سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی

دکتر عبدالحسین شیروی و دکتر اعظم انصاری

موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت دو ضابطه عدم‌تبعیض و منع موانع غیرضروری تجاری را بر اعضای سازمان تجارت جهانی تحمیل نموده و اعضا باید در تدوین مقررات بهداشتی و ایمنی که محدودیت‌ در تجارت کالاها ایجاد می‌نمایند به این ضوابط توجه نمایند. نظر به تلاش ایران برای عضویت در سازمان مزبور و اهمیت این ضوابط در تجارت بین‌المللی، مقاله به دو پرسش مهم می‌پردازد: این ضوابط چه تعهداتی بر اعضای سازمان تحمیل می‌نمایند؟ چه اندازه مقررات بهداشتی و ایمنی ایران پیرامون واردات کالا با این ضوابط هماهنگی دارند؟

مقاله با بررسی ضوابط مزبور در متن موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و رویه قضایی نشان می‌دهد که اخیراً اقدامات مناسبی در این زمینه در ایران اتخاذ گردیده اما همچنان ناهماهنگی‌هایی در ضوابط بهداشتی و ایمنی ایران با تعهدات موافقت‌نامه وجود دارد. بازنگری مقررات سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی ایران گام مهمی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی خواهد بود.

واژگان کلیدی: تجارت آزاد; اقدامات محدودکننده تجارت; عدم تبعیض; بهداشت و ایمنی

متن کامل مقاله   pdf1