دکتری حقوق نفت و گاز/تجارت بین الملل

آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»

در خصوص آمادگی برای آزمون دکتری «حقوق نفت و گاز» و «حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی»، مواردی است که به اشتراک گذاشته می‌شود بلکه مفید فایده باشد:

توصیه‌های کلی

 • از آنجا که منابع آزمون دکتری حقوق نفت و گاز و حقوق تجارت و سرمایه‌گذاری بین‌المللی به طور رسمی اعلام نشده است، داوطلبان آزمون دکتری باید بر دروس آزمون تسلط داشته باشند، بدون اینکه لازم باشد منبع خاصی را مطالعه کنند.
 • معرفی منابع توسط اشخاص یا سایت‌ها جنبه توصیه‌ای دارد یا برای تبلیغ آن منابع است و بنابراین اعتبار چنین توصیه‌هایی به توصیه کننده آن بستگی دارد.
 • برای آمادگی آزمون دکتری و بخصوص مصاحبه، داوطلبان منابع معتبر و متنوعی را مطالعه کنند که هر سوالی مطرح شود، بتوانند جواب دهند یا حداقل خالی الذهن نباشد.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل نوشته‌هایی که از دقت کافی برخوردار نیست یا متضمن اشتباه است، کم نیست و داوطلبان باید مراقب مطالب غیر دقیق یا اشتباه باشند.
 • در حوزه نفت و گاز و تجارت بین‌الملل بسیاری از قوانین و مقررات در حال تغییر هستند و ممکن است مطلبی که سال قبل اعتبار داشته امسال فاقد اعتبار باشد. مثلا در مورد «حداکثر استفاده از توان داخلی» تاکنون سه قانون به تصویب رسیده است: ۱۳۷۵، ۱۳۹۱ و ۱۳۹۸ که فقط قانون اخیر معتبر است و دو قانون قبلی نسخ شده است.

منابع پیشنهادی برای مطالعه

 ۱- حقوق تعهدات

از آنجا که حقوق تعهدات برای آزمون سال ۱۳۹۹ شامل «حقوق تعهدات مدنی» و «معاملات دولتی» است بنابراین سوالات از دو بخش تشکیل خواهد شد.

 • برای حقوق تعهدات مدنی منابع زیر توصیه می‌شود:
 • ناصر کاتوزیان، کتب مرتبط با حقوق تعهدات از جمله قواعد عمومی قراردادها
 • سید مهدی شهیدی، کتب مرتبط
 • سید حسن امامی، جلد یک و دو حقوق مدنی
 • عبدالحسین شیروی، حقوق قراردادها

برای مطالعه معاملات دولتی منابع زیر توصیه می‌شود:

۲- حقوق نفت و گاز

۱) کتاب: عبدالحسین شیروی، حقوق نفت و گاز، نشر میزان، چاپ پنجم ۱۴۰۰ (چاپ پنجم متضمن بازبینی کل کتاب و اضافه شدن یک فصل و همچنین بیان مباحث IPC است و جهت آزمون حتما همین چاپ تهیه شود)

۲) Exploration and Development of Iran Oilfields through Buyback, 30 Natural Resources Forum (۲۰۰۶), ۱۹۹-۲۰۶

۳) اکتشاف و توسعه میادین نفتی از طریق قراردادهای بیع متقابل، نشریه حقوقی بین المللی، شماره ۴۱، ۱۳۸۸، ۲۶۲-۲۴۳

۴) مذاکره­ مجدد در قراردادهای سرمایه­­ گذاری نفتی، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، شماره ۳۴، سال نهم، پاییز ۱۳۹۱، ۱۸۴-۱۶۱.

۵) سرمایه‌گذاری خارجی در عملیات بالادستی نفت و گاز، حقوق خصوصی، شماره ۲۱، شماره دوم، پاییز و زمستان ۱۳۹۱، ۳۴-۵.

۶) قراردادهای مشارکت در تولید، راهکار یا ضرورت، گزارش میزگرد، نشریه شرکت مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی، شماره ۵۲، ۱۳۹۲، ۱۹-۸

۷) بررسی وضعیت حقوقی دستگاههای حفاری فراساحلی، مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۸، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۶، ۶۳۶-۶۰۷

۸) رژیم بین المللی مسئولیت ناشی از آلودگی فعالیت های حفاری فراساحلی، نشریه مطالعات حقوق عمومی، سال چهل و هشتم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷،  ۳۵۷-۳۷۷.

۹) چارچوب قراردادی فرآیند برچیدن تأسیسات و تجهیزات نفتی، حقوق خصوصی، دوره چهاردهم، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۶، ۲۵-۱.

۱۰) قرارداد امتیازی دارسی ۱۹۰۱     pdf1

۱۱) قرارداد امتیازی ۱۹۳۳       pdf1

۱۲) قانون مربوط به تفحص و اکتشاف و استخراج نفت ۱۳۳۶    pdf1

۱۳) قانون نفت ۱۳۵۳     pdf1

۱۴) قانون نفت ۱۳۶۶ با اصلاحات سال ۱۳۹۰    pdf1

۱۵) مقررات قانون برنامه چهارم و پنجم توسعه در مورد نفت و گاز    pdf1

۱۶) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت  pdf1

۱۷) قانون اساسنامه شرکت ملی نفت ایران سال ۱۳۹۵ pdf1

۱۸) شرایط عمومی، ساختار و الگوی قراردادهای بالادستی نفت و گاز pdf1

۱۹) نحوه نظارت بر انعقاد و اجرای قراردادهای نفتی pdf1

۲۰) آیین نامه تشخیص قراردادهای مهم نفتی و نحوه انعقاد آنها pdf1

۳- حقوق تجارت بین الملل

۱) کتاب حقوق تجارت بین الملل، انتشارات سمت، ویراست چهارم، ۱۴۰۰

۲) کتاب حقوق اقتصادی، انتشارات سمت، چاپ دوم، ۱۴۰۰

۲) کتاب قراردادهای بی او تی، تنظیم، ساختار و قوانین حاکم، نشر میزان،  چاپ سوم ۱۳۹۸

۳) کتاب: عبدالحسین شیروی، داوری تجاری بین المللی، سمت، چاپ پانزدهم ۱۴۰۲

۴)  نقش قراردادهای استاندارد در تجارت بین المللی و مقایسه آن با قراردادهای الحاقی در حقوق داخلی، مجله مجتمع آموزش عالی قم، تابستان ۱۳۷۸ شماره۲.pdf1پ

۵) نقش آنسیترال در توسعه حقوق تجارت بین الملل، آوای عدالت، پاییز ۱۳۸۷، شماره ۱، ۴- ۷ pdf1

۶) برخی از نکات مهم در تنظیم قراردادهای بین المللی، فصلنامه حقوقی میزان، بهار و تابستان ۱۳۸۸، شماره ۳ و ۴، ۱-۱۰. pdf1

۷) حقوق حاکم بر قراردادهای بین المللی فروش نفت خام و جایگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالا در این قراردادها، فصلنامه مطالعات اقتصاد انرژی، جلد ۱۴، شماره ۵۴، پاییز ۱۳۹۶، ۱۳۳-۹۵.

۸) سلامت و ایمنی کالاهای وارداتی در چارچوب موافقت‌نامه موانع فنی فرا راه تجارت و مقررات داخلی، مطالعات حقوقی، دوره هفتم، شماره چهارم، زمستان ۱۳۹۴، ۱۴۵-۱۱۷.

۹) نقش افکار عمومی در اعمال قواعد موافقت نامه ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، فصل نامه ی دیدگاه های حقوق قضایی، شماره ۶۶، تابستان ۱۳۹۳، ۹۸-۷۵.

۱۰) بررسی حقوقی ساختار قرارداد‌های آفست، مجله حقوقی دادگستری، شماره ۸۶، تابستان ۱۳۹۳، ۴۸-۱۱.

۱۱) امنیت ملی در حقوق سرمایه گذاری خارجی، فصلنامه حقوق، دوره ۴۳، شماره ۳، پاییز ۱۳۹۲، ۵۱-۳۳.

۱۲) هماهنگ سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی، دو فصلنامه دانشنامه حقوق اقتصادی، شماره اول، سال نوزدهم، بهار و تابستان ۱۳۹۱، ۱۱۸-۸۰

۱۳) مطالعه ی تطبیقی الزام سهم داخل در قوانین و مقررات ایران و مقررات سازمان تجارت جهانی، مجله حقوقی دادگستری، سال هفتاد و پنجم، شماره ۷۴، تابستان ۱۳۹۰، ۶۸-۴۱.

۱۴) تجارت غیر منصفانه از طریق دامپینگ و شیوه مقابله با آن در سازمان تجارت جهانی، حقوق خصوصی، پاییز و زمستان ۱۳۸۹، شماره ۱۷.

۱۵) مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران، حقوق خصوصی، دوره یازدهم، شماره ۲، پاییز و زمستان ۱۳۹۳، ۲۶۱-۲۲۷

۱۶)  حقوق نرم، نشریه مطالعات حقوق تطبیقی، دوره ۶، شماره ۱، بهار و تابستان ۱۳۹۴، ۲۷۶-۲۵۱.

۱۷) امکان فروش مبیع سلف پیش از سررسید از دیدگاه فقهای شیعه و اهل تسنن، حقوق اسلامی، دوره ۱۴، شماره ۵۵، زمستان ۱۳۹۶، ۳۱-۵۴

۱۸) حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بازرگانی به روش شبه دادرسی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره دهم، شماره ۲، تابستان ۱۳۹۷، ۱۸۸-۱۶۳.

۱۹) تحلیل ماهیت قرارداد توزیع بین المللی و وضعیت آن در نظام حقوقی ایران، فصلنامه تحقیقات حقوقی، شماره ۸۴، زمستان ۱۳۹۷، ۷۰-۴۳.

۲۰) قیمت‌گذاری دوگانۀ انرژی در سازمان تجارت جهانی با تأکید بر اصل حاکمیت دائمی دولت‌ها بر منابع طبیعی، نشریه مطالعات حقوق انرژی، شماره ۲، زمستان ۱۳۹۷، ۴۹۱-۴۶۱.

۲۱) قیمت گذاری دوگانه انرژی در رویه سازمان تجارت جهانی، مطالعات حقوقی دانشگاه شیراز، دوره ۱۱، شماره ۱، بهار ۱۳۹۸، ۱۶۳-۱۳۱.

۲۲) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد واردات کالا و خدمت 

۲۳) مقررات ارزی بانک مرکزی در مورد حمل و نقل کالا، بیمه و بازرسی   

۲۴) اینکوترمز ۲۰۱۰

۲۵) مقررات متحدالشکل اعتبار اسنادی UCP 600

۲۶) مقررات متحدالشکل وصولی URC 522

۲۷) مقررات متحدالشکل ضمانتنامه های عندالمطالبه URDG 758

 1. H. sh
  پاسخ

  سلام آقای دکتر در خصوص کنکور دکتری ازتون سوال پرسیده بودم و فرمودید که یک امتحان جامع برای همه رشته ها گرفته میشه امروز حین ثبت نام متوجه شدم که فقط یک رشته میتونم انتخاب کنم و بسیار جا خوردم، مجبورشدم خصوصی رو بزنم با توجه به شانس کمی که توی تجارت بین الملل هست و مصاحبه سختی که احتمال رد شدن من توش زیاده بخاطر اینکه من۲۲ سالمه و غیر از پایان نامه ای که در حال نوشتنش هستم رزومه دیگری ندارم، متاسفانه به دلیل اینکه توی ایران کار آموزی وکالت دارم امکان تحصیل در خارج رو هم ندارم و واقعا امیدوارم یک روز ظرفیت و دانشگاه های بیشتری در ایران این رشته زیبا رو تدریس کنن که دانشجو هایی مثل من مجبور به تحصیل در خارج یا تحصیل در رشته دیگری نشن، سعی میکنم از لحاظ عملی روی این رشته کار کنم و همینطور برای پست داکت. ممنون از منابع خوبی که معرفی کردید حسابی روشون کار میکنم.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، من چنین چیزی نگفتم. گفتم یک امتحان جامع می گیرند برای دو رشته نفت و گاز و تجارت بین الملل و بعد انتخاب رشته می کنید. شما باید درسهای خاصی را امتحان بدهید و منابع آن را هم در سایت گذاشته ام.

 2. فاطمه
  پاسخ

  اقای دکتر سلام من از لحاظ رتبه کتبی ازمون دکتری مطمینم که رتبه ی خوبی خواهم داشت ولیکن ارشد بنده مالکیت فکری علامه رو دارم وکیلم و طبان انگلیسی خوبی دارم و پایان نامه مرتبط با تجارت بین الملل دارم . ایا با رتبه زیر ۳۰ کتبی امکان قبولی دارم در رشته دکتری تجارت بین الملل؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، وقتی حدود ۱۵ نفر این رشته می خواد چطور با ۳۰ قبول بشوی. شاید نوبت دوم شانسی داشته باشید اگر خیلی در مصاحبه بدرخشید.

 3. فرهاد منصوری
  پاسخ

  با سلام خدمت استاد عزیز و گرانقدر
  بنده قصد شرکت در آزمون دکترای حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی رو دارم؛
  استاد به نظر حضرتعالی با توجه جدید بودن کتاب حقوق اقتصادی، برای آزمون کتبی احتمال منبع بودن هست و لازم هست مطاعه شود یا به نظر حضرتعالی صرفا خواندن این کتاب برای مصاحبه کافی است؟؟؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام احتمال طرح سوال از آن زیاد است. به خصوص در مورد قراردادهای دولتی

 4. کبریائی
  پاسخ

  جناب آقای دکتر شیروی با سلام و خسته نباشید.

  براتون نوشته بودم که با داشتن دو مدرک کارشناسی منابع طبیعی و ادبیات انگلیسی و ارشد حقوق مالکیت فکری از دانشگاه علامه، آیا امکان قبولی در حقوق نفت و گاز دارم و شما فرمودید “بعید است”.

  حالا سوال اینجاست که حتی اگر خرخون باشم؟!

  یا علاوه بر خوب درس خواندن ملاحظات دیگری هست که شانس من را کم می کند؟

  (در دانشگاه علامه شاگرد اول بودم. پایان نامه با درجه ی عالی دفاع کردم و در ضمن هم اکنون شغلی دولتی در حوزه نفت و گاز دارم. مقاله و ترجمه کتاب هم دارم.)

  ممنونم که وقت خوبتان را اختصاص می دهید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، امکان تحصیل در واحد کیش دانشگاه تهران هست.

 5. Mrs sadeghi
  پاسخ

  عرض سلام و ادب
  من ارشد جزا و جرم شنایی دارم..وکیل هستم…اما در پی اینم که زبان انگلیسی رو فرابگیرم و دکترای حقوق تجارت بین الملل آزمون بدم..ک بتونم در زمینه ی حرفه ی وکالتیم توی این دسته دعوایی مرتبط با تجارت بین الملل فعالیت کنم..خواستم بدونم چه چالش هایی پیش روم هست؟این فقط یه هدفه که چیزی در موردش نمیدونم..چون کسی نیست ک اطلاع داشته باشه بتونه راهنماییم کنه
  سپاسگزارم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بعید است قبول شوید چون دانشگاه های محدود این رشته را دارند و در مصاحبه اولویت با کسانی است که ارشد مرتبط دارند.

 6. کبریائی
  پاسخ

  سلام جناب آقای دکتر وقت بخیر
  بنده دارای دو مدرک کارشناسی منابع طبیعی و ادبیات انگلیسی هستم و مدرک ارشد در رشته ی حقوق مالکیت فکری از دانشگاه علامه دارم. آیا امکان قبولی در دکتری نفت و گاز برای من هست؟ به طور کلی در چه رشته هایی می توانم دکتری شرکت کنم؟
  ممنون از وقتی که اختصاص می دهید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بعید می دانم.

 7. حدیث شکرانه
  پاسخ

  سلام آقای دکتر من دانشجوی ارشد حقوق تجارت بین الملل دانشگاه آزاد نجف آباد هستم، آیا ممکنه در دو رشته دکتری حقوق خصوصی و تجارت بین الملل شرکت کرد یا فقط در یک رشته ممکنه آزمون داد؟ و چه رزومه ای برای پذیرش در مصاحبه دکتری تجارت بین الملل مد نظر هست؟ ممنون و سپاسگذار از راهنمایی های ارزشمندتان.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام ازمون کتبی که سنجش برگزار می کند برای هر دو رشته یک آزمون واحدی است که شما بعدا انتخاب رشته می کنید و در مصاحبه شرکت می کنید. البته اگر تراز لازم را نیاورید به مصاحبه دعوت نمی شوید.

 8. مرتضی ثروتی
  پاسخ

  با سلام و عرض ادب استاد محترم به نظر جنابعالی بنده میتوانم در گرایش تجارت بین الملل اگر رتبه برتر بیارم پذیرش شوم؟ ارشد حقوق خصوصی از دانشگاه علامه دارم. با توجه به این که دانشگاه ها صرفا دانشجویان خود رو پذیرش می‌کنند؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بله امکانش هست. باید بتوانید رقابت کنید چون تعداد پذیرش خیلی کم است

 9. رضا بهرامی
  پاسخ

  سلام خدمت استاد بزرگ منش جناب شیروی
  من میخواستم واسه ازمون دکتری تحات بین الملل سال آینده شرکت کنم اما نمیدانم در مبحث سوالات زبان انگلیسی چه منابعی را مطالعه کنم.میشه لطف بفرمایید منابع زبان دکتری رو ذکر کنید.با تشکر از اینکه وقت گرانبهایتان را در اختیار ما قرار میدهید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام سوالات انگلیسی جنبه عمومی دارد. بهتر است روی زبان عمومی تمرکز کنید.

 10. حسینی
  پاسخ

  سلام
  دکتر جان لینک ذیل دچار مشکل شده
  ۲۶) مقررات متحدالشکل وصولی URC 522

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام به متن انگلیسی آن ارجاع داده شد

 11. مهدیه رحیمی
  پاسخ

  سلام وقت بخیر

  عذر خواهی میکنم، منظورم دکتری حقوق و نفت گاز بود. میخاستم بدونم با رتبه ۲۱ چقدر شانس برای قبولی در دوره روزانه پردیس فارابی وجود داره؟

  🙏🙏🙏

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام احتمالش خیلی زیاد نیست.

 12. علی
  پاسخ

  سلام استاد
  چرا رتبه ۷۷ مجاز میشه دکتر نفت و گاز ولی برای مصاحبه هیچ جا دعوت نمیشه.خوب همون اول بگن مجاز نیستی بهتر نیست.تازه فک کنم رتبه های بالاتر هم مجاز شدند.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، بخاطر اینکه دانشکده ها حداقل نمره اعلام می کنند بعد شما در آن محدوده قرار نمی گیرد حذف می شوید.

 13. مهدیه رحیمی
  پاسخ

  سلام آقای دکتر
  بنده به شدت به راهنمایی و توضیحاتتون نیازمندم.

  امسال از بدشانسیم رتبه م ۲۱ شد و متاسفانه به جز یه مقاله پژوهشی و معدل بالای ۱۹ در مقطع کارشناسی و ارشد فارابی، هیچ رزومه ای ندارم.

  درخواست دارم که بفرمایین: شانس بنده برای روزانه فارابی تا چه اندازه هست؟ اگه پایین ۷۰ % درصد شانس دارم؛ میخام بدونم که امسال ر بیخیال شم.🙏🙏🙏

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   چه رشته و گرایشی؟

  • مریم سلطان ابادیان
   پاسخ

   سلام دکتر. ببخشید من یکسال فرصت مطالعه برای دکتری دارم. اما اگر قبول نشوم ناراحت نیستم و قصدم یادگیری مطالب اصلی است. چه کتبی معرفی میکنید که هم درحد چند کتاب و هم اصلی ترین ها باشند؟ ارشد تجارت بین الملل از دانشگاه علامه محدث نوری دارم. و دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری رو میخوام بزنم

   • دکتر شیروی
    پاسخ

    سلام منابع نفت و گاز و تجارت بین الملل در همین صفحه معرفی شده است بدون آمادگی نمی توانید در این آزمون موفق شوید چون اکثر متقاضیان این رشته فارغ التحصیلان ارشد نفت و گاز و تجارت بین الملل و رشته های مشابه هستند

 14. محمد
  پاسخ

  سلام و ارادت آقای دکتر
  بنده دانشجوی ترم آخر ثبت پردیس فارابی ام
  اگر یک سال وقت بگذارم با توجه به اینکه مدنی و تجارتم خوب هست و ربانم متوسط
  به نظرتون چقدر شانس قبولی برا ی دکترا تجارت بین الملل امسال دارم. علاقم خیلی زیاد هست.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام امسال کلا حدود ده دوازده نفر در این رشته پذیرش می شوند که شما باید با خیل فارغ التحصیلان تجارت بین الملل، نفت و گاز و رشته های مشابه رقابت کنید که رقابت سنگینی است.

 15. مهدی
  پاسخ

  سلام استاد
  عرض ادب و احترام
  دانشگاه تهران امسال برای رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز اعلام ظرفیت کرده ولی محل تحصیل دانشکده مدیریت اعلام شده است. با توجه به اینکه این رشته از دو بخش حقوق نفت و گاز و اقتصاد نفت و گاز تشکیل شده، چطور میشه در دانشکده مدیریت و زیر نظر گروه مدیریت مالی فعالیت کند؟
  با احترام به تمام اساتید گروه مالی ولی هیچکدام تخصص انرژی ندارند. چه اساتیدی در این رشته تدریس میکنن؟! چه اساتیدی جز هیات گزینش هستن؟! تمام این موارد مبهم شده.
  شخص جنابعالی که از اساتید برجسته این رشته در ایران هستید لطف می کنید بفرمایید تحصیل و مصاحبه در این رشته و این دانشکده به چه صورت خواهد بود.
  پیشاپیش تشکر بنده را پذیرا باشید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، من در جریان آن نیستم. در آنجا هم تدریس نمی کنم و دعوت به تدریس هم نشده ام. با این اوصاف، بیشتر مباحث باید جنبه مدیریتی داشته باشد تا حقوقی و قراردادی.

 16. امین پارسایی
  پاسخ

  با سلام خدمت استاد گرانقدر و محترم جناب دکتری شیری
  بنده سوالی از محضر جنابعالی داشتم در خصوص آزمون دکتری حقوق تجارت و سرمایه گذاری خارجی
  بنده در سال ۹۵ فارغ التحصیل رشته حقوق شرکت های تجاری از دانشگاه روزانه شهر کرد می باشم با توجه به اینکه ۷۰ درصد منابع رشته مذکور با تجارت بین الملل یکی می باشد بنده با توجه به آوردن رتبه تک رقمی و داشتن مدرک msrt اما بدون مقاله شانس قبولی در مقطع دکتری حقوق تجارت بین الملل دارم؟یا خیر؟
  پیشاپیش از لطف و وقت گرانبهایتان که واقعا در اختیار امثال من قرار میدهید صمیمانه تشکر میکنم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، شانس دارید. ولی رقابت شدید است.

 17. علی
  پاسخ

  با سلا و عرص ادب و احترام
  جناب دکتر عزیز،امسال یه سری سوالات در دکتری حقوق نفت و گاز اومده بودند که در هیچ کدام از منابع معرفی شده نبودند. میشه لطف بفرمائید اگه سوالات تخصصی امسال رو دیده اید.به ما لیست این منابع رو اعلام نمایید.باتشکر

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام منابع همین هایی است که اینجا اعلام شده است. البته چون این منابع رسمی نیست ممکن است حالا تعداد اندکی سوال خارج از این منابع باشد.

 18. علی
  پاسخ

  سلام آقای دکتر
  آیا با رتبه ۷۷ دکتری حقوق نفت و گاز امکان قبولی هست.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام کلا ۲۲ نفر در دو رشته نفت و گاز و تجارت بین الملل میخواهند. چطور می شود اینقدر فاصله را پر کرد؟

 19. مهدی
  پاسخ

  سلام و آرزوی سلامتی برای شما استاد ارجمند
  میخاستم نظر شما راجع به سطح سوالات حقوق نفت و گاز در دو آزمون حقوق نفت و گاز و مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز جویا بشم؟ به نظر شما از استانداردهاب لازم برخوردار بود؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام شما مصرف کننده اید و باید اظهار نظر کنید. کس نگوید که دوغ من ترش است

 20. زهره بیگدلی
  پاسخ

  با سلام ، آقای دکتر، بنده از شما خواهش کردم به این سوال من جواب فوری بدین ولی کلا این سوال من ر نادیده گرفتین! ولی باز تکرار میکنم:

  میشه لطف کنین و دیدگاه قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی فعلی ر در مورد نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی، «به خصوص در مورد میادین مشترک» توضیح بدین؟

  البته ببخشین که تکرار میکنم.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام قبلا جواب داده شد.

 21. مهدی
  پاسخ

  با آرزوی سلامتی برای شما استاد گرامی
  مدتی به دنبال متن دستورالعمل مربوط به چارچوب کلی قرارداد های بیع متقابل شرکت ملی نفت ایران مصوبه ۱۳۸۶هستم ولی پیدا نمیکنم. آیا متن آن دردسترس عموم قرار ندارد؟
  پیشاپیش تشکر بنده را پذیرا باشید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام در دسترس عموم نیست

 22. محمد امینی
  پاسخ

  سلام آقای دکتر.خسته نباشید.ببخشید من با لیانس و فوق لیسانس مهندسی شیمی در آزمون دکترای نفت و گاز شرکت کردم.حالا اگه آزمون تستی قبول بشم به مصاحبه ام گیر نمیدن.البته لیسانس حقوق هم دارم ولی چون اخذ مدرک کارشناسی ارشد مهندسی شیمی قبل از اخذ کارشناسی حقوق بود سیستم اجازه نداد که برای ثبت نام کارشناسی حقوق رو بزنم.ممنون دار میشم اگه راهنمایی بفرماید.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، این رشته خیلی دانشجوی کمی می گیرد و تقاضا برای آن زیاد است و بعید می دانم که در مصاحبه شانسی داشته باشید.

 23. زهره بیگدلی
  پاسخ

  با سلام و احترام، آقای دکتر بنده یه سوال فوری و فوتی دارم، تمنا دارم که پاسخگوی حقیر باشین.

  طبق قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی سال ۹۱« …اگر استفاده از تولیدات و خدمات داخل کشور ممکن نباشد، با توافق بالاترین مقام اجرائی دستگاههای موضوع ماده (۲) این قانون حسب مورد و وزیر صنعت، معدن و تجارت دستگاههای مزبور می‌توانند نیاز طرح یا پروژه خود را از خدمات یا محصولات خارجی تأمین کنند.»

  اما طبق قانون لازم الاجرای فعلی این مقرره « …در غیر این صورت و نیاز به استفاده از مشارکت ایرانی- خارجی (با سهم شرکت ایرانی حداقل پنجاه‌ویک‌درصد (۵۱%)) ارجاع کار با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه اجرائی و تصویب هیأت نظارت موضوع ماده (۱۹) این قانون، مجاز خواهد بود.»

  میشه لطف کنین و دیدگاه قانون فعلی ر در این مورد، «به خصوص در مورد میادین مشترک» توضیح بدین؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام ملاک آخرین مصوبه است که مربوط به سال ۱۳۹۸ است. اما در مورد میادین مشترک، مقرره مندرج در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت هنوز پابرجا است و نسخ نشده است.

 24. علی
  پاسخ

  استاد عزیز سلام وقتتون بخیر
  بنده رشته کارشناسی آموزش زبان انگلیسی خوندم وارشد هم رشته حقوق بین الملل در دانشگاه پیام نور تهران جنوب با توجه به این موضوع آیا شانسی برای قبولی در دکتری حقوق سرمایه گذاری یا حقوق نفت گاز دارم ؟؟؟ البته بنده مطالعات ازاد بسیاری مرتبط با حقوق تجارت دارم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، فکر نکنم شانسی داشته باشید.

 25. مهدی
  پاسخ

  سلام جناب دکتر
  با آرزوی سلامتی برای شما
  هفته آینده امتحان دکترا برگزار می‌شود. به عنوان استاد میتوانید راهنمایی بفرمایید چه قوانین و مصوبات جدید و موثر جهت آزمون دکترا حقوق نفت و گاز مطالعه کنیم؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خب منابع همین ها است که اینجا ذکر شده است.

 26. رحيمي
  پاسخ

  سلام، استاد لطفا بفرمایید که آیا از کتاب قراردادهای بی او تی در آزمون کتبی سوال طرح میشه؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام احتمال دارد.

 27. مهرداد
  پاسخ

  با سلام استاد گرانقدر. من این سوال رو قبلا هم پرسیدم حیلی ممنون می شم پاسخ بدید. استاد بنده چاپ دوم کتاب حقوق نفت و گاز رو مطالعه کردم. آیا لازمه چاپ آخر رو هم تهیه و مطالعه کنم برای آزمون دکتری؟ آیا مطالبی اضافه فرمودید در چاپ آخر؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام چاپ سوم و چهارم نسبت به چاپ دوم تغییراتی ندارند.

 28. حميد
  پاسخ

  با سلام و احترام محضر استاد گرانقدر و تشکر از زحمات بی دریغ و بی بدیل حضرتعالی در توسعه این زمینه از حقوق؛

  لطفا بفرمایید در آزمون کتبی دکترا سوالی خارج از منابع معرفی شده توسط حضرتعالی، مطرح میشود؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام خب این منابع عمده است نه اینکه به آنها منحصر باشد.

 29. سیاوش
  پاسخ

  استاد عزیز و بزرگوار
  سلام
  من دوره ی ارشد نفت و گاز رو در پردیس فارابی و بصورت مجازی گذروندم و این روزها دارم از تالیفات فاخرتون علاوه بر بهره علمی و آماده سازی و مطالعه برای کنکور دکتری، کام تشنه رو سیراب می کنم.
  استاد حقیقتا نگران شدم از اینکه یک وقت محل تحصیل بخواد در مصاحبه تاثیر منفی بذاره. اینکه ارشد رو بصورت الکترونیکی و لیسانس رو در دانشگاه آزاد خونده باشم، ولو اینکه رتبه ی کنکور دکتری یک رقمی هم شده باشه، ممکنه منجر به رد تقاضای من بشه؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، خی این رشته ها کم پذیرش دارند و ممکن است این موارد نیز لحاظ شود.

 30. Artmis
  پاسخ

  سلام جناب دکتر برای شرکت در دکتری حقوق نفت و گاز گرایش قرادادهای بین المللی حتما باید لیسانس حقوق داشته باشیم ؟ من لیسانسم علوم سیاسی ارشد روابط بین الملل گرایش خلیج فارس از دانشگاه علامه خوندم که تخصصی روی مباحث انرژی ، امنیت انرژی ، میادین مشترک گازی پارس جنوبی ایران و قطر کار کردم اگر من دکتری بخونم شانس پذیرش دارم یا حتما باید لیسانس حقوقم هم داشته باشم ؟ ممنون میشم اگه راهنمایی بفرمایید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، شرکت در آزمون ورودی دکتری مدیریت قراردادهای نفت و گاز نیاز به لیسانس حقوق ندارد.

 31. hasan
  پاسخ

  باعرض سلام ادب خدمت استاد عزیز…استاد برای دکتری معدل ارشد تنها میخان یا لیسانسم تاثیر گذار ..اخه من شنیدم فقط ارشد …..استاد افرادی که لیسانس وارشد ازاد بودن من شنیدم روزانه دولتی حتی رتبه یک بشه قبول نمیشی… شبانه دولتی چی امکان قبول شدن هست یانه

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، هر دو لیسانس و فوق لیسانس. اگر بتوانید رقابت کنید، صرفا به دلیل آزاد بودن حذف نمی شوید. البته یکی از عوامل که مد نظر مصاحبه کنندگان قرار می گیرد، محل تحصیل شما است.

 32. مسعود
  پاسخ

  سلام وقت بخیرآیا با ارشد اقتصاد نظری می توان در رشته نفت و گاز دکتری پذیرفته شد؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، در این صورت باید لیسانس حقوق داشته باشید.

 33. مهدی نیکان
  پاسخ

  سلام آقای دکتر
  بنده رشته لیسانس مهندسی مکانیک و فوق مدیریت خواندم و برای دوره دکتری
  رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز می‌خوام شرکت کنم و سوال اینحاست منابع این رشته با منابع رشته حقوق نفت و گاز یکی هست و آیا این رشته مدیریت قرار دادهای نفت و گاز با رشته حقوق نفت و گاز خیلی متفاوت هستند
  و آیا این رشته آینده خوبی دارد
  اگر لطف بفرمایید منابع رشته مدیریت قراردادهای نفت و گاز اعلام بفرماید
  با سپاس

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، درس قراردادهای نفت و گاز این رشته با منابع حقوق نفت و گاز هم پوشانی دارد.

 34. کیوان
  پاسخ

  سلام
  آقای دکتر بنده دارای لیسانس حقوق و فوق لیسانس حقوق جزا و آیلتس ۷ هستم و در سال آینده قصد ادامه تحصیل در خارج از کشور بدون در نظر گرفتن بورس تحصیلی ، در رشته حقوق تجارت بین الملل یا حقوق اقتصادی بین الملل را دارم .
  ۱)از کجا شروع کنم ؟
  ۲)از چه مقطعی شروع کنم ؟فوق لیسانس یا دکترا ؟
  ۳)چطور میتونم رزومه قوی دارا باشم تا شانس موفقیت زیادی داشته باشم ؟
  ۴)روی چه کشورهایی تمرکز داشته باشم ؟
  ۵)در طول یکسال چه اقداماتی انجام بدهم ؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، ۱- مدارک تحصیلی خودتان را ترجمه کنید و برای خودتان روزمه انگلیسی تهیه کنید. بعد به دانشگاه های معتبر در سایت وزارت علوم مراجعه کنید و کشور مورد نظر را انتخاب نمایید. بعد به سایت آنها مراجعه و ببنید که در مقطع ارشد چه دانشگاهی رشته مورد نظر یا مشابه آن را دارد و مکاتبه نمایید.

 35. مسعود حسینی
  پاسخ

  سلام جناب دکتر در ازمون دکتری برای گرایش تجارت بین الملل ایا به سوالات حقوق تعهدات و نفت و گاز نیز باید پاسخ داده شود؟؟؟؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام بله.

 36. علی
  پاسخ

  با سلام و احترام

  به نظر جنابعالی در انتخاب مسیر برا آینده یه دانشجوی حقوق علاقه مند به دکتری حقوق تجارت بین الملل، اگه اون دانشجوی حقوق، اول ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل و بعد رشته حقوق تجاری اقتصادی بین الملل رو بخونه و بعد بره برا دوره دکتری تلاش کنه بهتره؟ یا بعد گرفتن مدرک ازحقوق تجارت بین الملل از دانشگاه های دولتی معتبر بره رزومشو کامل کنه و برا قبولی در دکتری حقوق تجارت بین الملل تلاش کنه؟

  و همچنین اینکه بنظرتون آیا محیط دانشگاهها امکانات پژوهشی کافی برا رزومه درست کردن برا دوره دکتری رو به دانشجو میده یا خود دانشجو باید بره تلاش کنه و با چندتا ارشد گرفتن هیچ رزومه ای براش حاصل نمیشه و انتخاب این مسیر ثمره ای براش در پی نخواهد داشت؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام نیازی نیست هم تجارت بین الملل و هم حقوق تجاری اقتصادی بخواند. یکی کافی است. خود دانشجو باید تلاش کند و استاد هم مهم است.

 37. اعظم عیوضی
  پاسخ

  با سلام و احترام.
  سپاس فراوان از راهنمایی های صادقانه و اطلاعات روشنگرانه شما. من ارشد حقوق خصوصی دارم قصد ادامه تحصیل دارم اما برای مقطع دکترا علاقه ای به گرایش حقوق خصوصی ندارم. گرایش حقوق تجارت بین الملل مورد نظرم هست ولی برای مقطع دکترا به صورت مستقل این گرایش وجود نداره و زیر مجموعه حقوق نفت و گاز هست.با این اوصاف لطفا راهنمایی کنید چه انتخابی منطقی تر است ؟ قابل ذکر است پایان نامه ارشدم مربوط به داوری در بازار سرمایه(بورس) ایران و آمریکاست. تشکر و سپاس

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، مستقل که هست. آزمونش با نفت و گاز یکسان است.

 38. حامد
  پاسخ

  با سلام
  آقای دکتر من ارشد حقوق مالی-اقتصادی از دانشگاه آزاد دارم
  برای دکتری شما چه رشته ای رو برام‌ پیشنهاد میکنید
  میتونم از دانشگاه دولتی قبول شم

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، حقوق تجارت و سرمایه گذاری بین المللی، نفت و گاز و حقوق خصوصی و حقوق عمومی به ترتیب

 39. امیر حسین
  پاسخ

  با سلام و عرض خسته نباشی خدمت آقای دکتر
  ببخشید آقای دکتر به نظر شما از بین گرایش های حقوق نفت و گاز،حقوق تجارت بین‌الملل،حقوق مالکیت فکری،حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی کدام یک آینده ی شغلی بهتری دارد؟
  سوال بعدی این است که دو گرایش حقوق تجارت بین‌الملل و حقوق تجاری اقتصادی بین‌المللی دقیقا چه تفاوتی با هم دارند؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام حقوق تجارت بین المل که با قدری مسامحه می توان حقوق تجاری اقتصادی بین المللی را هم در این ردیف قرار داد و بعد نفت و گاز و بعد خصوصی

 40. حسن
  پاسخ

  باسلام خدمت استاد عزیز ..استاد برای دکترا کدوم گرایش بهتر وکاربردی تر حقوق تجارت بین الملل یا حقوق نفت وگاز

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام این دو متعلق به یک زیر گروه است.

 41. رضا
  پاسخ

  با عرض سلام

  میخواستم بدونم دکتری نفت و گاز آینده بهتری داره یا تجارت و سرمایه گذاری بین الملل؟

  و همچنین اینکه بنظرتون برا تجارت و سرمایه گذاری بین الملل در خارج ادامه تحصیل داده شود یا در ایران؟

  و همچنین اینکه خود حقوق تجارت بین الملل در مقطع دکتری بهتر است خونده شود یا زیر شاخه های آن مثل سرمایه گذاری بین الملل یا حمل و نقل تجاری و غیره

  با سپاس از لطفتون.

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، از آنجا که هر دو زیرگروه واحدی هستند، برای هر دو تلاش کنید بلکه جایی قبول شوید. خارج هم خوب است اگر بشود.

   • پورکتاب
    پاسخ

    سلام ودرود خدمت جناب دکتر شیروی استاد گرام
    ۱. آیا امکان مطالعه کتاب ح تجارت بین الملل چاپ سوم سال ۹۰ و کتاب داوری تجاری بین المللی چاپ پنجم سال ۹۴ برای آزمون آتی دکتری وجود دارد یا نیاز به تهیه کناب با آخرین اصلاحات است؟
    ۲. آیا دارا بودن مدرک ارشد حقوق بین الملل امتیاز منفی برای مصاحبه در مقطع دکتری ح تجارت بین الملل است؟ تقویت رزومه دقیقا شامل چه مواردی است؟
    ۳. آیا توصیه به خواندن مجدد در مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق تجارت بین الملل دارید یا خواندن این رشته در مقطع دکتری باتقویت رزومه ؟
    ممنون از راهنمایی و دلسوزی هایتان

    • دکتر شیروی
     پاسخ

     سلام، ۱- داوری مشکلی ندارد ولی کتاب تجارت بین الملل باید چاپ ۱۲ به بعد باشد. ۲- رقابت است ولی منفی محسوب نمی شود. ۳- این هم فکر بدی نیست.

 42. فاطمه (حقوق)
  پاسخ

  سلام خدمت استاد گرامی. بنده قصد شرکت در آزمون ارشد دارم به نظر شما از نظر ادامه تحصیل و بازار کار رشته حقوق خصوصی بهتر است یا تجاری اقتصادی بین المللی؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام حقوق تجاری اقتصادی بنظرم بهتر است.

 43. مسعود
  پاسخ

  با عرض سلام و ادب
  کارشناسی حقوق دارم به نظرتون از بین گرایشات مختلف ارشد کدوم یکیشون آینده علمی شغلی بهتری داره.
  هرچند اسم نفت و گاز وسوسه کنندس

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام حقوق تجارت بین الملل و نفت و گاز زیر یک گروه هستند و برای هر دو اقدام کنید تا کدام قبول شوید.

 44. مهدی
  پاسخ

  سلام استاد وقتتون بخیر…
  من ارشد حقوق بشر از دانشگاه تهران دارم و تصمیم دارم که دکتری سرمایه گذاری بین المللی شرکت کنم… سال پیش رتبه ام ۴۰ شد
  به نظر شما با توجه به رشته ام و داشتن مقاله در رشته حقوق بشر امکان قبولی در مصاحبه در صورت اخذ رتبه بالاتر وجود داره یا خیلی کم هست این امکان
  ممنون از وقتی که میگذارید

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، احتمالش به هر حال کم است بخاطر اینکه پذیرش خیلی محدود است. ده نفر کلا.

 45. حسین حاجیانی
  پاسخ

  جناب دکتر سلام،درود بر شما،برای بخش زبان عمومی باتوجه به پراکندگی لغات،چه منبعی رو توصیه میکنید که مطالعه کنیم؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، کتابهای تافل یا ایلتس خوب است.

 46. محمد
  پاسخ

  ممنون از پاسخ‌تون. ولی با عرض عذرخواهی من درست متوجه نشدم. مگه این منابع برای دکتری تجارت بین‌الملل نیست؟
  آیین دادرسی‌ها و متون حقوقی چی؟
  ممنون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   رشته تجارت بین الملل و نفت و گاز آزمون واحدی دارد. آیین دادرسی و متون حقوقی در آن نیست.

 47. محمد
  پاسخ

  سلام استاد.
  برای حقوق تجارت بین الملل ارشد چه منابعی مطالعه کنیم؟
  ممنون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام مهم ترین منابع حقوق تجارت بین الملل، حقوق نفت و گاز، داوری تجاری بین المللی اینجانب است. برای اطلاع از لیست کامل منابعی که لازم است آن ها را بخوانید و مسلط شوید، به لیست منابع مذکور در این نوشته مراجعه کنید.

 48. آرین
  پاسخ

  با سلام خدمت استاد عزیز ، من ارشد حقوق خصوصی دارم از دانشگاه آزاد با در نظر گرفتن آینده شغلی حقوق نفت و گازآینده بهتری برام داره یا همون خصوصی در مقطع دکتری..؟ و اینکه ارشدم خصوصی هست پوئن منفی محسوب میشه برای مصاحبه نفت و گاز؟ و اینکه درسته وزارت نفت فارغ التحصیلای این رشته را سریعا استخدام میکنه؟ ممنون میشم به هر سه سوالم پاسخ بدید استاد🙏🏻

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، احتمال قبولی شما در دکتری نفت و گاز کم است. امتیاز خاصی برای استخدام هم این رشته ندارد.

 49. شهاب
  پاسخ

  با سلام و احترام من لیسانس حقوق و ارشد ح خصوصی هردو از دانشگاه آزاد دلرم آیا واقعیت دلره که چون آزاد خوندیم دکتری دولتی در مصاحبه رد میکنند؟ و اینکه کارایی دکتری حقوق نفت و گاز در عمل چیه؟ راسته وزارت نفت فورا فارغ التحصیلان این رشته را به کار میگیره یا مثل بقیه رشته ها فقط یه مدرک میشه؟ ممنون

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام، در مصاحبه به تمام روزمه شما توجه می شود و مدرک از کجا هست یکی از آن عوامل است. البته کسی که بخواهد حقوق نفت و گاز در مقطع دکتری قبول شود باید خیلی امادگی داشته باشد که بتواند فارغ التحصیلان رشته های مرتبط مثل نفت و گاز و تجارت بین الملل را پشت سر بگذارد.

 50. علیرضا رنجبر
  پاسخ

  با سلام و احترام

  به نظر جنابعالی با توجه به معرفی مقررات اینکوترمز ۲۰۲۰ از سوی اتاق بازرگانی بین المللی، مقررات مذکور برای امتحان دکتری ۹۹ منبع خواهد بود یا خیر؟

  • دکتر شیروی
   پاسخ

   سلام نسخه ۲۰۲۰ در ماه سپتامبر (شهریور ماه ۱۳۹۸) بنا است که منتشر شود. البته برخی از حدس و گمانها برای تغییرات گفته شده ولی تا زمان انتشار آن باید صبر کرد و دید که تغییرات چقدر جدی است.

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *