دکتری حقوق نفت و گاز/تجارت بین الملل

آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»

در خصوص آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، مواردی است که به اشتراک گذاشته می‌شود بلکه مفید فایده باشد:

توصیه‌های کلی

 • از آنجا که منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به طور رسمی اعلام نشده است، داوطلبان آزمون دکتری باید بر دروس آزمون تسلط داشته باشند، بدون اینکه لازم باشد منبع خاصی را مطالعه کنند.
 • معرفی منابع توسط اشخاص یا سایت‌ها جنبه توصیه‌ای دارد یا برای تبلیغ آن منابع است و بنابراین اعتبار چنین توصیه‌هایی به توصیه کننده آن بستگی دارد.
 • برای آمادگی آزمون دکتری و بخصوص مصاحبه، داوطلبان منابع معتبر و متنوعی را مطالعه کنند که هر سوالی مطرح شود، بتوانند جواب دهند یا حداقل خالی الذهن نباشد.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل نوشته‌هایی که از دقت کافی برخوردار نیست یا متضمن اشتباه است، کم نیست و داوطلبان باید مراقب مطالب غیر دقیق یا اشتباه باشند.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل بسیاری از قوانین و مقررات در حال تغییر هستند و ممکن است مطلبی که سال قبل اعتبار داشته امسال فاقد اعتبار باشد. مثلا در مورد «حداکثر استفاده از توان داخلی» تاکنون سه قانون به تصویب رسیده است: ۱۳۷۵، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ که فقط قانون اخیر معتبر است و دو قانون قبلی نسخ شده است.

منابع پیشنهادی برای مطالعه

 ۱- حقوق تعهدات

از آنجا که حقوق تعهدات برای آزمون سال ۱۳۹۹ شامل «حقوق تعهدات مدنی» و «معاملات دولتی» است بنابراین سوالات از دو بخش تشکیل خواهد شد.

 • برای حقوق تعهدات مدنی منابع زیر توصیه می‌شود:
 • ناصر کاتوزیان، کتب مرتبط با حقوق تعهدات از جمله قواعد عمومی قراردادها
 • سید مهدی شهیدی، کتب مرتبط
 • سید حسن امامی، جلد یک و دو حقوق مدنی
 • عبدالحسین شیروی، حقوق قراردادها

برای مطالعه معاملات دولتی منابع زیر توصیه می‌شود:

۲- حقوق نفت و گاز

۱) کتاب: عبدالحسین شیروی، حقوق نفت و گاز، نشر میزان، چاپ پنجم ۱۴۰۰ (چاپ پنجم متضمن بازبینی کل کتاب و اضافه شدن یک فصل و همچنین بیان مباحث IPC است و جهت آزمون حتما همین چاپ تهیه شود)

۲) Exploration and Development of Iran Oilfields through Buyback, 30 Natural Resources Forum (۲۰۰۶), ۱۹۹-۲۰۶

۳) اکتشاف و توسعه میادین نفتی از طریق قراردادهای بیع متقابل، نشریه حقوقی بین المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۸، ۲۶۲-۲۴۳

۴) مذاکره­ مجدد در قراردادهای سرمایه­­ گذاری نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۳۴، سال نهم، پاییز ۱۳۹۱، ۱۸۴-۱۶۱.

۵) سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، حقوق خصوصی، شماره ۲۱، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ۳۴-۵.

۶) قراردادهای مشارکت در تولید، راهکار یا ضرورت، گزارش میزگرد، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شماره ۵۲، ۱۳۹۲، ۱۹-۸

۷) بررسی وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ۶۳۶-۶۰۷

۸) رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، سال چهل و هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷،  ۳۵۷-۳۷۷.

۹) چارچوب قراردادی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، حقوق خصوصی، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۲۵-۱.

۱۰) قرارداد امتیازی دارسی ۱۹۰۱     pdf1

۱۱) قرارداد امتیازی ۱۹۳۳       pdf1

۱۲) قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت ۱۳۳۶    pdf1

۱۳) قانون نفت ۱۳۵۳     pdf1

۱۴) قانون نفت ۱۳۶۶ با اصلاحات سال ۱۳۹۰    pdf1

۱۵) مقررات قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد نفت و گاز    pdf1

۱۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت  pdf1

۱۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال ۱۳۹۵ pdf1

۱۸) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز pdf1

۱۹) نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی pdf1

۲۰) آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها pdf1

۳- حقوق تجارت بین الملل

۱) کتاب حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، ویراست چهارم، ۱۴۰۰

۲) کتاب حقوق اقتصادی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۴۰۰

۲) کتاب قراردادهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، نشر میزان،  چاپ سوم ۱۳۹۸

۳) کتاب: عبدالحسین شیروی، داوری تجاری بین المللی، سمت، چاپ پانزدهم ۱۴۰۲

۴)  نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، تابستان ۱۳۷۸ شماره۲.pdf1پ

۵) نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴- ۷ pdf1

۶) برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره ۳ و ۴، ۱-۱۰. pdf1

۷) حقوق حاکم بر قراردادهای بین المللی فروش نفت خام و جایگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این قراردادها، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۴، شماره ۵۴، پاییز ۱۳۹۶، ۱۳۳-۹۵.

۸) سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ۱۴۵-۱۱۷.

۹) نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، فصل نامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۳، ۹۸-۷۵.

۱۰) بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۶، تابستان ۱۳۹۳، ۴۸-۱۱.

۱۱) امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی، فصلنامه حقوق، دوره ۴۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، ۵۱-۳۳.

۱۲) هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره اول، سال نوزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ۱۱۸-۸۰

۱۳) مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰، ۶۸-۴۱.

۱۴) تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۷.

۱۵) مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ۲۶۱-۲۲۷

۱۶)  حقوق نرم، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ۲۷۶-۲۵۱.

۱۷) امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن، حقوق اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۵۵، زمستان ۱۳۹۶، ۳۱-۵۴

۱۸) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ۱۸۸-۱۶۳.

۱۹) تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۷، ۷۰-۴۳.

۲۰) قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی، نشریه مطالعات حقوق انرژی، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۷، ۴۹۱-۴۶۱.

۲۱) قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان تجارت جهانی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۸، ۱۶۳-۱۳۱.

۲۲) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد واردات کالا و خدمت 

۲۳) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی   

۲۴) اینکوترمز ۲۰۱۰

۲۵) مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی UCP 600

۲۶) مقررات متحدالشکل وصولی URC 522

۲۷) مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه URDG 758

 1. یاسر
  پاسخ

  جناب دکتر با عرض سلام و احترام،به گفته ی مکرر وزیر محترم علوم،سهمیه دکتری امسال ممکن است در اختیار دانشگاهها و اساتید قرار بگیرد که بر اساس موضوعات مطروحه و مورد بحث،دانشجویان مقطع دکتری انتخاب شوند(تقریبا شبیه دانشگاه‌های خارجی)چند درصد احتمال می‌دهید که چنین اتفاقی بیفتد؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بنظرم تبعات منفی آن ممکن است بیشتر باشد و باعث اعتراض گسترده شود. چرا که افراد به نظر دانشگاه ها احترام نگذارند و انتخاب افراد را از روی سفارش، و نفوذ و غیره تلقی کنند.

 2. علیرضا مقدم مطلق
  پاسخ

  سلام و عرض ادب خدمت دکتر بزرگوار شیروی دکتر اینجانب کارشناس ارشد حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور به نظرتون چقدر شانس دارم که در آزمون دکترا حقوق تجارت قبول بشم با اینکه سنم الان چهل سال هست آینده ای برام متصور هستین که ادامه بدم ممنون میشم راهنمایی کنید من شغل آزاد دارم برای وکالت تلاش میکنم استاد برای بهتر شدن نیاز به کلاسهای خصوصی هم هست و برای متون منابع خاصی هست راهنمایی بفرمایید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خب ازمون پر رقابتی است چرا که تعداد پذیرش اندک است. بنظرم روی همان وکالت تمرکز کنید بهتر باشد

 3. محمد
  پاسخ

  جناب دکتر عرض سلام
  ،ادب و احترام،آیا برای آزمون پیش رو دکتری حقوق نفت و گاز در سال جاری،منابعی که در حال حاضر بر روی سایت شما قرار دارد کفایت می کند یا منابع را به روز خواهید کرد؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام فعلا تغییری ندارد

 4. محسن هاشمی
  پاسخ

  سلام .وقت بخیر. جهت مطالعه منابع دکتریحقوق تجارت بین الملل ، آیا نیاز است منبع نفت و گاز را نیز مطالعه کنم؟/

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام مطمئنا یکی از دروس تخصصی نفت و گاز است

 5. محسن هاشمی
  پاسخ

  سلام وقت بخیر آقای دکتر. خداقوت. من ارشد و دکتری حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد دارم و ارشد حقوق بشر( روزانه) از شهید بهشتی. ( کارشناسی حقوق از آزاد و کارشناسی فقه از پیام نور) با ۳۷ سال سن. جهت جذب هیات علمی در دانشگاه سراسری می خواهم اقدام کنم. با توجه به افزایش سن جذب تا ۴۵. به نظر شما با توجه به سوابق تحصیلی اقدام به مطالعه منابع جهت دکتری حقوق تجارت بین الملل داشته باشم؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بنظرم اخذ دکتری دیگر خیلی نمی تواند برای هیات علمی شما تأثیر مثبت داشته باشد.

 6. محمدی
  پاسخ

  ضمن عرض سلام و احترام خدمت شما استاد گرامی ، سوالم از محضر شما این است که آیا بنده با توجه به داشتن مدارک لیسانس حقوق و کارشناسی ارشد حقوق تجارت بین الملل با معدل بالای ۱۷ و زبان ایتالیایی را با مدرک معتبر آموخته بودن و در حال مطالعه زبان انگلیسی بودن ، بهتر میدانید که برای دکترا در ایران اقدام کنم سپس خارج شوم یا اکنون با همین مدارک اگر دانش‌های هنوز هم ارشد مارا به رسمیت می‌شناسد. با سپاس فراوان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، چون اخذ پذیرش و همچنین ویزا برای خارج سخت و گاهی به دلیل ناروشنی انجام نمی شود، پیشنهاد می کنم برای داخل اقدام کنید و هم زمان برای خارج هم اقدام کنید هر کدام جواب داد همان را بروید

 7. آیهان آتابای
  پاسخ

  با سلام خدمت شما جناب دکتر.
  بنده در حال اتمام لیسانس حقوق در پیام نور هستم.
  برای ارشد با هزینه شخصی میخوام دانشگاه استانبول گرایش مالکیت فکری بخونم زبان ترکی هم مسلط هستم.
  اما سوال اصلیم این هست، برای دکتری مالکیت فکری در کره جنوبی میخوام اقدام کنم و از الان هم مطالعه زبان کره ای را شروع کردم. میخواستم نظر شما را راجب آینده شغلی گرایش مالکیت فکری بدونم و این که اقبال به این گرایش در سطح بین الملل چگونه هست.
  با تشکر🙏

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بستگی به هدف شما دارد. هر جا مال فکری تولید می شود خب این رشته هم کاربرد دارد و هر جا از مال فکری خبری نیست یا خیلی ضعیف است مثل کشور ما، خب افراد حاضر نمی شوند برای مالی که وجود ندارد هزینه کنند. اما برای کارهای تحقیقاتی و علمی خب خوب است. تعدادی از دانشگاه های ایران این رشته را دارند و به استاد و محقق نیاز دارند. خارج خب مال فکری جایگاه زیادی دارد که روز به روز هم رفیع تر می شود

 8. نگين
  پاسخ

  سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرانقدر، من فوق لیسانس حقوق خصوصی هستم با معدل ١٧ اما کارشناسی معدل بسیار پایینی داشتم.زبان انگلیسیم هم در حد مبتدی هستش میخواستم بدونم با سطح زبان b1 فرانسه و مقاله isi شانس قبولی در آزمون و مصاحبه دکتری را دارم؟ممنون میشم راهنمایی بفرمایین خصوصا اینکه زبان چقدر تاثیرگذار هست؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بله شانس دارید. معدل کارشناسی نمره کمی در مصاحبه دارد

 9. شادی
  پاسخ

  عرض سلام و خسته نباشید خدمت استاد گرامی.بنده کارمند یک ارگان دولتی و هشت سال سابقه تدریس زبان انگلیسی را هم در رزومه خود دارم.کارشناسی و کارشناسی ارشد خود را در رشته حقوق و حقوق بین‌الملل در دانشگاه آزاد شیراز گذراندم.و شش مقاله داخلی و بین‌المللی دارم.اما معدل دوره ارشدم خیلی خوب نیست ؛خواستم بدونم میتونم در دوره دکترای حقوق نفت و گاز و یا سرمایه‌گذاری های بین المللی شانسی داشته باشم؟بافرض اینکه آزمون کتبی را قبول شوم در مصاحبه من را قبول می کنند ؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، شانس که دارید ولی آمادگی در این شاخه حقوقی سخت و قبول شدن شما سخت تر است

 10. اسما رستمی پور
  پاسخ

  عرض ادب و احترام خدمت شما استاد بزرگوار .مرحله اول دکتری گرایش نفت و گاز رو مجاز شدم و رشته حقوق نفت و گاز دانشگاه تهران وشهید بهشتی رو انتخاب کردم امیدوارم دعوت به مصاحبه بشم 🤲قوانین و منابعی رو که فرمودید رو روزانه مطالعه میکنم ولی برای زبان انگلیسی نمیدونم زبان تخصصی بیشتر مطالعه کنم یا زبان عمومی و اینکه امیدوارم به یاری خداوند مرحله مصاحبه رو هم با موفقیت و رضایت بگذرونم🌹

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، منبع خاصی برای زبان استفاده نمی شود و بلاخره سطح زبان شما سنجیده می شود.

 11. سارا دژبرد
  پاسخ

  عرض ادب خدمت شما استاد گرامی
  بنده فارغ‌التحصیل رشته حقوق تجارت بین الملل هستم و در حال حاضر آزمون دکتری روزانه رشته نفت و گاز و تجارت و سرمایه گذاری بین الملل مجاز شده ام ،با توجه به محدودیت دانشگاه های ارائه شده در دفترچه، بی‌زحمت راهنمایی بفرمایید بترتیب اولویت کدام دانشگاه انتخاب کنم چه نوبت روزانه ، شبانه ، پردیس
  پیشاپیش از حسن توجه و همراهی شما سپاسگزارم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بستگی به علاقه، تمکن مالی، و علاقه شما دارد

 12. بهروز حسینی
  پاسخ

  سلام من کارشناسی حقوق وارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد شهرستان نی ریز استان فارس دارم ولی خیلی به این رشته علاقه مندم آیا می توانم با توجه به اینکه مقاله وتالیف ندارم اقدام کنم موفق بشوم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خب سخت است با دانشجویان تجارت بین الملل و نفت و گاز و رشته های مرتبط رقابت کرد و ظرفیت هم محدود است

 13. حسین
  پاسخ

  با عرض سلام وخسته نباشید خدمت شما استاد بزرگوار
  بنده فارغ التحصیل رشته حقوق خصوصی از دانشگاه علامه طباطبایی هستم و یه شدت به رشته حقوق نفت و گاز علاقه دارم به دلیل پایین بودن معدلم در دوره کارشناسی ارشد جند وقتی است به این فکر افتاده ام که باردیگر برای ارشد حقوق نفت و گاز مطالعه کنم سوالی که از جنابعالی داشتم این است که گرفتن مدرک کارشناسی ارشد نفتو گاز و در کنار آن مدرک زبان و مقاله امکان قبولی بیشتری در ازمون دکتری نفت و گاز دارد یا با مدرک ارشد خصوصی و معدلی پایین و مدرک زبان؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، بنظرم ارشد مرتبط بگیری احتمال قبولی خود را به شدت افزایش می دهی.

 14. پریا
  پاسخ

  سلام و عرض ادب محضر جناب استاد
  حقیر کارشناسی زبان انگلیسی دارم،
  ارشد حقوق تجارت بین الملل واحد نراق با معدل بالا داره به اتمام می رسه.
  مطالعات خوب و گسترده ای در منابع مرتبط دکترای نفت و گاز و تجارت بین الملل که معرفی می فرمایید ، دارم.
  شما در مصاحبه تسلط هرچه بیشتر بر کتب این حوزه را ترجیح می دهید یا سابقه ترجمه یکی دوکتاب مرتبط را.
  پیشاپیش ممنون از پاسختون.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام مسلما ابتدا تسلط شما در مصاحبه مهم است و کتاب و مقاله جنبه تکمیلی دارد

 15. مختاری
  پاسخ

  عرض ادب و احترام جناب شیروی
  برای شرکت در دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی،مطالعه ی منابع حقوق نفت و گاز که در بالا اشاره کردید لازم است یا اینکه فقط منایع مربوط به حقوق تعهدات و حقوق تجارت بین الملل را باید مطالعه کرد؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام ازمون کتبی واحد است و همه باید مطالعه شود

 16. Keydokht
  پاسخ

  سلام وقتتون بخیر…ان شالله سلامت باشین
  سوال من این هست که به نظر شما حقوق انرژی ( دانشگاه بهشتی)رشته مناسبی هست و چه تفاوتی با حقوق نفت و گاز دارد؟
  و حقوق مالکیت فکری بهتر از حقوق انرژی هست یا خبر؟
  با تشکر از شما

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، حقوق مالکیت فکری در بسیاری از کشورها اهمیت فوق العاده دارد چون با اموال فکری و تکنولوژی مرتبط است ولی در ایران اموال فکری جایگاه خودش را نه از جهت تولید و نه از جهت حمایت پیدا نکرده است و بنابراین حقوق انرژی از آن فایده مند تر است. حقوق انرژی شامل انواع انرژی می شود که فسیلی، تجدیدپذیر و هسته ای است در حالی که نفت و گاز موضوع مشخصی است و بیش از ۹۰ درصد انرژی در ایران نفت و گاز است و بنابراین در فضای ایران نفت و گاز از حقوق انرژی متمرکز تر و مفید تر است تا انرژی در کل.

 17. جاوید
  پاسخ

  باسلام واحترام
  من فارغ التحصیل کارشناشی ارشدحقوق خصوصی هستم و خانم بنده با احتمال بسیار زیاد امکان اپلای رشته خودش را در یکی از کشورهای اروپایی ظرف چندماه آینده دارد.من اقدام به آموزش فشرده زبان کرده ام،اگر شرایط فراهم شد ادامه تحصیل بدهم ؛ دو سوال از خدمتتون داشتم:
  ۱- آیا مدرک کارشناسی ارشد حقوق ایران در اروپا اعتبار دارد.
  ۲-آیا امکان ادامه تحصیل مقدور هست یا خیر و احیاناً کدام مقطع(ارشد/دکترا)
  باتشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام ۱- منظور از اعتبار را نمی فهمم. بلاخره از دیدگاه آنها شما در یک کشور دیگر تحصیل کرده اید و مدرک آن را ارائه می کنید. مثلا برای تحصیل خب می پذیرند ولی برای کارهای حرفه ای معمولا شما باید در آزمونهای دیگری شرکت کنید که ممکن است نتوانید قبول شوید که ربطی به مدرک شما ندارد. ۲- تحصیل در هر دو مقطع ممکن است ولی احتمال اخذ دکتری مستقیم کم است و باید برای ارشد دیگری اقدام کنید

 18. حسین جهان
  پاسخ

  سلام و عرض ادب خدمت استاد گرانقدر، بنده در حال حاضر دانشجوی ترم ۳ رشته حقوق شرکتهای تجاری دانشگاه علوم قضایی هستم، پایان نامه رو روی مسائل اعتبارات اسنادی دارم کار میکنم و همچنین سابقه ی شغلی در یکی از شرکتهای نفتی دارم و وکیل دادگستری نیز میباشم، آیا شرایط مساعدی برای تحصیل دکتری نفت و گاز و تجارت بین‌الملل برای بنده متصور هست یا خیر؟ ممنون میشم اگر راهنمایی بفرمایید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام به انشاء الله

 19. مهشید
  پاسخ

  جناب دکتر سلام وقت عالی بخیر…
  لطفا راهنمایی بفرمایید بازار کار کدامیک از این دو رشته حقوق نفت و گاز و سرمایه گذاری تجاری در حال حاضر آینده بهتری دارد و کدامیک از این دو رشته در شرایط امروز جامعه نیازمندی بیشتری به متخصص دارد؟
  من به هر دو رشته علاقمند هستم اما دوست دارم در رشته ای تحصیل کنم که در آینده بتوانم کمکی به پیشرفت بهتر آن حوزه در توان خودم کرده باشم…پیشاپیش سپاسگزارم از بذل توجه شما.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، هر دو عالی هست هر کدام قبول شدید اول تجارت را بزنید و بعد نفت و گاز را .

 20. مهدی
  پاسخ

  سلام استاد وقتتون بخیر… من دانشجوی دکتری نفت و گازم. متاسفانه نسبت به این رشته و اینده اش با توجه به دگرگونی های جهان کمی دچار شک شدم که ایا اصلا اینده ای براش قابل تصور هست یا نه و به انصراف و شرکت برای تجارت و سرمایه گذاری فکر میکنم. میخواستم با توجه به دید گسترده ای که نسبت به هر دو رشته دارین راهنمایی بفرمایین که ایا اصلا این فکرم درسته و انصراف و شرکت در رشته تجارت منطقیه؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، نفت و گاز در ایران سه کارکرد دارد: یک تأمین انرژی که فعلا حدود ۹۵ انرژی مورد نیاز کشور از نفت و گاز تأمین می شود. دوم اینکه نفت و گاز به کالاهای واسط تبدیل و در داخل مصرف و به خارج صادر می شود مثل فرآوردها و محصولات پتروشیمی و سوم نفت منبع درآمد ارزی کشور است. اگر سی سال عمر کار مفید شما باشد مسلم تغییر جدی در نفت و گاز و بازار آن حاصل نمی شود. تردید شما را متوجه نمی شوم.

 21. محسن
  پاسخ

  سلام حضرت استاد ممنونم از لطف جنابعالی برای جواب دادن به کلیه سوالات دوستان هر چند که همه میدانیم شما وقت سر خاروندن ندارید.
  جنابعالی فرمودید در صورتی که چاپ جدید و ویرایش جدید کتاب حقوق نفت و گاز بیاد بیرون برای امتحان دکتری آن کتاب مناط اعتبار خواهد بود. بنده کتاب نفت و گاز رو دارم اگه چاپ جدید بیاد باید باز تهیه اش کنم یا فایل پی دی اف قسمت جدید رو در سایت تون قرار میدهید.
  جواب شما جهت رفع دغدغه کلیه دوستان و شرکت کنندگان آزمون دکتری بسیار حیاتی هست.
  پیشاپیش تشکر میکنم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام برای ازمون سال ۱۴۰۰ ملاک همان کتاب حقوق نفت و گاز ویراش قبل است چون ویرایش چدید معلوم نیست کی از چاپ خارج شود. در ضمن تغییرات کتاب چون زیاد است نمی شود بخشی هایی از آن را در pdf گذاشت

 22. ندا کلجه
  پاسخ

  سلام و عرض ادب ممنون از سعه ی صدر جنابعالی در پاسخ به سوالات
  من کارشناس ارشد فقه و مبانی حقوق هستم ۱۰ سال هم هست که وکالت میکنم هیچ مقاله ایی هم ندارم اما انگیزه و اشتیاق فراوان دارم ایا میتوانم در دکترای تجارت و سرمایه گذاری بین الملل شرکت کنم و موفق شوم .

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، از جهت مقررات مجاز هستید ولی اینکه بتوانید سایر شرکت کنندگان را کنار بزنید و بالا بیایید خب کار سختی است

 23. حسین
  پاسخ

  سلام خسته نباشید
  ببخشید استاد رابطه حقوق اقتصادی و حقوق تجارت رابطه عموم خصوص مطلق است یعنی حقوق تجارت را می‌توان زیر مجموعه حقوق اقتصادی دانست؟
  چون در یک مقاله خارجی گفت که میتوانیم حقوق اقتصادی را در تعریفی تمام مسائلی که مربوط به مسائل اقتصادی دانست را به زیر مجموعه حقوق اقتصادی دانست
  ممنون میشم نظرتون رو بفرمایید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خیر نمی توان برای اطلاع بیشتر به کتاب حقوق اقتصادی مراجعه کنید. جواب کوتاه ندارد باید کتاب را مطالعه کنید تا این مطالب برایتان روشن شود

 24. مهراب آذری
  پاسخ

  سلام و احترام
  -کارشناسی حقوق
  – ارشد حقوق بین الملل تهران شمال
  پایان نامه ۱۹.۵
  کتاب دارد
  مقاله علمی پژوهشی دارد – ۲
  مقاله همایشی دارد – ۲
  مدرک زبان دولینگو ۱۲۵ – معادل ۷.۵ آیلتس
  شانس پذیرش نفت و گاز و تجارت‌ بین‌الملل برای مورد بالا چقدر است آقای دکتر
  درصورت کسب رتبه برتر
  ارادت

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام با توجه به محدودیت تعداد پذیرش، ۵۰ درصد احتمال دارد.

 25. مهراب آذری
  پاسخ

  سلام و احترام
  -کارشناسی حقوق
  – ارشد حقوق بین الملل تهران شمال
  پایان نامه ۱۹.۵

  کتاب دارد
  مقاله علمی پژوهشی دارد – ۲
  مقاله همایشی دارد – ۲

  مدرک زبان دولینگو ۱۲۵ – معادل ۷.۵ آیلتس

  شانس پذیرش نفت و گاز و تجارت‌ بین‌الملل برای مورد بالا چقدر است آقای دکتر
  درصورت کسب رتبه برتر

  ارادت

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، امکان قبولی هست

 26. محسن
  پاسخ

  سلام دکتر جان خیلی ارادت داریم خدمتتون… شما بیشک پدر علم حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز در این کشورید و بنده هم یکی از مریدان جنابعالی
  استاد جواب بنده حقیر رو بفرمایید خیلی خوشحال میشوم … آیا کتاب حقوق نفت و گاز ویرایش جدید دارد؟ و اینکه چه زمانی به بازار می آید ؟ مبنا برای آزمون دکتری امسال همین کتاب نفت و گاز است یا ویرایش جدید آن که قراره بعدا به بازار بیاد؟
  خاک پاتون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام ویرایش جدید زمانی در بازار می آید که چاپ چهارم تمام شود. زمانش معلوم نیست ولی اینکه در آزمون دکتری سال ۱۴۰۰ کدام ویرایش ملاک است به زمان انتشار آن بستگی دارد.

 27. سعید جمال پور
  پاسخ

  سلام جناب دکتر شیروی
  استاد بزرگوار
  من فارغ التحصیل کارشناسی ارشد رشته حقوق خصوصی از دانشگاه آزاد یاسوج‌هستم، میخواستم نهایت تلاشم رو برای قبولی در دکتری حقوق تجارت بین الملل بکنم، میخواستم از محضرتون بپرسم اینکه چقد شانس قبولی دارم؟ راهنمایی بفرمایید دکتر. سپاسگزارم
  البته دکتر دو مقاله هم که مستخرج از پایان نامه ام هست دارم و به تایید رسیده.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام شانس هست ولی رقابت زیاد است و دانشجویان خود تجارت بین الملل، نفت و گاز هم هستند که شدیدا رقابت می کنند

 28. احمد هنردوست
  پاسخ

  سلام جناب دکتر بنده کارشناسی ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه غیر انتفاعی دارم و قصد دارم امسال برای دکتری تجارت بین الملل یا حقوق نفت و گاز شرکت کنم البته بنده یه مقاله علمی پژوهشی در زمینه تعهدات طبیعی که مستخرج از پایانه است و یه کتاب هم در دست انتشار دارم که در زمینه حقوق آب است به نظرتون با این رزومه در رشته های فوق الاشاره شانس قبولی دارم یا اینکه برای دکتری خصوصی اقدام کنم؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، امکان قبولی هست ولی باید توجه کنید که نسبت به خصوصی خیلی رقابت شدیدتر است.

 29. مهسان
  پاسخ

  سلام جناب دکتر به نظر حضرتعالی چه رشته را برای ادامه تحصیل در کشور دیگر مدنظر قرار دهیم ؟
  اقتصاد و تجارت یا حقوق بشر و محیط زیست؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام حقوق بشر و محیط زیست برای فعالیتهای اجتماعی خوب است و خطرات خودش را دارد. اما مباحث تجاری و اقتصادی بی خطر و متعارف است

 30. مهدی
  پاسخ

  سلام آقای دکتر.
  بنده فارغ التحصیل ارشد نفت و گاز دانشگاه تهرانم. برفرض کسب رتبه برتر در آزمون دکتری، چند مقاله علمی و پژوهشی لازم برای اقناع هیئت مصاحبه کننده است؟ ممنونم از پاسخ دهیتون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خیلی ها مقاله نداند. کمی یک مقاله دارند و خیلی محدود بیش از یک مقاله

 31. کوثر عزیزیان
  پاسخ

  سلام آقای دکتر بنده مدرک کارشناسی حقوق را از دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین گرفتم و درحال حاضر دانشجوی ترم سوم رشته حقوق مالکیت فکری دانشگاه شهید بهشتی هستم بنظرشما بنده برای گرایش حقوق نفت و گاز و سرمایه گذاری خارجی شانسی دارم؟ به شرط ارائه مدرک زبان و مقاله. یا بهتر است به گرایش حقوق بین الملل فکر کنم؟ درنهایت بنظرشما اخذ مدرک دکتری در داخل کشور برای من بهتر است یا اقدام برای تحصیل مقطع دکتری در خارج از کشور در زمینه حقوق فناوری های نوین. یشاپیش از راهنمایی شما ساسگزارم.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، احتمال قبولی دارید.

 32. محمد
  پاسخ

  دکتر شیرودی عزیز سلام و عرض ادب خدمت شما..
  من ارشد بین الملل در آزاد دانشگاه تهران مرکز هستم با معدل ۱۹و کارشناسی حقوق رو هم با معدل ۱۹در دانشگاه آزاد گذرانده ام.با این وجود اگر رتبه برتر در دکتری شاخه نفت و گاز کسب کنم نمره زبان خوبی هم داشته باشم اما مقاله و پایان نامه ام در حوزه حقوق بین الملل باشد چقدر شانس قبولی رشته تجارت بین الملل در دانشگاه شما را دارم،
  من خودم رو با توجه کامل به منابع معرفی شده توسط شما استاد عزیز آماده کرده ام.در آخر سوالی راجع به مصاحبه دارم که آیا مسلط بودن به منابع شما کفایت میکند؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، نمی دانم چقدر شانس دارید ولی این رشته ها چون دانشجوی محدودی می پذیرند با رقابت شدید روبرو هستید و احتمال حذف شدن شما زیاد است.

 33. محمد
  پاسخ

  باسلام
  استاد گرامی بنده فارغ التحصیل ارشد خصوصی از دانشگاه آزاد میباشم ، چه رزومه ای میتواند به اینجانب در مصاحبه دکترای تجارت و سرمایه گذاری مفید باشد ، و آیا امکان قبولی در مصاحبه برای افرادی که مدرک غیر سراسری دارند در دانشگاه سراسری وجود دارد؟
  سپاس

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام با توجه به تعداد محدودی که این رشته می پذیرد، به نظرم بیشتر رشته های مرتبط و دانشگاه های برتر در مصاحبه موفق می شوند ولی نمره کل ملاک قبولی است که ۵۰ درصد کتبی است، ۲۰ درصد رزومه و ۳۰ درصد فقط مصاحبه.

 34. لیلا
  پاسخ

  سلام و وقت بخیر ، جناب دکتر عزیز ، بنده ارشد حقوق خصوصی دارم قصد مهاجرت و ادامه تحصیل در خارج از کشور دارم ، بخاطر همین میخام دکترا تجارت بین الملل و بخونم تا خارج هم ادامه بدم با توجه به اینکه حقوق خصوصی ما در اونجا کاربردی نداره ، جناب دکتر عزیز بنظر شما انتخاب درستی کرده ام که میخام دکترا و تجارت بین الملل بخونم ؟ سپاسگذارم دکتر جان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام فکر خوبی است ولی بهتر است بروید ارشد دیگری در خارج بگیرید.

 35. محمد حسین
  پاسخ

  با عرض سلام خدمت استاد گرامی.
  استاد من‌دانشجوی ترم ۴ تجارت بین الملل هستم و در حال حاضر در حال دفاع هستم و با رتبه ۴ در شاخه نفت و گاز و تجارت و سرمایه گذاری بین المللی پذیرفته شدم. اما خب چون مستقیم تا اینجا اومدم بالا مقاله ای ندارم و مدر‌ک زبان هم به علت لغو آزمونهای امسال نتونستم بگیرم. الآن تو مصاحبه شانسی دارم؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام شانس دارید. احتمال قبولی شما زیاد است.

 36. حسین
  پاسخ

  جناب دکتر سلام عرض ادب-من قصد شرکت در آزمون دکتری حقوق نفت سال جاری دارم-آیا منابع فعلی که معرفی کردین کفایت میکنه یا برای آزمون سال جاری شاهد تغییرات خواهیم بود؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام کتاب نفت و گاز بازبینی و تکمیل شده است و اگر دو سه ماه قبل از آزمون از چاپ خارج شود ملاک آن خواهد بود.

 37. حسین ادیبی
  پاسخ

  درود بر شما استاد
  در سال ۹۱ و ۹۲ در دانشکده فنی دانشگاه تهران دوره عملی حقوق نفت و گاز برگزار و خود شما استاد عزیز و وزیر نفت و … هم تدریس می فرمودید. آیا توصیه می فرمایید که مدرک این دوره هم در مصاحبه دکتری نفت و گاز ارائه و به این موضوع اشاره شود؟ آیا تاثیر دارد؟ ممنونم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خوب است.

 38. سلطانی
  پاسخ

  با عرض سلام و ادب محضر استاد گرانقدر
  بنده وکیل دادگستری هستم
  و ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه دولتی دارم
  از آنجاییکه تخصص اصلی کاری بنده در زمینه قراردادهاست و به جهت تسلطم روی زبان انگلیسی و عربی به ناچاری قصد ادامه تحصیل را در خارج از کشور داشتم ولی با انتشار دفترچه و راهنمای رشته های دکترا بسیار بسیار خرسندم از اینکه میبینم رشته ای کاربردی به نام دکترای حقوق تجارت و سرمایه گذاری تاسیس شده است . همانطور که مستحضرید این رشته نوپا است و لذا اطلاعات زیادی از منابع و تراز قبولی آن در سایت ها درج نشده است .
  کوتاه سخن انکه به توصیه شما جهت امادگی برای دکترا و مصاحبه و باقی روند تحصیلی ، علاوه بر حقوق تعهدات باید صرفا منابع تجارت بین الملل مطالعه گردند؟ یا منابع نفت و گاز هم مطالعه شوند؟ چون این گرایش در دفترچه سنجش زیر شاخه نفت و گاز درج شده است … با سپاس فراوان از وقت گرانبها و دانش و بینش والای شما … سلامت و پایدار باشید در سایه حق تعالی

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، این رشته زیر مجموعه نفت و گاز است و باید تمام منابع خوانده شود.

 39. تقوی
  پاسخ

  با سلام
  آقای دکتر اگر امکان داره کتابی در حوزه حقوق نفت و گاز برای ترجمه معرفی نمایید.
  با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خیلی سخت است

 40. فرهاد ضیغمی
  پاسخ

  سلام استاد عزیز
  ببخشید من امسال ارشد مجازی حقوق بین الملل تهران پذیرفته شدم، میخواستم ببینم با توجه به اینکه قصد شرکت در دکتری حقوق نفت و گاز را دارم، آیا می شود ترم چهارم با درخواست به مدیرگروه تقاضای گذراندن پایان نامه را بکنم؟
  به جای این که چند درس بردارم… باشد که به مشکل نخورم برای دکتری

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، خیر امکانش نیست.

 41. سید سعید مرتضوی
  پاسخ

  سلام و درود استاد
  عذر خواهی می کنم ، داشتن دو مدرک کارشناسی ارشد حقوق خصوصی و حقوق نفت و گاز از دانشگاه های تربیت مدرس و علامه طباطبایی در مصاحبه دکتری تاثیر دارد؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، بله دارد.

 42. مهدی تاتاری
  پاسخ

  سلام استاد وقت بخیر یک سوال راجع به شرایط عمومی IPCداشتم.
  در ماده ۳ بند “ب” در مورد عدم تضمین تعهدات توسط دولت و وزارت و … صحبت شده ولی بند ” د” در سه حالت تضمین میکنه که بازگشت هزینه های انجام شده پیمانکار با مشکل برنخورد.
  ۱:پیمانکار خیالش راحت باشه که کاهش تولید مثل دستورات اوپک در میدان او تاثیر نمی گذارد .
  ۱: تعهد کاهش در سایر میادین
  ۲:اگر هم مجبور به کاهش شدیم نباید دیرکردی ایجاد بشه یعنی اگر نفت تولید نشد باید از سرمایه دولت استفاده بشه
  ایا موارد بالا ناقض ماده ۳ بند ب نمیباشد؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، آنچه در قانون منع شده است این است که بازگشت اصل و فرع سرمایه گذاری علی رغم غیر اقتصادی بودن پروژه توسط دولت تضمین شود. در غیر این صورت اگر دولت ترتیبی دهد که تعهدات خود را ایجاد کند و یا موانعی را بر سر راه برگشت اصل و فرع سرمایه گذاری ایجاد نکند، مشکلی ندارد.

 43. علیرضا عزیزیان
  پاسخ

  دروود و سپاس
  از پاسخگویی حضرتعالی
  بنده با شور و اشتیاق فراوان فقط به دو رشته
  ۱ حقوق تجارت بین الملل
  ۲ حقوق نفت و گاز
  برای تحصیل در مقطع دکتری می اندیشیدم .

  کارشناسیم حقوق و ارشدم حقوق خصوصی هسش
  از لحاظ درامدی جهت ادامه تحصیل در مقطع دکتری از جنابعالی
  مشورت گرفتم
  شما فرمودین
  ۱ ) به شما بستگی دارد که چطور گرایشتان را به پول تبدیل میکنید

  ۲ ) البته خیلی هم شانس ندارید
  ۳ ) همان خصوصی را بروید

  اولا دستبوسم بابت پاسخگویی و وقتی که برای بنده گذاشتین
  دوما در این زمینه نیز شما میدانید و من نمیدانم و حرف معلم برای من
  همانند حرف خداست و شما را هم معلمم میدانم و هم استادم
  در این زمینه نیز رهروی استادم هستم

  استاد ، باتوجه به زمینه کاری من
  که با تجارت بین الملل و نفت ادغام شده
  در کنار حقوق ، در مرکز تخصصهای دریایی شرکت ملی نفتکش
  ناوبری هم خوانده ام البته Merchant ، فعلا نیز در خدمت Nitc
  هستم ، البته در دریا و نفتکشها هستم نه در آفیس ،
  کلا زندگی من خلاصه شده در انتقال نفت بنحو گوناگون
  چه درون مرزی و چه برون مرزی …
  از API تا IPI خودمان مطالعات زیادی دارم
  یعنی کلا درگیر تجارت بین الملل و نفت هستم از مناطق لول ۱ الی
  لول ۳

  استاد
  شما قبلا نسبت به کار شاگردتون آگاهی قبلی نداشتید
  خواستم کارم را معرفی کنم تا باتوجه به زمینه کاریم توانسته باشم
  سوالم را صحیح تر بیان کنم و جواب مناسبم را بگیرم .

  سپاسگزار و هزاران بار دستبوسم
  خداوندا نصیبم کن افتخار بوسیدن پای استاد را
  ارادتمند شاگردتان
  علیرضا عزیزیان

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام من به نوبه خودم اگر احساس کنم که شما نسبت به سایر متقاضیان زمینه و علاقه بیشتری دارید، خب در مصاحبه شما را انتخاب می کنم. امتحان کتبی را که دست خودتان است. من بر طبق روال معمول را جواب می دهم

 44. سمیرا
  پاسخ

  با سلام و احترام
  جناب آقای دکتر شیروی، من کارشناسی حقوق از دانشگاه پیام نور با معدل تقریبا پایین و دانشجوی ترم ۱ کارشناسی ارشد رشته تجارت بین الملل دانشگاه آزاد هستم. میخوام برای دکترا در دانشگاه های برتر دولتی قبول شم. با فرض اینکه با رتبه خوب برای دکترا قبول شم، داشتن چه چیزهایی برای مصاحبه مهمه؟ امکاتش هست چون کارشناسی و کارشناسی ارشد دانشگاه دولتی نبودم در مصاحبه رد بشم؟ اگه اینطوره شما توصیه میکنید دوباره کارشناسی ارشد در دانشگاه دولتی بخونم و بعد برای دکترا اقدام کنم؟ یا اینکه از الان رزومه خوب درست کنم و مدرک زبان بگیرم؟ ممنونم از وقتی که میذارید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام تسلط بر مباحث حقوقی، مقاله و نمره زبان

 45. علیرضا عزیزیان
  پاسخ

  سلام استاد
  ضمن عرض ادب و احترام
  کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دارم
  برای دکتری در رشته حقوق
  پردرامدترین رشته کدام رشته است ؟
  ما که تحصیل میکنیم و زحمت میکشیم لا اقل با راهنمایی شما
  استاد فرهیخته و پیشکسوت بتوانیم پردرامدترین رشته را انتخاب
  کنیم .
  سلامت و عزتمندی روزافزون حضرتعالی را آرزومندم
  پیروز باشید
  با احترام

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، پردرآمدترین رشته حقوق به شما بستگی دارید که گرایش اتان را چطور به پول تبدیل می کنید. البته شما خیل هم شانس ندارید همان خصوصی را بروید

 46. فرشاد
  پاسخ

  عرض سلام و ادب و خداقوت خدمت شما استاد بزرگوار
  جسارتا اگر مقدوره ،بفرمایید ،منابع فوق الذکر برای کارشناسی تجارت بین الملل است یا دکترا؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام برای کارشناسی ارشد منابع خاصی وجود ندارد و همان منابع لیسانس است که عمدتا بین گرایش های متفاوت یکسان است. مثلا متون حقوقی برای همه گرایش های ارشد یک امتحان واحد است نه اینکه برای هر گرایش یک درس جداگانه به نام متون حقوق باشد. همچنین بین الملل یا مدنی و غیره

 47. اسماء
  پاسخ

  سلام خدمت آقای دکتر شیروی
  بنده دانشجوی ترم۴حقوق بین الملل هستم انَ شاءالله تا عید دفاع میکنم. بنظر شما برای دکتری چه رشته ایی رو ادامه بدم؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام این موضوع بر می گردد به اینکه در چه گرایشی برای دکترا شما آمادگی دارید فرزین است که شما در رشته حقوق بین الملل بیشترین آمادگی را دارید البته رشته های جزا یا خصوصی امکان کمی هست که شما را بپذیرم ولی این امکان برای شما هست که در رشته‌های حقوق عمومی و حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز قبول شوید ولی رقابت شدید و آمادگی زیادی باید داشته باشید

 48. رضا
  پاسخ

  سلام دکتر شیروی عزیز؛ از رشت مزاحمتون میشم و تشکر از حوصله شما که پاسخ سوالات را میدهید.
  دکتر سوال داشتم؛ بنده ورودی سال ٩١ ارشد حقوق بین الملل هستم متاسفانه از سال ٩٢ تاکنون فقط دفاع از پایان نامه ام باقی مونده در حال حاضر هم سردفتر اسناد رسمی هستم بنظر جنابعالی پایان نامه رو دفاع کنم یا علاقه دازم ح نجارت بین الملل رو در مقطع ارشد شروع به خواندن کنم نظر شما رو خواستم؟!

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، بعید می دانم که حالا دیگر شما را اخراج نکرده اند. اینطوری که درس خواندی مطمئنی در گرایش دیگر وقت می کنی و حوصله

 49. پورصادقی
  پاسخ

  با عرض سلام خدمت استاد گرامی
  ببخشید در مقطع دکتری ازبین مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز ،حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت بین الملل برای فارغ التحصیلان حقوق (ارشد مرتبط ) کدام رشته موفقیت و پیشرفت بیشتری وجود دارد. آیا افرادی که حقوق نفت و گاز یا مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز می خوانند در حوزه شغلی محدود به حوزه نفت و گاز می شوند؟
  با سپاس

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، حقوق تجارت بین الملل و حقوق نفت و گاز به ترتیب از جهت شغلی خوب هستند.

 50. حمزه
  پاسخ

  با سلام. استاد مدرک معتبر زبان فرانسه هم در رزومه و مصاحبه تاثیر گذار می باشد ، یا اینکه حتما باید مدرک زبان انگلیسی ارائه گردد? با تشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، تأثیر دارد ولی مدرک نیاز است.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *