الف) راهنمایی رساله های دکتری که با موفقیت دفاع شده است:

۱. ماهیت و آثار قراردادهای اختیار معامله، جواد حسین زاده، دانشگاه تربیت مدرس، ۱۳۸۷

۲. انعقاد قراردادهای الکترونیکی با تأکید بر کنوانسیون ژنو ۲۰۰۵، مرتضی محمدی، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۹

۳. تأثیر الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات راجع به سرمایه گذاری خارجی، علیرضا پور اسماعیلی، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۹

۴. قراردادهای بین المللی انتقال دانش فنی، مجید سربازیان اسفند آباد، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۸۹

۵. رژیم حقوق حاکم بر سرمایه گذاری خارجی در نفت و گاز در مقایسه با معاهده منشور انرژی، علی محمد حکیمیان، پردیس قم دانشگاه تهران، ۱۳۹۰

۶. حقوق مصرف کنده در توافقات عمودی در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، محمد باباپور، پردیس قم، ۱۳۹۱.

۷. عسر و حرج در اجرای  قرارداد در حقوق ایران و انگلیس، امید شعبانی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۹۱

۸. بررسی و تحلیل قراردادهای افست، ابراهیم دیانتی نسب، پردیس قم، ۱۳۹۱

۹. فروش آپارتمان ساخته نشده با بررسی تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس، (راهنمایی مشترک با آقای دکتر غلامعلی سیف زیناب)، علیرضا دارائی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۹۲

۱۰. تحلیل قراردادهای نسل سوم بیع متقابل در صنعت نفت و گاز ایران، (راهنمایی مشترک با آقای دکتر سید نصراله ابراهیمی)، مهدی منتظر، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران، ۱۳۹۲

۱۱. آزاد سازی تجاری و حمایتهای بهداشتی با تأکید بر مقررات سازمان تجارت جهانی و مقررات داخلی، اعظم انصاری، پردیس قم، ۱۳۹۲.

۱۲، ابعاد حقوقی سرمایه گذاری خارجی در صنعت گردشگری، منیره خدادادپور، پردیس فارابی، ۱۳۹۳.

۱۳. بررسی جایگاه حقوق نرم در حقوق تجارت بین‌الملل، محمد حسین وکیلی مقدم، پردیس فارابی، ۱۳۹۳.

۱۴. جنبه های حقوقی-قراردادی انتقال فنآوری در قراردادهای بخش بالادستی نفت، علی فرخی، پردیس فارابی، ۱۳۹۵

۱۵.   مطالعه تطبیقی تعارض فرمها در حقوق قراردادها، هادی خدابخشی، پردیس فارابی، ۱۳۹۵.

۱۶. تحلیل حقوقی-اقتصادی مذاکره در حل و فصل اختلافات تجاری، محمد جواد کاظمی، پردیس فارابی ۱۳۹۶.

۱۷. ابعاد حقوقی و قراردادی فعالیتهای حفاری فراساحلی، فریده شعبانی جهرمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۶.

۱۸. بررسی تطبیقی شروط استاندارد در قراردادهای بین المللی فروش نفت خام در انطباق با قواعد عمومی قراردادها، هدی کاشانی زاده، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۱۳۹۶.

۱۹. بررسی شبه دادرسی (Mini-trial) در حقوق تجارت بین الملل و امکان سنجی آن در نظام حقوقی ایران، محمد جواد عبداللهی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۱۳۹۶.

۲۰. ماهیت، مفاد و آثار قراردادهای توزیع بین‌المللی، مرضیه نیکوئی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.

۲۱. تحلیل حقوقی و اقتصادی تصاحب شرکتها، صمد یوسف زاده، پردیس کیش دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.

۲۲. قیمت گذاری دوگانه در سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر روند الحاق ایران، مهسا فرحان جم، پردیس البرز دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.

۲۳. بررسی حقوقی- فقهی اوراق سلف نفتی در تأمین مالی پروژه های نفتی با مطالعه در نهادهای مشابه خارجی، هادی رحمانی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.

۲۴. تحلیل حقوقی مدل جدید قراردادهای نفت و گاز ایران (IPC) در پرتو سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و توسعه پایدار، ناصر خداپرست، دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.

۲۵. تاثیر اعمال حاکمیت و مالکیت بر ساختار و مفاد قراردادهای بالادستی نفت و گاز در ایران، نرگس سراج، پردیس فارابی دانشگاه تهران، ۱۳۹۷.

۲۶. مطالعه تطبیقی شناسایی و اجرای آراء داوری خارجی الکترونیک، محمدرضا مالکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات متحده عربی، ۱۳۹۸.

۲۷. مطالعه تطبیقی قواحد حاکم بر ایفاء تعهدات پولی در ایران و امریکا، علی ابوجعفری، دانشگاه تهران، پردیس کیش، ۱۳۹۸.

۲۸. ابعاد حقوقی استخراج نفت و گاز از منابع شیل، عبدالحسین مرادی مزرعه نو، دانشگاه تهران، پردیس فارابی، ۱۳۹۸

۲۹. حکمرانی خوب منابع نفتی ایران، فرشید فرحناکیان، پردیس فارابی،۱۳۹۸

۳۰. مطالعه تطبیقی تجمیع (ادغام) دعاوی در داوری تجاری بین المللی، محمد امین مقیمی زند، پردیس کیش، ۱۳۹۸

۳۱. بررسی و تحلیل مبانی و ضوابط الزام سهم داخل با تأکید بر صنعت نفت و گاز، محمد ابراهیم داستانپور، پردیس فارابی، ۱۳۹۸

۳۲. بررسی ضوابط سازمان تجارت جهانی ناظر بر رژیم تجاری بالادستی صنعت نفت ایران، مژده فیروزی، پردیس فارابی، ۱۳۹۸

۳۳. شرایط واگذاری قراردادهای اکتشاف، استخراج و تولید نفت در حقوق ایران و عراق، سید عمادالدین طباطبایی،  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد امارات متحده عربی، ۱۳۹۸.

۳۴. قواعد فراملی حاکم بر قراردادهای حفاری در صنعت نفت و گاز،  محسن قربانی توسنلو، پردیس فارابی،  ۱۳۹۹

۳۵. تجزیه و تحلیل ریسکهای فنی، مالی و حقوقی قراردادهای نفتی ایران از منظر سرمایه گذار و اثرات آن بر توجیه پذیری سرمایه گذاری در بالادستی، محمد مصطفوی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، ۱۳۹۹

۳۶. بررسی اصول حکمرانی مطلوب شرکتی و امکان اعمال آن در شرکت ملی نفت ایران، مهدیه نجات اللهی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ن۱۴۰۰
۳۷. نظام مسئولیت و نحوه توزیع آن در قراردادهای چارتر دریایی نفت خام، سمیه سوری، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ۱۴۰۰
۳۸. ماهیت، آثار و چالشهای انتقال فناوریهای دوستدار محیط زیست به کشورهای در حال توسعه از منظر حقوق بین الملل، عطیه شاه حسینی، دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران، ۱۴۰۱.

۳۹. تحلیل حقوقی توزیع ریسک در قراردادهای ساخت کشتی، سیده میترا موسوی، دانشکدگان فارابی، ۱۴۰۱

۴۰. مسئولیت مدنی ناشی از حمل نفت و گاز از طریق خطوط لوله، امین البوشوکه، دانشگاه مفید، ۱۴۰۱

۴۱- روشهای قراردادی تجاری سازی مالکیت فکری، سمین عباسی، دانشگاه خوارزمی، ۱۴۰۱

۴۲. هدف عمومی در حقوق سرمایه‌گذاری خارجی در پرتو آراء داوری بین المللی، نوراله خسروی، دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات، ۱۴۰۲

۴۳. ابعاد حقوقی مذاکره مجدد قراردادهای نفتی، احمدرضا اسعدی نژاد، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب، ۱۴۰۲

۴۴. فساد در واگذاری قراردادهای بین المللی نفت و تاثیر آن بر قرارداد، منصوره اشراقی، دانشکدگان فارابی، ۱۴۰۲

۴۵. بررسی تطبیقی رژیم حقوقی حاکم بر واگذاری حق اکتشاف و استخراج منابع نفت و گاز، مهین فلاحتی، دانشکدگان فارابی، ۱۴۰۲

۴۶. ابعاد حقوقی و قراردادی تأمین مالی طرحهای اقتصادی به اتکاء صرفه جویی در مصرف انرژی، محمد حسین حسنخانلو، دانشکدگان فارابی، ۱۴۰۲

۴۷. مطالعه ابعاد حقوقی قراردادهای فارم-اوت در صنعت بالادستی نفت، هاتف ستاری اسمرود، دانشکدگان فارابی، ۱۴۰۲

ب) راهنمایی پایان نامه‌های کارشناسی ارشد که با موفقیت دفاع شده است:

 • ۱. قصد انشاء در اعمال حقوقی، محمد رضا زارعان، ۱۳۷۹
 • ۲. نوآوریهای سازمان تجارت جهانی در رابطه با مکانیسم حل و فصل اختلافات تجاری بین دولتها، اسدالله بهزاد وکیل آباد ۱۳۸۰
 • ۳. نقش دادگاههای ملی در داوریهای تجاری بین المللی، جلال مصلحی، ۱۳۸۱
 • ۴. تنظیم موافقتنامه داوری تجاری بین المللی، امین پاشا امیری، ۱۳۸۱
 • ۵. پرداخت بین المللی از طریق اعتبار اسنادی، راضیه زارع زردینی، ۱۳۸۲
 • ۶. قراردادهای انتقال تکنولوژی و شرایط آن، احمد شهنیائی ۱۳۸۲
 • ۷. جبران خسارت ناشی از عدم النفع در حقوق ایران و انگلیس، رحمت زاهد پاشا، ۱۳۸۲
 • ۸. فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد، مقایسه تطبیقی در حقوق ایران، انگلیس و اصول حقوقی UNIDRIOT، رضا شاه مرادپور، ۱۳۸۲
 • ۹. انعقاد قراردادهای الکترونیکی و قابلیت استنادی آنها، احمد فتحی، ۱۳۸۲
 • ۱۰. ضمانت اجراهای حقوقی در رابطه با سؤ استفاده از علایم تجاری ثبت شده در حقوق ایران، انگلستان و کنوانسیون ۱۸۸۳ پاریس، سیف اله رسولوی، ۱۳۸۲
 • ۱۱. بررسی حقوق مصرف کننده در لایحه حمایت از مصرف کنندگان و مقایسه آن، قانون حمایت از مصرف کننده ۱۹۸۷ انگلستان، عباس مرید نژاد،۱۳۸۲
 • ۱۲. بررسی تطبیقی حمایت از اختراعات در موافقتنامه TRIPS سازمان تجارت جهانی و حقوق ایران، ابوالفضل نصر آبادی، ۱۳۸۴
 • ۱۳. آثار الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی بر مقررات داخلی ناظر برخدمات، گلیدا کی‌سان دخت، ۱۳۸۴
 • ۱۴. تنظیم قراردادهای مشارکت در سرمایه‌‌گذاری (JV)، لیلا ذولقدر، ۱۳۸۴
 • ۱۵. بررسی قراردادهای لیسانس بین‌المللی، غلامرضا افشاری پور، ۱۳۸۴
 • ۱۶. پیش بینی نقض قرارداد، امینی، ۱۳۸۵، دانشگاه قم
 • ۱۷. مدیریت جمعی حقوق مالکیت فکری، میرزایی، ۱۳۸۵، دانشگاه تربیت مدرس
 • ۱۸. بررسی قراردادهای مشارکت در تولید در صنعت نفت، قربانی، ۱۳۸۵، دانشگاه قم
 • ۱۹. الحاق به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات بیمه، اکرم تاجیک، ۱۳۸۶ ۲۰
 • . مطالعه تطبیقی اجرای عین قرارداد در حقوق ایران و کامن لو، فریدالدین افضل، ۱۳۸۶.
 • ۲۱. حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی از طریق سازش و میانجگیری، انصافی، ۱۳۸۷
 • ۲۲. مقررات حاکم بر مناطق ویژه اقتصادی ایران، فرید شعبانی، ۱۳۸۷.
 • ۲۳. بررسی حقوقی قراردادهای توزیع بین المللی، ملاباشی، دانشگاه قم، ۱۳۸۷
 • ۲۴. بررسی حقوقی کارتهای اعتباری، آناهیتا یوسفندی، ۱۳۸۷.
 • ۲۵. حمایت­های قانونی­ازصادرات غیرنفتی درایران وسازمان تجارت جهانی(WTO)، مهدی نظرنژاد، دانشگاه مفید، ۱۳۸۷
 • ۲۶. مقررات حاکم بر سرمایه گذاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی ایران، مهدی نصیری، ۱۳۸۷
 • ۲۷. حمایت از نرم­افزارهای رایانه­ای در حقوق ایران و اتحادیه اروپا، فروزش عرب زاده، دانشگاه مفید، ۱۳۸۷
 • ۲۸. اصول مسؤلیت مدنی اروپایی و مقایسه آن با قانون مسؤلیت مدنی ایران، محمد عباسی، دانشگاه مفید، ۱۳۸۷
 • ۲۹. شرط حفظ مالکیت در بیع، زهرا برومند، دانشگاه مفید، ۱۳۸۸
 • ۳۰. حمایتهای قانونی از سرمایه گذاری خارجی در حقوق افغانستان در مقایسه با حقوق ایران و مالزی، محمد تفی مغربی، مرکز آموزش عالی اهل بیت، ۱۳۸۸
 • ۳۱. الحاق به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات بانکی، علیرضا فائق، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۲. بررسی قوانین و مقررات ناظر به فعالیت های تجاری اتباع بیگانه در ایران، احمد محمدی نافچی، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۳. انتقال ضمان معاوضی در اینکوترمز ۲۰۰۰، سعداله فاضلی، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۴. تجارت شبکه ای، مصطفی مظفری، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۵. بررسی تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ در سازمان تجارت جهانی و قانون ایران، مهشید جعفری هرندی، پردیس قم، ۱۳۸۸
 • ۳۶. روابط مالی زوجین پس از انحلال نکاح در حقوق ایران و انگلستان، فاطمه نوری، پردیس قم، ۱۳۸۸ .
 • ۳۷. بررسی تطبیقی شرکت تجاری با مسؤولیت محدود در حقوق ایران و افعانستان، سید جاوید نجفی زاده، مرکز آموزش عالی اهل بیت، ۱۳۸۸
 • ۳۸. قراردادهای خرید و فروش گاز، حبیبی تنها، پردیس قم، ۱۳۸۹.
 • ۳۹. مفاد، شرایط و چگونگی تنظیم قراردادهای لیسانس نرم افزار، امیر رحیمی، دانشگاه شهید بهشتی، ۱۳۸۹.
 • ۴۰. حمایت از سرمایه گذاری خارجی در موافقتنامه چند جانبه اکو در مقایسه با قانون حمایت و تشویق سرمایه گذاری خارجی ایران، محمد بختیاری، پردیس قم، ۱۳۸۹.
 • ۴۱. قوانین و مقررات ناظر بر پول الکترونیکی، محبوبه عصاره، پردیس قم، ۱۳۸۹.
 • ۴۲. قوانین و مقررات ناظر بر مشارکت اشخاص خصوصی در فعالیت های اکتشاف، توسعه و بهره برداری از منابع نفت و گاز، ساعی جمال آباد، پردیس قم، ۱۳۸۹
 • ۴۳. مسؤولیت مدنی تولید کنندگان سیگار در حقوق ایران و ایالات متحده امریکا، صالح یمرلی، دانشگاه مفید، ۱۳۸۹.
 • ۴۴. حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری خارجی با تأکید بر مقررات ایکسید، نگین فرخ، پردیس قم، ۱۳۸۹
 • ۴۵. کنوانسیون ۳۰ ژوئن ۲۰۰۵ لاهه در خصوص توافق در انتخاب دادگاه، کاترین تربتیان، پردیس قم،۱۳۸۹
 • ۴۶. ترانزیت نفت و گاز در معاهده منشور انرژی، سید راضیه حسین پور، دانشگاه پیام نور، ۱۳۸۹
 • ۴۷. روش تعیین ثمن در قرارداد فروش گاز و LNG و مشروعیت آن، حامد رسولی، دانشگاه علم و فرهنگ، ۱۳۸۹
 • ۴۸. توافقات و ترتیبات ضد رقابت در حقوق ایران و اتحادیه اورپا، احمد هادنی نژاد کریمی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۴۹. بررسی ابعاد حقوقی قراردادهای سرمایه گذاری خطرپذیر، فاطره جنیدی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۵۰. جنبه‌های حقوقی قراردادهای ساخت، بهره برداری و واگذاری (بی.او.تی) با تأکید بر حقوق افغانستان، ذاکر حسین سلطانی، مرکز آموزش عالی اهل بیت، ۱۳۹۰.
 • ۵۱. ماهیت و آثار شرط داوری در قراردادهای تجاری بین المللی دولتی، محمود علامه منفرد، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۵۲. موانع حقوقی تأمین مالی پروژه های نیروگاهی به شیوه بی.او.او. در صنعت برق ایران، کبری عرب محمد حسینی، دانشگاه علم و فرهنگ، ۱۳۹۰
 • ۵۳. جنبه های حقوقی قراردادهای جبران تجاری، محمد مهدی حکیمی تهرانی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۰
 • ۵۴. حقوق اجاره هواپیما، حسن نظری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۵۵.  حل و فصل اختلافات بورسی، محمد علی رامین، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۵۶. بررسی شرط مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه گذاری بین المللی، فریده شعبانی جهرمی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۱
 • ۵۷. ماهیت و احکام حقوقی پول، علی ابوجعفری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۵۸. بررسی قرارداد نمونه نفتی عراق و امکان استفاده از آن در نظام حقوقی ایران، نوید جعفر نژاد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی، ۱۳۹۱.
 • ۵۹. بررسی جنبه های حقوقی صندوق های سرمایه گذاری مشترک در سهام، محمد اله یاری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱.
 • ۶۰. مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی خانواده، شاهرخ صالحی کرهرودی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۱
 • ۶۱. مقایسه نسلهای مختلف بیع متقابل و مطالعه تطبیقی با نمونه مشابه در حقوق خارجی، فرناز قدوسی، پردیس کیش، ۱۳۹۱.
 • ۶۲ بررسی تبدیل شرکتهای تجاری در ایران و استرالیا، احسان ایزدی دهنوی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲
 • ۶۳ ماهیت محل در اسناد تجاری و زمان انتقال آن، مرجان زواره، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲.
 • ۶۴. ماهیت و نظام حقوقی حاکم بر شرکتهای تامین سرمایه، زینب حکیمی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۲.
 • ۶۵. طراحی نظام حاکم بر صنعت لیزنیگ ایران با توجه به قانون نمونه UNIDROIT 2008، فرزانه نصری، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳.
 • ۶۶. گارانتی، ماهیت و آثار آن بر روابط حقوقی اطراف قرارداد، محمد مهدی کاظمی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳
 • ۶۷. عقد سلف در بازار سرمایه با تأکید بر اوراق سلف نفتی، میترا مؤیدی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۳
 • ۶۸. بررسی تطبیقی نظامهای مالی – مالیاتی حاکم بر قراردادهای خدماتی ایران (بیع متقابل) و قراردادهای خدمات عراق در بخش بالادستی صنعت نفت و گاز، سید جلال الدین رکنی حسینی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ۱۳۹۳
 • ۶۹. تجارت نفت و مقررات سازمان تجارت جهانی، هومان شاهرخ، دانشگاه آزاد واحد تهران شمال، ۱۳۹۳
 • ۷۰. فرصت برابر اصحاب دعوی در داوری تجاری بین المللی و تبعات حقوقی آن، امید قدیمی، پردیس فارابی، ۱۳۹۳
 • ۷۱. شرایط واگذاری و مفاد قراردادهای نفتی بر اساس قانون نفت و گاز اقلیم کردستان عراق، وریا علی پور، پردیس فارابی، ۱۳۹۳
 • ۷۲. بررسی کارایی بیع شرط در تامین مالی تجاری بین المللی، محسن برهان مجرد، پردیس فارابی، ۱۳۹۴
 • ۷۳. مبانی مسئولیت اجتماعی شرکتهای نفتی بین المللی، حمید رضا عباسی، دانشگاه مفید، ۱۳۹۴
 • ۷۴. اعمال حاکمیت و تصدی در صنعت نفت ایران، سعید اشرف زاده، پردیس کیش، ۱۳۹۴.
 • ۷۵. تنزیل اسناد تجاری بین المللی، زهرا محرابی، دانشگاه آزاد قم، ۱۳۹۵.
 • ۷۶. ابعاد حقوقی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، مهین فلاحتی، پردیس فارابی، ۱۳۹۵
 • ۷۷. تحلیل حقوقی قرارداد تأمین مالی پروژه با تأکید بر یک پروژه فولاد، فرنوش آریان، پردیس فارابی، ۱۳۹۵
 • ۷۸. کنترل و نظارت کارفرما در قراردادهای نفتی ایران و عراق، صبا راد یوسف نیا، پردیس فارابی، ۱۳۹۵
 • ۷۹. مطابقت مصوبه هیئت وزیران در خصوص قراردادهای جدید نفتی ایران ( IPC ) با قانون اساسی و سایر قوانین، نفیسه معصومی، پردیس فارابی، ۱۳۹۵
 • ۸۰.  تحلیل حقوقی قراردادهای آف تیک (off take)، نگار خاقانیان، پردیس فارابی، ۱۳۹۵.
 • ۸۱. مطالعه تطبیقی پروانه های منابع نفت و گاز درحقوق نیوزلند و ایران، طاهره تقی زاده، پردیس فارابی، ۱۳۹۵.
 • ۸۲. نقش حقوقی راهبر در قرارداد وام سندیکایی، مریم قائم، پردیس فارابی، ۱۳۹۶.
 • ۸۳. مطالعه تطبیقی قوانین حاکم بر توسعه میادین نفتی در ترکیه و ایران، لیلا همافر، دانشگاه پیام نور، ۱۳۹۶.
 • ۸۴. بررسی تطبیقی مقررات مناقصات عمومی در حقوق ایران، افغانستان با استانداردهای بین المللی، محمد علی امینی، پردیس فارابی، ۱۳۹۶.
 • ۸۵. حل و فصل اختلافات مربوط به قیمت گذاری در قراردادهای بلند مدت خرید و فروش، متین دولتی، پردیس فارابی، ۱۳۹۶.
 • ۸۶. قرارداد تعادل تسهیم گاز، ائلناز عالی پسند، پردیس فارابی، ۱۳۹۷
 • ۸۷. مفاد و شروط قرارداد انتقال گاز از طریق لوله، حامد رسولی، پردیس فارابی، ۱۳۹۷
 • ۸۸. بررسی و تحلیل حقوقی قراردادهای یکپارچه حفاری، میترا اکبری، پردیس فارابی، ۱۳۹۷
 • ۸۹. مطالعه تعهدات کشورهای توسعه یافته برای حمایت از انرژیهای تجدید پذیر در کشورهای در حال توسعه مطابق موافقتنامه پاریس ۲۰۱۵، سیده مریم بدلا، پردیس فارابی ۱۳۹۷.
 • ۹۰. ساختار و کارکرد مراکز مشاوره خانواده در قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، زهرا حسینی خو، جامعه الزهرا، ۱۳۹۸.
 • ۹۱. بانکداری بدون شعبه، زهرا بیاتلو، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم، ۱۳۹۸.
 • ۹۲. تسهیل‌گران در حقوق سرمایه‌گذاری با تاکید بر لایحه مشارکت عمومی‌‌‌خصوصی، نسترن بیات، دانشکدگان فارابی، ۱۴۰۲