چارچوب قراردادی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی

دکتر عبدالحسین شیروی و مهین فلاحتی

پس از اینکه استخراج و تولید از میدان نفتی یا گازی به پایان رسید، برچیدن تأسیسات و تجهیزات طرح اجتناب­‌ناپذیر است. دشواری این فرایند به‌طور عمده ناشی از خاتمه سودآوری میدان و مشکل تأمین منابع مالی برای آن است. مصادف‌شدن عملیات برچیدن با توقف دوره سودآوری میدان، میزان مسئولیت دولت میزبان و شرکت‌های نفتی خارجی در برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی باقیمانده و پرداخت هزینه‌های آن را با ابهام مواجه می­کند. برخلاف بسیاری از کشورهای توسعه یافته، کشورهای صادرکننده نفت از جمله ایران، فاقد چارچوب قانونی مناسب برای پرداختن به ابعاد گوناگون فرایند برچیدن هستند. به همین دلیل، این نقیصه بیشتر از طریق شروط قراردادی جبران می‌شود. در این مقاله ترتیبات قراردادی حاکم بر فرایند برچیدن و حقوق و تعهدات هر یک از طرفین در انجام‌دادن آن بررسی شده، بیان می‌گردد که در قراردادهای نفتی ایران این امر تا چه حدی رعایت شده است.

واژگان کلیدی: برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، چارچوب قراردادی برچیدن، قراردادهای نفتی ایران، قراردادهای نفتی.

متن کامل مقاله   pdf1