دکتری حقوق نفت و گاز/تجارت بین الملل

آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»

در خصوص آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، مواردی است که به اشتراک گذاشته می‌شود بلکه مفید فایده باشد:

توصیه‌های کلی

 • از آنجا که منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به طور رسمی اعلام نشده است، داوطلبان آزمون دکتری باید بر دروس آزمون تسلط داشته باشند، بدون اینکه لازم باشد منبع خاصی را مطالعه کنند.
 • معرفی منابع توسط اشخاص یا سایت‌ها جنبه توصیه‌ای دارد یا برای تبلیغ آن منابع است و بنابراین اعتبار چنین توصیه‌هایی به توصیه کننده آن بستگی دارد.
 • برای آمادگی آزمون دکتری و بخصوص مصاحبه، داوطلبان منابع معتبر و متنوعی را مطالعه کنند که هر سوالی مطرح شود، بتوانند جواب دهند یا حداقل خالی الذهن نباشد.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل نوشته‌هایی که از دقت کافی برخوردار نیست یا متضمن اشتباه است، کم نیست و داوطلبان باید مراقب مطالب غیر دقیق یا اشتباه باشند.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل بسیاری از قوانین و مقررات در حال تغییر هستند و ممکن است مطلبی که سال قبل اعتبار داشته امسال فاقد اعتبار باشد. مثلا در مورد «حداکثر استفاده از توان داخلی» تاکنون سه قانون به تصویب رسیده است: ۱۳۷۵، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ که فقط قانون اخیر معتبر است و دو قانون قبلی نسخ شده است.

منابع پیشنهادی برای مطالعه

 ۱- حقوق تعهدات

از آنجا که حقوق تعهدات برای آزمون سال ۱۳۹۹ شامل «حقوق تعهدات مدنی» و «معاملات دولتی» است بنابراین سوالات از دو بخش تشکیل خواهد شد.

 • برای حقوق تعهدات مدنی منابع زیر توصیه می‌شود:
 • ناصر کاتوزیان، کتب مرتبط با حقوق تعهدات از جمله قواعد عمومی قراردادها
 • سید مهدی شهیدی، کتب مرتبط
 • سید حسن امامی، جلد یک و دو حقوق مدنی
 • عبدالحسین شیروی، حقوق قراردادها

برای مطالعه معاملات دولتی منابع زیر توصیه می‌شود:

۲- حقوق نفت و گاز

۱) کتاب: عبدالحسین شیروی، حقوق نفت و گاز، نشر میزان، چاپ سوم ۱۳۹۵

۲) Exploration and Development of Iran Oilfields through Buyback, 30 Natural Resources Forum (۲۰۰۶), ۱۹۹-۲۰۶

۳) اکتشاف و توسعه میادین نفتی از طریق قراردادهای بیع متقابل، نشریه حقوقی بین المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۸، ۲۶۲-۲۴۳

۴) مذاکره­ مجدد در قراردادهای سرمایه­­ گذاری نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۳۴، سال نهم، پاییز ۱۳۹۱، ۱۸۴-۱۶۱.

۵) سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، حقوق خصوصی، شماره ۲۱، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ۳۴-۵.

۶) قراردادهای مشارکت در تولید، راهکار یا ضرورت، گزارش میزگرد، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شماره ۵۲، ۱۳۹۲، ۱۹-۸

۷) بررسی وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ۶۳۶-۶۰۷

۸) رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، سال چهل و هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷،  ۳۵۷-۳۷۷.

۹) چارچوب قراردادی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، حقوق خصوصی، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۲۵-۱.

۱۰) قرارداد امتیازی دارسی ۱۹۰۱     pdf1

۱۱) قرارداد امتیازی ۱۹۳۳       pdf1

۱۲) قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت ۱۳۳۶    pdf1

۱۳) قانون نفت ۱۳۵۳     pdf1

۱۴) قانون نفت ۱۳۶۶ با اصلاحات سال ۱۳۹۰    pdf1

۱۵) مقررات قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد نفت و گاز    pdf1

۱۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت  pdf1

۱۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال ۱۳۹۵ pdf1

۱۸) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز pdf1

۱۹) نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی pdf1

۲۰) آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها pdf1

۳- حقوق تجارت بین الملل

۱) کتاب حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، ویراست سوم، چاپ یازدهم ۱۳۹۹   با لحاظ اصلاحات فصل هشتم مندرج در سایت 

۲) کتاب حقوق اقتصادی، انتشارات سمت، چاپ اول، ۱۳۹۹

۲) کتاب قراردادهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، نشر میزان،  چاپ دوم ۱۳۹۵

۳) کتاب: عبدالحسین شیروی، داوری تجاری بین المللی، سمت، چاپ هفتم. ۱۳۹۶

۴)  نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، تابستان ۱۳۷۸ شماره۲.pdf1

۵) نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴- ۷ pdf1

۶) برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره ۳ و ۴، ۱-۱۰. pdf1

۷) حقوق حاکم بر قراردادهای بین المللی فروش نفت خام و جایگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این قراردادها، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۴، شماره ۵۴، پاییز ۱۳۹۶، ۱۳۳-۹۵.

۸) سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ۱۴۵-۱۱۷.

۹) نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، فصل نامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۳، ۹۸-۷۵.

۱۰) بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۶، تابستان ۱۳۹۳، ۴۸-۱۱.

۱۱) امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی، فصلنامه حقوق، دوره ۴۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، ۵۱-۳۳.

۱۲) هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره اول، سال نوزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ۱۱۸-۸۰

۱۳) مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰، ۶۸-۴۱.

۱۴) تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۷.

۱۵) مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ۲۶۱-۲۲۷

۱۶)  حقوق نرم، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ۲۷۶-۲۵۱.

۱۷) امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن، حقوق اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۵۵، زمستان ۱۳۹۶، ۳۱-۵۴

۱۸) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ۱۸۸-۱۶۳.

۱۹) تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۷، ۷۰-۴۳.

۲۰) قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی، نشریه مطالعات حقوق انرژی، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۷، ۴۹۱-۴۶۱.

۲۱) قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان تجارت جهانی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۸، ۱۶۳-۱۳۱.

۲۲) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد واردات کالا و خدمت 

۲۳) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی   

۲۴) اینکوترمز ۲۰۱۰

۲۵) مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی UCP 600

۲۶) مقررات متحدالشکل وصولی URC 522

۲۷) مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه URDG 758

 1. علیرضا عزیزیان
  پاسخ

  دروود و سپاس
  از پاسخگویی حضرتعالی
  بنده با شور و اشتیاق فراوان فقط به دو رشته
  ۱ حقوق تجارت بین الملل
  ۲ حقوق نفت و گاز
  برای تحصیل در مقطع دکتری می اندیشیدم .

  کارشناسیم حقوق و ارشدم حقوق خصوصی هسش
  از لحاظ درامدی جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری از جنابعالی
  مشورت گرفتم
  شما فرمودین
  ۱ ) به شما بستگی دارد که چطور گرایشتان را به پول تبدیل میکنید

  ۲ ) البته خیلی هم شانس ندارید
  ۳ ) همان خصوصی را بروید

  اولا دستبوسم بابت پاسخگویی و وقتی که برای بنده گذاشتین
  دوما در این زمینه نیز شما میدانید و من نمیدانم و حرف معلم برای من
  همانند حرف خداست و شما را هم معلمم میدانم و هم استادم
  در این زمینه نیز رهروی استادم هستم

  استاد ، باتوجه به زمینه کاری من
  که با تجارت بین الملل و نفت ادغام شده
  در کنار حقوق ، در مرکز تخصصهای دریایی شرکت ملی نفتکش
  ناوبری هم خوانده ام البته Merchant ، فعلا نیز در خدمت Nitc
  هستم ، البته در دریا و نفتکشها هستم نه در آفیس ،
  کلا زندگی من خلاصه شده در انتقال نفت بنحو گوناگون
  چه درون مرزی و چه برون مرزی …
  از API تا IPI خودمان مطالعات زیادی دارم
  یعنی کلا درگیر تجارت بین الملل و نفت هستم از مناطق لول ۱ الی
  لول ۳

  استاد
  شما قبلا نسبت به کار شاگردتون آگاهی قبلی نداشتید
  خواستم کارم را معرفی کنم تا باتوجه به زمینه کاریم توانسته باشم
  سوالم را صحیح تر بیان کنم و جواب مناسبم را بگیرم .

  سپاسگزار و هزاران بار دستبوسم
  خداوندا نصیبم کن افتخار بوسیدن پای استاد را
  ارادتمند شاگردتان
  علیرضا عزیزیان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام من به نوبه خودم اگر احساس کنم که شما نسبت به سایر متقاضیان زمینه و علاقه بیشتری دارید، خب در مصاحبه شما را انتخاب می کنم. امتحان کتبی را که دست خودتان است. من بر طبق روال معمول را جواب می دهم

 2. سمیرا
  پاسخ

  با سلام و احترام
  جناب آقای دکتر شیروی، من کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور با معدل تقریبا پایین و دانشجوی ترم ۱ کارشناسی ارشد رشته تجارت بین الملل دانشگاه آزاد هستم. میخوام برای دکترا در دانشگاه های برتر دولتی قبول شم. با فرض اینکه با رتبه خوب برای دکترا قبول شم، داشتن چه چیزهایی برای مصاحبه مهمه؟ امکاتش هست چون کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی نبودم در مصاحبه رد بشم؟ اگه اینطوره شما توصیه میکنید دوباره کارشناسی ارشد در دانشگاه دولتی بخونم و بعد برای دکترا اقدام کنم؟ یا اینکه از الان رزومه خوب درست کنم و مدرک زبان بگیرم؟ ممنونم از وقتی که میذارید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام تسلط بر مباحث حقوقی، مقاله و نمره زبان

 3. علیرضا عزیزیان
  پاسخ

  سلام استاد
  ضمن عرض ادب و احترام
  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دارم
  برای دکتری در رشته حقوق
  پردرامدترین رشته کدام رشته است ؟
  ما که تحصیل میکنیم و زحمت میکشیم لا اقل با راهنمایی شما
  استاد فرهیخته و پیشکسوت بتوانیم پردرامدترین رشته را انتخاب
  کنیم .
  سلامت و عزتمندی روزافزون حضرتعالی را آرزومندم
  پیروز باشید
  با احترام

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، پردرآمدترین رشته حقوق به شما بستگی دارید که گرایش اتان را چطور به پول تبدیل می کنید. البته شما خیل هم شانس ندارید همان خصوصی را بروید

 4. فرشاد
  پاسخ

  عرض سلام و ادب و خداقوت خدمت شما استاد بزرگوار
  جسارتا اگر مقدوره ،بفرمایید ،منابع فوق الذکر برای کارشناسی تجارت بین الملل است یا دکترا؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام برای کارشناسی ارشد منابع خاصی وجود ندارد و همان منابع لیسانس است که عمدتا بین گرایش های متفاوت یکسان است. مثلا متون حقوقی برای همه گرایش های ارشد یک امتحان واحد است نه اینکه برای هر گرایش یک درس جداگانه به نام متون حقوق باشد. همچنین بین الملل یا مدنی و غیره

 5. اسماء
  پاسخ

  سلام خدمت آقای دکتر شیروی
  بنده دانشجوی ترم۴حقوق بین الملل هستم انَ شاءالله تا عید دفاع میکنم. بنظر شما برای دکتری چه رشته ایی رو ادامه بدم؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام این موضوع بر می گردد به اینکه در چه گرایشی برای دکترا شما آمادگی دارید فرزین است که شما در رشته حقوق بین الملل بیشترین آمادگی را دارید البته رشته های جزا یا خصوصی امکان کمی هست که شما را بپذیرم ولی این امکان برای شما هست که در رشته‌های حقوق عمومی و حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز قبول شوید ولی رقابت شدید و آمادگی زیادی باید داشته باشید

 6. رضا
  پاسخ

  سلام دکتر شیروی عزیز؛ از رشت مزاحمتون میشم و تشکر از حوصله شما که پاسخ سوالات را میدهید.
  دکتر سوال داشتم؛ بنده ورودی سال ٩١ ارشد حقوق بین الملل هستم متاسفانه از سال ٩٢ تاکنون فقط دفاع از پایان نامه ام باقی مونده در حال حاضر هم سردفتر اسناد رسمی هستم بنظر جنابعالی پایان نامه رو دفاع کنم یا علاقه دازم ح نجارت بین الملل رو در مقطع ارشد شروع به خواندن کنم نظر شما رو خواستم؟!

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، بعید می دانم که حالا دیگر شما را اخراج نکرده اند. اینطوری که درس خواندی مطمئنی در گرایش دیگر وقت می کنی و حوصله

 7. پورصادقی
  پاسخ

  با عرض سلام خدمت استاد گرامی
  ببخشید در مقطع دکتری ازبین مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ،حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت بین الملل برای فارغ التحصیلان حقوق (ارشد مرتبط ) کدام رشته موفقیت و پیشرفت بیشتری وجود دارد. آیا افرادی که حقوق نفت و گاز یا مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز می خوانند در حوزه شغلی محدود به حوزه نفت و گاز می شوند؟
  با سپاس

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز به ترتیب از جهت شغلی خوب هستند.

 8. حمزه
  پاسخ

  با سلام. استاد مدرک معتبر زبان فرانسه هم در رزومه و مصاحبه تاثیر گذار می باشد ، یا اینکه حتما باید مدرک زبان انگلیسی ارائه گردد? با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، تأثیر دارد ولی مدرک نیاز است.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *