دکتری حقوق نفت و گاز/تجارت بین الملل

آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»

در خصوص آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، مواردی است که به اشتراک گذاشته می‌شود بلکه مفید فایده باشد:

توصیه‌های کلی

 • از آنجا که منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به طور رسمی اعلام نشده است، داوطلبان آزمون دکتری باید بر دروس آزمون تسلط داشته باشند، بدون اینکه لازم باشد منبع خاصی را مطالعه کنند.
 • معرفی منابع توسط اشخاص یا سایت‌ها جنبه توصیه‌ای دارد یا برای تبلیغ آن منابع است و بنابراین اعتبار چنین توصیه‌هایی به توصیه کننده آن بستگی دارد.
 • برای آمادگی آزمون دکتری و بخصوص مصاحبه، داوطلبان منابع معتبر و متنوعی را مطالعه کنند که هر سوالی مطرح شود، بتوانند جواب دهند یا حداقل خالی الذهن نباشد.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل نوشته‌هایی که از دقت کافی برخوردار نیست یا متضمن اشتباه است، کم نیست و داوطلبان باید مراقب مطالب غیر دقیق یا اشتباه باشند.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل بسیاری از قوانین و مقررات در حال تغییر هستند و ممکن است مطلبی که سال قبل اعتبار داشته امسال فاقد اعتبار باشد. مثلا در مورد «حداکثر استفاده از توان داخلی» تاکنون سه قانون به تصویب رسیده است: ۱۳۷۵، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ که فقط قانون اخیر معتبر است و دو قانون قبلی نسخ شده است.

منابع پیشنهادی برای مطالعه

 ۱- حقوق تعهدات

از آنجا که حقوق تعهدات برای آزمون سال ۱۳۹۹ شامل «حقوق تعهدات مدنی» و «معاملات دولتی» است بنابراین سوالات از دو بخش تشکیل خواهد شد.

 • برای حقوق تعهدات مدنی منابع زیر توصیه می‌شود:
 • ناصر کاتوزیان، کتب مرتبط با حقوق تعهدات از جمله قواعد عمومی قراردادها
 • سید مهدی شهیدی، کتب مرتبط
 • سید حسن امامی، جلد یک و دو حقوق مدنی
 • عبدالحسین شیروی، حقوق قراردادها

برای مطالعه معاملات دولتی منابع زیر توصیه می‌شود:

۲- حقوق نفت و گاز

۱) کتاب: عبدالحسین شیروی، حقوق نفت و گاز، نشر میزان، چاپ پنجم ۱۴۰۰ (چاپ پنجم متضمن بازبینی کل کتاب و اضافه شدن یک فصل و همچنین بیان مباحث IPC است و جهت آزمون حتما همین چاپ تهیه شود)

۲) Exploration and Development of Iran Oilfields through Buyback, 30 Natural Resources Forum (۲۰۰۶), ۱۹۹-۲۰۶

۳) اکتشاف و توسعه میادین نفتی از طریق قراردادهای بیع متقابل، نشریه حقوقی بین المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۸، ۲۶۲-۲۴۳

۴) مذاکره­ مجدد در قراردادهای سرمایه­­ گذاری نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۳۴، سال نهم، پاییز ۱۳۹۱، ۱۸۴-۱۶۱.

۵) سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، حقوق خصوصی، شماره ۲۱، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ۳۴-۵.

۶) قراردادهای مشارکت در تولید، راهکار یا ضرورت، گزارش میزگرد، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شماره ۵۲، ۱۳۹۲، ۱۹-۸

۷) بررسی وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ۶۳۶-۶۰۷

۸) رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، سال چهل و هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷،  ۳۵۷-۳۷۷.

۹) چارچوب قراردادی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، حقوق خصوصی، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۲۵-۱.

۱۰) قرارداد امتیازی دارسی ۱۹۰۱     pdf1

۱۱) قرارداد امتیازی ۱۹۳۳       pdf1

۱۲) قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت ۱۳۳۶    pdf1

۱۳) قانون نفت ۱۳۵۳     pdf1

۱۴) قانون نفت ۱۳۶۶ با اصلاحات سال ۱۳۹۰    pdf1

۱۵) مقررات قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد نفت و گاز    pdf1

۱۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت  pdf1

۱۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال ۱۳۹۵ pdf1

۱۸) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز pdf1

۱۹) نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی pdf1

۲۰) آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها pdf1

۳- حقوق تجارت بین الملل

۱) کتاب حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، ویراست چهارم، ۱۴۰۰

۲) کتاب حقوق اقتصادی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۴۰۰

۲) کتاب قراردادهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، نشر میزان،  چاپ سوم ۱۳۹۸

۳) کتاب: عبدالحسین شیروی، داوری تجاری بین المللی، سمت، چاپ پانزدهم ۱۴۰۲

۴)  نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، تابستان ۱۳۷۸ شماره۲.pdf1پ

۵) نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴- ۷ pdf1

۶) برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره ۳ و ۴، ۱-۱۰. pdf1

۷) حقوق حاکم بر قراردادهای بین المللی فروش نفت خام و جایگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این قراردادها، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۴، شماره ۵۴، پاییز ۱۳۹۶، ۱۳۳-۹۵.

۸) سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ۱۴۵-۱۱۷.

۹) نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، فصل نامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۳، ۹۸-۷۵.

۱۰) بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۶، تابستان ۱۳۹۳، ۴۸-۱۱.

۱۱) امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی، فصلنامه حقوق، دوره ۴۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، ۵۱-۳۳.

۱۲) هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره اول، سال نوزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ۱۱۸-۸۰

۱۳) مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰، ۶۸-۴۱.

۱۴) تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۷.

۱۵) مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ۲۶۱-۲۲۷

۱۶)  حقوق نرم، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ۲۷۶-۲۵۱.

۱۷) امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن، حقوق اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۵۵، زمستان ۱۳۹۶، ۳۱-۵۴

۱۸) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ۱۸۸-۱۶۳.

۱۹) تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۷، ۷۰-۴۳.

۲۰) قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی، نشریه مطالعات حقوق انرژی، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۷، ۴۹۱-۴۶۱.

۲۱) قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان تجارت جهانی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۸، ۱۶۳-۱۳۱.

۲۲) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد واردات کالا و خدمت 

۲۳) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی   

۲۴) اینکوترمز ۲۰۱۰

۲۵) مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی UCP 600

۲۶) مقررات متحدالشکل وصولی URC 522

۲۷) مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه URDG 758

 1. رامین
  پاسخ

  سلام و عرض ادب مجدد!
  و یه سوال دیگه اینکه با این شرایط که خدمت شما نوشتم، نظرتون برای اپلای و ادامه تحصیل در رشته حقوق بین الملل در خارج از کشور چیه؟
  متشکرم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام اگر بتوانید نمره زبان بیاورید و پذیرش بگیرید و دانشگاه در یک کشور صنعتی باشد عالی است

 2. رامین
  پاسخ

  سلام و وقت بخیر!
  جناب دکتر شیروی بزرگوار!
  بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد حقوق بین الملل در سال ۹۶ از دانشگاه سراسری می باشم و وکیل پایه یک دادگستری هم هستم. و به خاطر اینکه تمایل دارم حوزه تخصصی ام رو حقوق تجارت بین الملل و قراردادها قرار دهم، قصد دارم در آزمون دکتری حقوق تجارت بین الملل شرکت کنم. دو تا سوال از خدمت شما دارم این که با توجه به فاصله فارغ التحصیلی ام از مقطع ارشد و حقوق بین الملل بودن گرایشم در ارشد، میتونه در مصاحبه تاثیر گذار باشه؟؟؟ به عبارتی درصد موفقیت را به طور کلی چطور ارزیابی چه از لحاظ مصاحبه و قبولی و در مراتب بعدی از لحاظ موفقیت در کار و عمل؟
  دوم اینکه با توجه به فاصله زمانی که بین ارشد و دکتری می افته انتظار این هستش که مقاله زیادی داشته باشم به عنوان رزمه برای قبولی در مصاحبه؟ که اگه اینطور هستش قبل اینکه به طور رسمی شرکت کنم در دکتری، یک سال مقاله کار کنم حالا اعم از انگلیسی یا غیر انگلیسی؟
  پیشاپیش از بذل وقت و توجهتان نهایت امتنان را دارم.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام ۱- خیلی این ها مسئله ای نیست مهم این است که شما مسلط به مباحث باشید و رتبه بالایی بیاورید که قبول شوید. والا در قبولی ها همه جور دانشجو از این حیث وجود دارد. ۲- مقاله خب امتیاز جدا دارد و ممکن است نداشتن آن باعث شود که نمره قبولی را کسب نکنید ولی اگر بقیه هم مقاله نداشته باشند شما با آنها فرقی ندارید.

 3. فروغ
  پاسخ

  سلام استاد وقتتون بخیر استاد راجبه اینکوترمز لطفا راهنماییم بفرمایید
  جدیدترین نسخه اینکوترمز رو از کجا میتونم تهیه کنم
  ممنون از توضیحاتتون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام متن انگلیسی اینکوترمز را می توان با قدری جستجو در سایت های اینترنتی پیدا کرد. متن فارسی و انگلیسی آن هم در ایران چاپ شده که قابل ابتیاع است.

 4. محسن حقی
  پاسخ

  سلام جناب دکتر وقت بخیر

  مصاحبه حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین الملل از چه مفاد درسی انجام میشه ؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بستگی به استادانی دارد که مصاحبه می کنند ولی معمولا هر استادی مطالب مورد نظر خود که در کلاسها یا کتب یا جزوات خود مطرح کرده است را سوال می کند. تسلط بر مباحث پایان نامه هم مهم است.

 5. Alii
  پاسخ

  باسلام آقای دکتر
  خدا قوت و خسته نباشید
  استاد برای آزمون دکتری تجارت بین الملل با توجه به منابع اعلامی شما از الان یعنی اردیبهشت شروع به مطالعه کنیم بهتره؟

  و اینکه از لحاظ فرصتهای شغلی دکتری نفت گاز بهتره یا تجارت بین الملل؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، هر چه زودتر بهتر. هر دو خوب است ولی تجارت بین الملل عامتر و نفت و خاص تخصصی تر است.

 6. ج نظری
  پاسخ

  سلام اقای دکتر به نظر شما با درصدهای دروس تخصصی ۳۰ درصد ، زبان ۷۰ درصد و استعداد ۱۵ درصد چه رتبه ای میشه در دکتری نفت و گاز اورد و شانس قبولی چقدر هست؟ علت درصد های پایین این هست که همه سوالات رو زدم و غلط ها زیاد بود. در ضمن اگر یادتون باشه کارشناسی ارشد در پردیس فارابی دانشجوی شما بودم.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام نمی دانم چون واقعا نیاز به یک برنامه کامپیوتری و داده دارد که بتوان معین کرد.

 7. سیاوش
  پاسخ

  عرض ادب دکتر

  در خصوص سوال بنده که فرمپدید مبهم است، داخل منابع بخش حقوق تعهدات برای آثار دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی نوشته شده که کتب مرتبط، میخواستم خواهش کنم امکانش هست کتب مرتبط با حقوق تعهدات از آثار دکتر کاتوزیان و دکتر شهیدی را بفرمایید و جسارتا در خصوص سوال دیگه ام که پرسیدم با دو مقاله کنفرانسی میشه در دانشگاهی مثل شهید بهشتی نفت و گاز قبول شد از این جهت هست که میگن بدون مقاله علمی و پژوهشی حتی اگر مقاله کنفرانسی و تراز لازم رو داشته باشیم امکان قبولی نیست، میخواستم بپرسم واقعیت داره این موضوع؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام ۱- بخش خاصی را نمی توانم معین کنم. ۲- بعضی مقاله دارند و بعضی ندارند و امتیاز خودش را دارد.

 8. سیاوش
  پاسخ

  عرض ادب مجدد
  دکتر امکانش هست کتاب تست معرفی بفرمایید برای مقطع دکتری نفت و‌گاز و تجارت و سرمایه گذاری؟

  و اینکه با دو مقاله کنفرانسی داخلی میشه در مصاحبه دانشگاه شهید بهشتی قبول شد امتیاز بخش پژوهشی رو عرض میکنم؟
  واین هست که میانگین امتیاز‌مقاله کنفرانسی خارجی چقدر هست؟
  و سوال اخرم اینکه در مصاحبه میبایست انگلیسی حرف بزنیم؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سراغ ندارم. مقاله کنفرانسی خودش امتیاز دارد. مصاحبه به فارسی است ولی نمره زبان از مراجع رسمی امتیاز جداگانه دارد.

 9. سیاوش
  پاسخ

  سلام و عرض ادب
  امکانش هست موارد مرتبط با حقوق تعهدات دکتر شهیدی و دکتر کاتوزیان را بفرمایید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام سوال مبهم است

 10. علی
  پاسخ

  سلام و عرض ادب
  آیا سن (۳۸ سال) تاثیر منفی بر مصاحبه دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی دارد؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خیلی نه

 11. محسن حقی
  پاسخ

  سلام علیکم استاد بزرگوار وقت بخیر
  امیدوارم احوال حضرتعالی خوب باشد
  جناب دکتر بنده در علوم قضایی رشته شرکتهای تجاری تموم کردم امسال و دکتری تجارت بین الملل مدنظر دارم منابعی که حضرتعالی امر فرمودید مدنظر قرار دادم و سوالم در خصوص مصاحبه بعد ازمون تستی هست ، بنده دو مقاله ژورنالی به نشریه علمی درجه ب و ج ارسال کردم و نشریه درجه ب مقاله اولم را قطعی اکسپت کرده ولی امیدی به تسریع روند پذیرش مقاله دوم ندارم در مجله درجه ج که تا مصاحبه برسد ، تقریبا ۲ مقاله ISI کنفرانسی و ۹ مقاله ISC کنفرانسی هم دارم،میخواستم این را بپرسم که با عنایت به تجارب حضرتعالی عموما داوطلبان چند مقاله ژورنالی دارند و چندتا باید باشد تا داوران را راضی نماید بنده پایان نامه ام در خصوص اعتبارات اسنادی برداشتم عامدانه که در جهت دکتری مدنظرم باشد برای همین مهمه برام که نظر حضرتعالی در خصوص مقاله بدانم ممنون میشم بزرگواری بفرمایید راهنمایی بفرمایید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام برخی مقاله دارند و بقیه ندارند و خیلی از کسانی که قبول شده اند مقاله ای نداشته اند.

 12. علی
  پاسخ

  استاد گرامی سلام و عرض ادب
  سوالی داشتم. آقای قانون برگزاری مناقصات ۸۳ ناسخ بخش سوم قانون محاسبات عمومی است یا مخصص آن؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام تا حدی که مغایر باشند قانون برگزاری مناقصات مقدم است

 13. علی
  پاسخ

  سلام استاد
  بنده دارای مدرک لیسانس مدیریت بازرگانی و ارشد مدیریت بازرگانی با گرایش مالی، همچنین لیسانس حقوق از دانشکده آموزشهای الکترونیک دانشگاه شیراز هستم.
  علاقه زیادی به “حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی” دارم. کار میدانی در حوزه مطالعات بازار و کار عملی در حوزه کارگزاری بورس انجام دادم. در ضمن ۴۳ سال سن دارم.
  آیا امکان موفقیت در مصاحبه وجود دارد

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، با توجه به پذیرش خیلی کم دانشجو در این رشته، بعید بنظر می رسد

 14. سیروان احمدی
  پاسخ

  سلام استاد عزیز
  آرزوی سلامتی
  شرایط عمومی EPC نشریه ۵۴۹۰ تغییر کرده است و ظاهرا شرایط عمومی جدید از اسفندماه برای دستگاههای دولتی لازم الاجرا خواهد شد.
  برای آزمون همان نشریه ۵۴۹۰ مطالعه گردد یا شرایط اخیرالتصویب.
  با تشکر از وقتی که برای پاسخگویی و راهنمایی میگذارید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بله ملاک نشریه جدید است در سایت لینک آن گذاشته شده است

 15. امیری
  پاسخ

  سلام اقای دکتر وقت شما بخیر
  بنده کارشناسی رشته فقه و مبانی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق جزا دارم. ایا درصورت داشتن سطح بالا در زبان و همچنین کسب رتبه تک رقمی در ازمون دکتری حقوق نفت و گاز امکان پذیرش دارم در دانشگاه تهران یا خیر؟
  ممنون از اینکه وقت میزارید و پاسخ میدید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام از لحاظ سازمان سنجش مشکلی نیست. مشکل این است که از پس امتحان و مصاحبه برآید که بعید است.

 16. صالحی
  پاسخ

  سلام آقای دکتر
  من کارشناس ارشد حقوق نفت و.گاز دانشگاه علم و فرهنگ هستم.شاغل رسمی شرکت نفت هم هستم.خواستم دکتری حقوق نفت و گاز امتحان بدم.آیا اگر رتبه ام خوب بشه ولی روزمه ندارم امکانش هست قبول نهایی بشم.تنها شاغل نفتم ولی بخونم میتوان رتبه خوب بیارم.مرسی

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام نمره زبان داشته باشید امکان قبولی هست.

 17. محسن
  پاسخ

  سلام و عرض ادب
  استاد، دانشگاه علوم قضایی در مقطع ارشد پیوسته، گرایشی دارد به نام حقوق تجارت که با تجارت بین‌الملل متفاوت است. به نظر شما می‌شود به قبولی در دکتری نفت و گاز یا تجارت و سرمایه‌گذاری از طریق تحصیل در این گرایش (حقوق تجارت) امیدوار بود؟
  با توجه به علاقه‌ی زیادی که بنده به گرایش‌های دوگانه نفت و گاز دارم، از نظر شما سرمایه‌گذاری در این مسیر تحصیلی با توجه به رقابت و فشردگی زیاد در آن، منطقی و معقول است؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام امکانش هست ولی خب باید برای دکتری امادگی داشته باشید. اکثر درسهایی که شما می خوانید ربطی به دکتری تجارت و نفت و گاز ندارد و باید جداگانه مطالعه کنید

 18. کوروش حیدری
  پاسخ

  سلام آقای دکتر خوب هستید
  من ارشد حقوق خصوصی دارم و میخوام دکترا سال دیگه شرکت کنم حقوق نفت و گاز یا حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی.کدوم رشته برای کار بهتر هست نفت و گاز یا تجارت و سرمایه گذاری بین الملل ؟اگر قبول نشم میرم اروپا ولی بین این دوتا رشته موندم ممنون میشم نظرتون رو بفرمایید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام هر دو خوب است و به ترتیب تجارت و نفت را انتخاب کنید تا کدام قبول شوید.

 19. محمدرضا
  پاسخ

  سلام آقای دکتر خوب هستین من ارشد گرایش خصوصی بودم و برای دکترا خصوصی قبول و دعوت به مصاحبه ۱۴۰۲ دانشگاه تهران شدم آیا مقاله ای آی اس آی در حال پذیرش در مورد حل اختلافات قرار داد های نفتی دارم آیا تو مصاحبه دکترا خصوصی امتیاز آور هستش یا گیر میدن اساتید مصاحبه کننده!؟؟؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام مقاله یا پذیرش دارد یا امتیازی به آن تعلق نمی گیرد ولی شما در جلسه مصاحبه این امر را مطرح کنید روی نمره کلی شما می تواند تأثیر داشته باشد

 20. مریم سلطانی
  پاسخ

  سلام اقای دکتر سپاس از زحماتتون و وقتی که برای ارتباط با دانشجو و داوطلب میگذارید … استاد برای زبان انگلیسی چه منابعی پیشنهاد میفرمایید ؟ آیا در سطح ایلتس ۸ پرسیده میشه یا متفاوته؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام همچین شرطی وجود ندارد و شما باید در حد مورد نظر زبان بلد باشید که زبان سنجش زبان عمومی است نه تخصصی

 21. محسن حقی
  پاسخ

  سلام علیکم جناب دکتر
  منابع معرفی شده در این پست توسط حضرتعالی اگر کامل و جامع مطالعه شوند کفایت میکند یا حداقل امادگی را میدهد که سایر منابع هم مطالعه شوند؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام همین را بخوانید انشا الله قبول می شوید.

 22. Lawyer
  پاسخ

  وقتتون بخیر دکتر … در مورد گرایش حقوق انرژی میتونین یکم راهنمایی کنید من رو واینکه این گرایش نوظهور آینده ای داره ….؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   وقت بخیر، حقوق انرژی موضوع مهمی است ولی بیشتر جنبه نظری و سیاست گذاری و نظریه پرداری دارد و کمتر عملی است که مثلا در یک حوزه عملی مثل حقوق نفت و گاز یا برق تخصص پیدا کنید

 23. Mmnf99
  پاسخ

  سلام. وققتون بخیر …
  دانشجوی کارشناسی حقوق هستم ..میخواستم بدونم تفاوت گرایش نفت و گاز و تجارت بین الملل چه چیزی هستش … وچرا در مقطع دکتری حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی در یک گروه (حقوق نفت و گاز) قرار می‌گیرند ….

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام برای توضیحات بیشتر در مورد این رشته ها به سخنرانی ها اینجانب مراجعه شود که در کانال تلگرام زیر وجود دارد:
   hhttps://t.me/dr_shiravi

 24. محمد
  پاسخ

  جناب دکتر با سلام و احترام .در مصاحبه دکتری،آیا دارابودن مقاله علمی پژوهشی تاثیر بسزایی دارد؟امتیاز مقاله تا چه میزانی رتبه متوسط را پوشش می دهد؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام یک مقاله دو امتیاز از صد امتیاز دارد.

 25. مهدی ضرغام زاده
  پاسخ

  سلام آقای دکتر میخواستم بدونم برای سوالاتی که مربوط به قوانین هستند(در آزمون دکترای نفت و گاز) مثلا سوالات مربوط به ق برگزاری مناقصات، آیین نامه تضمین معاملات دولتی و…. خوندن کتاب حقوق اقتصادی شما کفایت میکنه یا متن قوانین باید خونده بشن؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام همه قوانین که در کتاب نیست.

 26. ملیکا
  پاسخ

  سلام آقای دکتر فرق بین حقوق تجارت بین الملل و حقوق اقتصادی تجاری بین المللی در مقطع ارشد چیست؟ و اینکه من میخوام بین المللی کار کنم برای سازمانهای مختلق تجاری بنظرتون کدوم یک ازین دو رشته بهتره برام

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام هر دو خوب است

 27. حسینی
  پاسخ

  عرض سلام و ادب خدمت استاد بزرگوارم
  آیا منابعی که اعلام فرمودید برای آزمون دکتری ۱۴۰۲ تغییراتی داشته یا خیر ؟ صرفا مطالعه همین موارد که فرمودید کافی هست ؟ منبع جدیدی اضافه نشده است ؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام این منابع تا حدی که لازم بوده در اینجا به روز شده است

 28. حمید
  پاسخ

  آقای دکتر سلام و وقت بخیر
  من فارغ التحصیل کارشناسی حقوق دانشگاه آزاد اصفهان و کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه شهید بهشتی هستم معدل هر دو دوره هم در بازه ۱۷ تا ۱۸ هست. اکنون برای دکتری هدف را حقوق تجارت و سرمایه گذاری بگذارم یا حقوق خصوصی؟ و یا کلا برای تحصیل در خارج اقدام کنم؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، تحصیل در خارج که شد و نشد دارد و نمی شود روش حساب کرد. اگر شد بروید. اما در مورد داخل خب تجارت و سرمایه گذاری بهتره

 29. بابک سیمرغ
  پاسخ

  باسلام عرض ادب خدمت استاد گرامی ارجمند و فرهیخته جناب آقای دکتر شیروی بزرگوار
  بنده کارشناس کشاورزی دارای کارشناسی ارشد حقوق محیط زیست بوده آیا بنده بدون کارشناسی حقوق می توانم در آزمون دکتری حقوق بین الملل نفت و گاز شرکت کنم؟
  لطفاً راهنمایی بفرمایید
  سپاسگزارم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خیر ولی می توانید در رشته دکتری مدیریت قراردادهای نفتی شرکت کنید.

 30. مرتضی اعلایی
  پاسخ

  سلام دکتر
  بنده کارشناسی ارشد دریانوردی گرایش بندر و کشتیرانی هستم
  آیا امکان شرکت و قبولی در ازمون هست
  با توجه به اینکه در حوزه عملیات کشتی های نفت کش فعالیت دارم علاقه شدیدی به قراردادهای حمل و مسایل حقوقی نفتی دارم ، لطفا راهنمایی کنید، سپاسگذارم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، اگر کارشناسی حقوق داشته باشید، امکان شرکت هست ولی امکان قبولی شما تقریبا نیست. ولی می توانید در رشته دکتری مدیریت قراردادهای نفتی شرکت کنید یا ارشد مرتبط بگیرید.

 31. آرام ح.
  پاسخ

  سلام و وقت به خیر آقای دکتر،
  من کتاب حقوق تجارت بین‌الملل چاپ ۹۳ ویراست ۲ و حقوق نفت و گاز چاپ ۹۷ ویراست چهارم را دارم. آیا ضروری است برای آزمون دکتری نفت و گاز ۱۴۰۱ آخرین چاپ‌های هردو کتاب را تهیه کنم؟
  سپاسگزارم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام کتاب حقوق تجارت بین الملل ویراست چهارم و حقوق نفت و گاز چاپ پنجم.

 32. سامان
  پاسخ

  با سلام خدمت شما
  درس حقوق تعهدات در آزمون دکتری حقوق نفت و گاز دقیقا شامل کدام مدنی ها می شود؟!
  ایا مدنی ۴ و مباحث تعدات خارج از قرارداد و ضمان قهری هم می شود یا خیر؟!
  با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام حقوق تعهدات دو بخش دارد. معاملات دولتی و تعهدات خصوصی. در بخش دوم، احتمال اینکه سوال از مبحث تعهدات خارج از قرارداد بیاید بعید نیست ولی تعداد سوالات زیادی نخواهد بود.

 33. چیا
  پاسخ

  با درود جناب آقای دکتر
  بنده دکتری مهندسی (سازه) هستم و ۲۰ سال هستش در صنایع نفت و گاز مشغول بکار طراحی و ساخت پالایشگاه و پتروشیمی و میدان های نفتی در سمت های مدیر مهندسی و مدیر پروژه هستم.
  با توجه به علاقه زیاد به مباحث حقوقی بالاخص در بخش نفت و گاز ، میخواستم در این مورد نظر شما رو در خصوص تحصیل (کارشناسی ارشد و دکتری) در این حوزه بدونم. سپاس

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام شما حالا شرایط تحصیل در رشته دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز را دارید.

 34. مدنی
  پاسخ

  سلام و احترام آقای دکتر،
  بنده مقطع لیسانس را با معدل ۱۹.۲۰ در دانشگاه شهید بهشتی گذراندم و مقطع فوق لیسانس را هم در گرایش حقوق تجارت بین الملل با معدل ۱۷ ، قصد شرکت در آزمون دکتری امسال را دارم و هدف بنده، جذب در هیئت عملی است، با توجه به وضعیت فعلی دانشگاه های کشور و وجود اساتیدی که در خارج از ایران تحصیل کرده اند، به نظر شما در فرض کسب رتبه خوب در آزمون دکتری و تحصیل در ایران، چند درصد احتمال جذب در هیئت عملی وجود دارد ؟
  بی نهایت سپاس گزارم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام درصد را که نمی دانم ولی همه فارغ التحصیل مثل شما نمی توانند جذب هیئت علمی شوند چون اعلام نیاز نمی شود. پس درست درس بخوانید که اگر شد هیئت علمی و نشد کار دیگر با افتخار انجام دهید و زندگی خودتان را در یک مسیر تعریف نکنید

   • مدنی
    پاسخ

    بی نهایت از پاسخگویی و توجه شما سپاس گزارم.

 35. جعفری
  پاسخ

  با سلام واحترام به محضر شما استاد گرانقدر و مردمی

  برای آزمون دکتری حقوق تجارت بین الملل از چه منابع زبان انگلیسی استفاده کنیم ؟ ممنونم از وقتی که میگذارید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام در آزمون کتبی که سازمان سنجش برگزار می کند، انگلیسی درس عمومی است و تخصصی نیست ولی در مصاحبه بعضا متن انگلیسی حقوقی سوال می شود که می توانید به عنوان مثال کتابهای متون حقوقی یک و دو اینجانب را برای شروع مطالعه کنید

 36. علیرضا
  پاسخ

  جناب دکتر با عرض سلام و احترام،برای آزمون دکتری امسال در گرایش نفت و گاز و تجارت بین الملل ملاک اینکوترمز ۲۰۱۰ هستش یا ۲۰۲۰؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام مسلما ۲۰۲۰ و کتاب حقوق تجارت بین الملل ویراست چهار و نفت و گاز چاپ پنجم را مطالعه کنید

 37. مهدی
  پاسخ

  با عرض سلام و احترام خدمت شما استاد گرانقدر
  بنده مقطع کارشناسی حقوق رو در دانشکدگان فارابی گذراندم و مقطع ارشد رو در گرایش حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی طی کردم در حال حاضر علاقه‌مند به شرکت در دکتری رشته تجارت بین‌الملل هستم اما پایان‌نامه بنده در زمینه قرارداد هاست و همچنین یک مقاله مرتبط با آن
  ارشد مجدد در تجارت را توصیه میفرمایید یا دکتری تجارت ؟
  و در فرض اخذ رتبه خوب در دکتری ارشد بنده مانع نخواهد بود ؟
  پیشاپیش متشکرم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، ارشد خصوصی مانع نیست ولی اگر بخواهید دکتری تجارت بین الملل شرکت کنید، باید با فارغ التحصیلان این رشته و نفت و گاز رقابت کنید و رقابت هم شدید است و تعداد صندلی ها هم محدود

 38. علی
  پاسخ

  با سلام و احترام
  آقای دکتر بنده کارشناسی و ارشد ح خصوصی از دانشگاه آزاد را دارم. زبان انگلیسی در حد متوسط. مقاله و غیره را ندارم.
  در صورتی که در کنکور دکتری نفت و گاز رتبه تک رقمی کسب کنم، آیا برای مصاحبه مشکلی خواهم داشت اعم از لزوم داشتن مقاله و غیره، یعنی آیا اینکه من مقاله ندارم میتواند موجب عدم پذیرش بنده شود یا خیر؟
  و اینکه اساساً تأثیر مقاله در فرایند پذیرش چقدر (چند درصد) است؟؟
  سپاسگزارم از توجه و پاسخگویی شما

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام اولا رتبه تک رقمی بشوید یعنی به مباحث نفت و گاز و تجارت بین الملل کاملا مسلط هستید. بنظرم پیشرفت زیادی است. انشا الله مشکلی ایجاد نشود.

 39. Light moon
  پاسخ

  سلام استاد وقت شما بخیر، ببخشید من ارشد عمومی دارم برای دکتری اگر بخوانم حقوق تجارت بین الملل رو بخونم بنظرتون مباحثشون باهم مرتبط هست که بتونم موفق باشم در این زمینه

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، مرتبط است تا حدودی ولی قبول شدن شما سخت است چون مطالب آزمون را نخوانده اید و رقابت هم در این رشته شدید است

 40. محمد مهدی
  پاسخ

  سلام و ادب آقای دکتر شیروی عزیز

  اینجانب دانشجوی کارشناسی ارشد مجازی حقوق بین الملل فارابی هستم. یک مقاله و یک کتاب ترجمه در زمینه حقوق نفت و گاز دارم.
  معدلم حدودا ۱۷ هست در ارشد و اینکه در سال جاری هم در کنکور حقوق نفت و گاز توانستم رتبه حدودا ۳۰ را به دست بیاورم.
  به نظرم امسال با توجه به تلاش بیشترم نسبت به سال قبل، میتوانم رتبه زیر ۱۵ را بیاورم.
  آقای دکتر به نظر شما با توجه به اینکه ما پایان نامه نداریم، با توجه به اوصاف ذکر شده، آیا امکان قبولی بنده در حقوق نفت و گاز در فارابی ممکن هست؟
  البته میدانم که این موضوع با در نظر گرفتن شرایط سایر داوطلبان هست.
  اما از این جهت میپرسم که ببینم آیا این رزومه قابل قبول هست با توجه به نداشتن پایان نامه یا نه…

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، اگر بتوانید در جلسه مصاحبه، اگر استادان قانع شوند که نداشتن پایان نامه برای نوشتن تز دکتری شما مشکلی ایجاد نمی کند و شما نسبت به سایرین شایستگی بهتری دارید، خب شما را قبول می کنند.

 41. معصومه
  پاسخ

  سلام
  استاد بنده فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی- محیط زیست هستم و مجددا به سبب علاقه به رشته حقوق، کارشناسی این رشته رو با معدل حدود ۱۹ اخذ کردم و در حال حاضر قصد دارم خودم رو برای آزمون دکترای نفت و گاز آماده کنم؛ همچنین بنده شاغل شرکت نفت هستم. آیا امکان قبولی هست؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام ارشد حقوق داشته باشید و الا شانس شما به شدت کم خواهد شد و احتمال قبولی شما نمی رود با توجه به کمی پذیرش. البته اگر نخواستی ارشد حقوق بخوانید می توانید مدیریت قراردادهای نفت و گاز بروید آنجا ساده تر می گیرند.

 42. محسن رئیسی
  پاسخ

  سلام و عرض ادب استاد بزرگوار امیدوارم که سلامت باشید؛ استاد در زمینه‌ی معرفی منابع در یک درس چند منبع معرفی فرمودید آیا منظور حضرتعالی انتخاب یکی از منابع است به طور مثال در حقوق قراردادها بنده کتاب حضرتعالی را مطالعه کرده و پادکست‌های تدریس شده خود شما را گوش دادم آیا این کفایت می‌کند یا کتب دیگر را هم که گذاشته‌اید باید مطالعه شوند ؟ متشکرم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام مسلما یکی از منابع کافی نیست و اگر بخواهید نمره بالایی بیاروید کلیه منابع معرفی شده را بخوانید. البته ممکن است سوال از برخی منابع بیشتر باشدکه می توانید به سوالات سالهای قبل مراجعه کنید تا دستتان بیاید.

 43. یاسر
  پاسخ

  با سلام جناب دکتر،در خصوص تبعات منفی آن،کاملا با نظر ارزشمند حضرت عالی موافقم،اما سوال من این بود که خواسته و نظر وزیر محترم علوم مبنی بر انتخاب دانشجو بر اساس تاییدیه اساتید در مقطع دکتری،آیا برای امسال اجرایی می شود؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، بعید است.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *