تحلیل عملکرد مدیران شرکت در عرصۀ اقدام به تصاحب شرکت دیگر

عبدالحسین شیروی و صمد یوسف زاده

چکیده:

تصاحب عبارت است از به چنگ آوردن کنترل مدیریتی شرکت‌های دیگر، از طریق خرید اکثریت سهام دارای حق رأی در انتخاب مدیران، به‌ منظور حذف مدیریت ناکارامد. ایجاد ارزش و ازدیاد ثروت سهامداران، به‌عنوان دو هدف اقتصادی مهم، هدف  از تصاحب شرکت دیگر است. با وجود این باید دانست که آیا در عمل، با لحاظ انگیزه‌های مدیران در اقدام به تصاحب، این استراتژی به ایجاد ارزش و ازدیاد ثروت سهامدان شرکت تصاحب‌کننده منجر می‌شود؟ فرضیۀ مطرح‌شده در این تحقیق، پاسخ منفی به پرسش مذکور، با ذکر دلایل اثباتی آن و لزوم حمایت از سهامداران شرکت‌های تصاحب‌کننده است.

واژگان کلیدی:

انگیزه تصاحب، تصاحب، ، تصاحب دوستانه، تصاحب خصمانه، سهام، تصاحب کننده، شرکت هدف

متن کامل مقاله