دکتری حقوق نفت و گاز/تجارت بین الملل

آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»

در خصوص آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، مواردی است که به اشتراک گذاشته می‌شود بلکه مفید فایده باشد:

توصیه‌های کلی

 • از آنجا که منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به طور رسمی اعلام نشده است، داوطلبان آزمون دکتری باید بر دروس آزمون تسلط داشته باشند، بدون اینکه لازم باشد منبع خاصی را مطالعه کنند.
 • معرفی منابع توسط اشخاص یا سایت‌ها جنبه توصیه‌ای دارد یا برای تبلیغ آن منابع است و بنابراین اعتبار چنین توصیه‌هایی به توصیه کننده آن بستگی دارد.
 • برای آمادگی آزمون دکتری و بخصوص مصاحبه، داوطلبان منابع معتبر و متنوعی را مطالعه کنند که هر سوالی مطرح شود، بتوانند جواب دهند یا حداقل خالی الذهن نباشد.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل نوشته‌هایی که از دقت کافی برخوردار نیست یا متضمن اشتباه است، کم نیست و داوطلبان باید مراقب مطالب غیر دقیق یا اشتباه باشند.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل بسیاری از قوانین و مقررات در حال تغییر هستند و ممکن است مطلبی که سال قبل اعتبار داشته امسال فاقد اعتبار باشد. مثلا در مورد «حداکثر استفاده از توان داخلی» تاکنون سه قانون به تصویب رسیده است: ۱۳۷۵، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ که فقط قانون اخیر معتبر است و دو قانون قبلی نسخ شده است.

منابع پیشنهادی برای مطالعه

 ۱- حقوق تعهدات

از آنجا که حقوق تعهدات برای آزمون سال ۱۳۹۹ شامل «حقوق تعهدات مدنی» و «معاملات دولتی» است بنابراین سوالات از دو بخش تشکیل خواهد شد.

 • برای حقوق تعهدات مدنی منابع زیر توصیه می‌شود:
 • ناصر کاتوزیان، کتب مرتبط با حقوق تعهدات از جمله قواعد عمومی قراردادها
 • سید مهدی شهیدی، کتب مرتبط
 • سید حسن امامی، جلد یک و دو حقوق مدنی
 • عبدالحسین شیروی، حقوق قراردادها

برای مطالعه معاملات دولتی منابع زیر توصیه می‌شود:

۲- حقوق نفت و گاز

۱) کتاب: عبدالحسین شیروی، حقوق نفت و گاز، نشر میزان، چاپ سوم ۱۳۹۵

۲) Exploration and Development of Iran Oilfields through Buyback, 30 Natural Resources Forum (۲۰۰۶), ۱۹۹-۲۰۶

۳) اکتشاف و توسعه میادین نفتی از طریق قراردادهای بیع متقابل، نشریه حقوقی بین المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۸، ۲۶۲-۲۴۳

۴) مذاکره­ مجدد در قراردادهای سرمایه­­ گذاری نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۳۴، سال نهم، پاییز ۱۳۹۱، ۱۸۴-۱۶۱.

۵) سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، حقوق خصوصی، شماره ۲۱، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ۳۴-۵.

۶) قراردادهای مشارکت در تولید، راهکار یا ضرورت، گزارش میزگرد، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شماره ۵۲، ۱۳۹۲، ۱۹-۸

۷) بررسی وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ۶۳۶-۶۰۷

۸) رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، سال چهل و هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷،  ۳۵۷-۳۷۷.

۹) چارچوب قراردادی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، حقوق خصوصی، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۲۵-۱.

۱۰) قرارداد امتیازی دارسی ۱۹۰۱     pdf1

 

۱۱) قرارداد امتیازی ۱۹۳۳       pdf1

۱۲) قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت ۱۳۳۶    pdf1

۱۳) قانون نفت ۱۳۵۳     pdf1

۱۴) قانون نفت ۱۳۶۶ با اصلاحات سال ۱۳۹۰    pdf1

۱۵) مقررات قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد نفت و گاز    pdf1

۱۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت  pdf1

۱۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال ۱۳۹۵ pdf1

۱۸) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز pdf1

۱۹) نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی pdf1

۲۰) آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها pdf1

 

۳- حقوق تجارت بین الملل

۱) کتاب حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، چاپ دهم ۱۳۹۶

۲) کتاب قراردادهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، نشر میزان،  چاپ دوم ۱۳۹۵

۳) کتاب: عبدالحسین شیروی، داوری تجاری بین المللی، سمت، چاپ هفتم. ۱۳۹۶

۴)  نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، تابستان ۱۳۷۸ شماره۲.pdf1

۵) نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴- ۷ pdf1

۶) برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره ۳ و ۴، ۱-۱۰. pdf1

۷) حقوق حاکم بر قراردادهای بین المللی فروش نفت خام و جایگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این قراردادها، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۴، شماره ۵۴، پاییز ۱۳۹۶، ۱۳۳-۹۵.

۸) سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ۱۴۵-۱۱۷.

۹) نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، فصل نامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۳، ۹۸-۷۵.

۱۰) بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۶، تابستان ۱۳۹۳، ۴۸-۱۱.

۱۱) امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی، فصلنامه حقوق، دوره ۴۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، ۵۱-۳۳.

۱۲) هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره اول، سال نوزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ۱۱۸-۸۰

۱۳) مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰، ۶۸-۴۱.

۱۴) تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۷.

۱۵) مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ۲۶۱-۲۲۷

۱۶)  حقوق نرم، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ۲۷۶-۲۵۱.

۱۷) امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن، حقوق اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۵۵، زمستان ۱۳۹۶، ۳۱-۵۴

۱۸) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ۱۸۸-۱۶۳.

۱۹) تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۷، ۷۰-۴۳.

۲۰) قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی، نشریه مطالعات حقوق انرژی، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۷، ۴۹۱-۴۶۱.

۲۱) قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان تجارت جهانی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۸، ۱۶۳-۱۳۱.

۲۲) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد واردات کالا و خدمت 

۲۳) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی   

۲۴) اینکوترمز ۲۰۱۰

۲۵) مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی UCP 600

۲۶) مقررات متحدالشکل وصولی URC 522

۲۷) مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه URDG 758

 1. حسن
  پاسخ

  باسلام خدمت استاد عزیز ..استاد برای دکترا کدوم گرایش بهتر وکاربردی تر حقوق تجارت بین الملل یا حقوق نفت وگاز

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام این دو متعلق به یک زیر گروه است.

 2. رضا
  پاسخ

  با عرض سلام

  میخواستم بدونم دکتری نفت و گاز آینده بهتری داره یا تجارت و سرمایه گذاری بین الملل؟

  و همچنین اینکه بنظرتون برا تجارت و سرمایه گذاری بین الملل در خارج ادامه تحصیل داده شود یا در ایران؟

  و همچنین اینکه خود حقوق تجارت بین الملل در مقطع دکتری بهتر است خونده شود یا زیر شاخه های آن مثل سرمایه گذاری بین الملل یا حمل و نقل تجاری و غیره

  با سپاس از لطفتون.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، از آنجا که هر دو زیرگروه واحدی هستند، برای هر دو تلاش کنید بلکه جایی قبول شوید. خارج هم خوب است اگر بشود.

 3. فاطمه (حقوق)
  پاسخ

  سلام خدمت استاد گرامی. بنده قصد شرکت در آزمون ارشد دارم به نظر شما از نظر ادامه تحصیل و بازار کار رشته حقوق خصوصی بهتر است یا تجاری اقتصادی بین المللی؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام حقوق تجاری اقتصادی بنظرم بهتر است.

 4. مسعود
  پاسخ

  با عرض سلام و ادب
  کارشناسی حقوق دارم به نظرتون از بین گرایشات مختلف ارشد کدوم یکیشون آینده علمی شغلی بهتری داره.
  هرچند اسم نفت و گاز وسوسه کنندس

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز زیر یک گروه هستند و برای هر دو اقدام کنید تا کدام قبول شوید.

 5. مهدی
  پاسخ

  سلام استاد وقتتون بخیر…
  من ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران دارم و تصمیم دارم که دکتری سرمایه گذاری بین المللی شرکت کنم… سال پیش رتبه ام ۴۰ شد
  به نظر شما با توجه به رشته ام و داشتن مقاله در رشته حقوق بشر امکان قبولی در مصاحبه در صورت اخذ رتبه بالاتر وجود داره یا خیلی کم هست این امکان
  ممنون از وقتی که میگذارید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، احتمالش به هر حال کم است بخاطر اینکه پذیرش خیلی محدود است. ده نفر کلا.

 6. حسین حاجیانی
  پاسخ

  جناب دکتر سلام،درود بر شما،برای بخش زبان عمومی باتوجه به پراکندگی لغات،چه منبعی رو توصیه میکنید که مطالعه کنیم؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، کتابهای تافل یا ایلتس خوب است.

 7. محمد
  پاسخ

  ممنون از پاسخ‌تون. ولی با عرض عذرخواهی من درست متوجه نشدم. مگه این منابع برای دکتری تجارت بین‌الملل نیست؟
  آیین دادرسی‌ها و متون حقوقی چی؟
  ممنون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   رشته تجارت بین الملل و نفت و گاز آزمون واحدی دارد. آیین دادرسی و متون حقوقی در آن نیست.

 8. محمد
  پاسخ

  سلام استاد.
  برای حقوق تجارت بین الملل ارشد چه منابعی مطالعه کنیم؟
  ممنون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام مهم ترین منابع حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز، داوری تجاری بین المللی اینجانب است. برای اطلاع از لیست کامل منابعی که لازم است آن ها را بخوانید و مسلط شوید، به لیست منابع مذکور در این نوشته مراجعه کنید.

 9. آرین
  پاسخ

  با سلام خدمت استاد عزیز ، من ارشد حقوق خصوصی دارم از دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن آینده شغلی حقوق نفت و گازآینده بهتری برام داره یا همون خصوصی در مقطع دکتری..؟ و اینکه ارشدم خصوصی هست پوئن منفی محسوب میشه برای مصاحبه نفت و گاز؟ و اینکه درسته وزارت نفت فارغ التحصیلای این رشته را سریعا استخدام میکنه؟ ممنون میشم به هر سه سوالم پاسخ بدید استاد🙏🏻

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، احتمال قبولی شما در دکتری نفت و گاز کم است. امتیاز خاصی برای استخدام هم این رشته ندارد.

 10. شهاب
  پاسخ

  با سلام و احترام من لیسانس حقوق و ارشد ح خصوصی هردو از دانشگاه آزاد دلرم آیا واقعیت دلره که چون آزاد خوندیم دکتری دولتی در مصاحبه رد میکنند؟ و اینکه کارایی دکتری حقوق نفت و گاز در عمل چیه؟ راسته وزارت نفت فورا فارغ التحصیلان این رشته را به کار میگیره یا مثل بقیه رشته ها فقط یه مدرک میشه؟ ممنون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، در مصاحبه به تمام روزمه شما توجه می شود و مدرک از کجا هست یکی از آن عوامل است. البته کسی که بخواهد حقوق نفت و گاز در مقطع دکتری قبول شود باید خیلی امادگی داشته باشد که بتواند فارغ التحصیلان رشته های مرتبط مثل نفت و گاز و تجارت بین الملل را پشت سر بگذارد.

 11. علیرضا رنجبر
  پاسخ

  با سلام و احترام

  به نظر جنابعالی با توجه به معرفی مقررات اینکوترمز ۲۰۲۰ از سوی اتاق بازرگانی بین المللی، مقررات مذکور برای امتحان دکتری ۹۹ منبع خواهد بود یا خیر؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام نسخه ۲۰۲۰ در ماه سپتامبر (شهریور ماه ۱۳۹۸) بنا است که منتشر شود. البته برخی از حدس و گمانها برای تغییرات گفته شده ولی تا زمان انتشار آن باید صبر کرد و دید که تغییرات چقدر جدی است.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *