعه تطبیقی با نمونه مشابه در حقوق خارجی، فرناز قدوسی، پردیس کیش، ۱۳۹۱.
 • ۶۲ بررسی تبدیل شرکتهای تجاری در ایران و استرالیا، احسان ایزدی دهنوی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲
 • ۶۳ ماهیت محل در اسناد تجاری و زمان انتقال آن، مرجان زواره، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲.
 • ۶۴. ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر شرکتهای تامین سرمایه، زینب حکیمی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲.
 • ۶۵. طراحی نظام حاکم بر صنعت لیزنیگ ایران با توجه به قانون نمونه UNIDROIT 2008، فرزانه نصری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳.
 • ۶۶. گارانتی، ماهیت و آثار آن بر روابط حقوقی اطراف قرارداد، محمد مهدی کاظمی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳
 • ۶۷. عقد سلف در بازار سرمایه با تأکید بر اوراق سلف نفتی، میترا مؤیدی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳
 • ۶۸. بررسی تطبیقی نظامهای مالی – مالیاتی حاکم بر قراردادهای خدماتی ایران (بیع متقابل) و قراردادهای خدمات عراق در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، سید جلال الدین رکنی حسینی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳
 • ۶۹. تجارت نفت و مقررات سازمان تجارت جهانی، هومان شاهرخ، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ۱۳۹۳
 • ۷۰. فرصت برابر اصحاب دعوی در داوری تجاری بین المللی و تبعات حقوقی آن، امید قدیمی، پردیس فارابی، ۱۳۹۳
 • ۷۱. شرایط واگذاری و مفاد قراردادهای نفتی بر اساس قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، وریا علی پور، پردیس فارابی، ۱۳۹۳
 • ۷۲. بررسی کارایی بیع شرط در تامین مالی تجاری بین المللی، محسن برهان مجرد، پردیس فارابی، ۱۳۹۴
 • ۷۳. مبانی مسئولیت اجتماعی شرکتهای نفتی بین المللی، حمید رضا عباسی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۴
 • ۷۴. اعمال حاکمیت و تصدی در صنعت نفت ایران، سعید اشرف زاده، پردیس کیش، ۱۳۹۴.
 • ۷۵. تنزیل اسناد تجاری بین المللی، زهرا محرابی، دانشگاه آزاد قم، ۱۳۹۵.
 • ۷۶. ابعاد حقوقی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، مهین فلاحتی، پردیس فارابی، ۱۳۹۵
 • ۷۷. تحلیل حقوقی قرارداد تأمین مالی پروژه با تأکید بر یک پروژه فولاد، فرنوش آریان، پردیس فارابی، ۱۳۹۵
 • ۷۸. کنترل و نظارت کارفرما در قراردادهای نفتی ایران و عراق، صبا راد یوسف نیا، پردیس فارابی، ۱۳۹۵
 • ۷۹. مطابقت مصوبه هیئت وزیران در خصوص قراردادهای جدید نفتی ایران ( IPC ) با قانون اساسی و سایر قوانین، نفیسه معصومی، پردیس فارابی، ۱۳۹۵
 • ۸۰.  تحلیل حقوقی قراردادهای آف تیک (off take)، نگار خاقانیان، پردیس فارابی، ۱۳۹۵.
 • ۸۱. مطالعه تطبیقی پروانه های منابع نفت و گاز درحقوق نیوزلند و ایران، طاهره تقی زاده، پردیس فارابی، ۱۳۹۵.
 • ۸۲. نقش حقوقی راهبر در قرارداد وام سندیکایی، مریم قائم، پردیس فارابی، ۱۳۹۶.
 • ۸۳. مطالعه تطبیقی قوانین حاکم بر توسعه میادین نفتی در ترکیه و ایران، لیلا همافر، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۶.
 • ۸۴. بررسی تطبیقی مقررات مناقصات عمومی در حقوق ایران، افغانستان با استانداردهای بین المللی، محمد علی امینی، پردیس فارابی، ۱۳۹۶.
 • ۸۵. حل و فصل اختلافات مربوط به قیمت گذاری در قراردادهای بلند مدت خرید و فروش، متین دولتی، پردیس فارابی، ۱۳۹۶.
 • ۸۶. قرارداد تعادل تسهیم گاز، ائلناز عالی پسند، پردیس فارابی، ۱۳۹۷
 • ۸۷. مفاد و شروط قرارداد انتقال گاز از طریق لوله، حامد رسولی، پردیس فارابی، ۱۳۹۷
 • ۸۸. بررسی و تحلیل حقوقی قراردادهای یکپارچه حفاری، میترا اکبری، پردیس فارابی، ۱۳۹۷
 • ۸۹. مطالعه تعهدات کشورهای توسعه یافته برای حمایت از انرژیهای تجدید پذیر در کشورهای در حال توسعه مطابق موافقتنامه پاریس ۲۰۱۵، سیده مریم بدلا، پردیس فارابی ۱۳۹۷.
 • ۹۰. ساختار و کارکرد مراکز مشاوره خانواده در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زهرا حسینی خو، جامعه الزهرا، ۱۳۹۸.
 • ۹۱. بانکداری بدون شعبه، زهرا بیاتلو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ۱۳۹۸.