بررسی وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی

دکتر عبدالحسین شیروی و دکتر فریده شعبانی

دستگاه حفاری اصلی ترین تجهیز صنعت بالادستی نفت و گاز است که در فعالیتهای اکتشافی، توسعه ای و نیز افزایش بازیافت برای حفر یا تعمیر چاهها به کار گرفته می شود. موضوعات مرتبط با دستگاههای حفاری فراساحلی با توجه به محل فعالیت آنها که در دریا بوده و الزامات حاکم بر آن محل دارای پیچیدگیهای بیشتری است، از این رو، وضعیت دستگاه های یادشده از دیدگاه حقوقی محل اختلاف است که این امر نه تنها در حقوق بین الملل،  بلکه  در حقوق ایران نیز روشن نیست. وضعیت حقوقی دستگاه های حفاری فراساحلی بر صلاحیت دولتها راجع به آنها نیز مؤثر است که این امر بر اهمیت بررسی این مسئله می افزاید. بنابراین، نگارندگان این مقاله در صددند ضمن بررسی دیدگاههای مطرح شده در این حوزه مبنی بر کشتی یا جزیرۀ مصنوعی محسوب نمودن دستگاههای یادشده یا قائل شدن به وضعیت دوگانه یا وضعیت خاص و مستقل برای این قبیل دستگاه ها، مناسبترین وضعیت حقوقی را که بتواند پاسخگوی نیاز صنعت نفت و گاز باشد، تعیین نمایند.

واژگان کلیدی: جزیره مصنوعی، حفاری، دستگاه های حفاری فراساحلی، کشتی

متن کامل مقاله   pdf1