هماهنگ­سازی در حقوق تجارت بین الملل: تحلیل حقوقی ماده ۳ موافقتنامه اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی

 

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران -اعظم انصاری


امروزه هماهنگ سازی قانونی در خصوص اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی و منافع و مزایای آن به یکی از مباحثات علمی مناقشه برانگیز در حقوق تجارت بین‌الملل تبدیل شده است. این امر بخصوص با انعقاد موافقتنامه­ی اعمال اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی سازمان تجارت جهانی و تأکید آن بر نوعی هماهنگ سازی در وضع اقدامات بهداشتی و بهداشت گیاهی با توسل به استانداردهای بین‌المللی بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. نوشتار حاضر با تکیه بر تجزیه و تحلیل تحت اللفظی و مفهومی از متن این موافقتنامه، نشان می دهد که موافقتنامه مزبور درصدد هماهنگ سازی قانونی کامل در زمینه اقدامات بهداشتی نبوده و به اعضای سازمان در اتخاذ اقدامات مطابق با استانداردهای بین‌المللی آزادی عمل می­دهد. النهایه به منظور تشویق اعضا برای حرکت به سوی هماهنگ سازی مبتنی بر این استانداردها، چنین فرض شده است که اقدامات مزبور با سایر مقررات این موافقتنامه و همچنین موافقتنامه­ی گات ۱۹۹۴ سازگار می­باشد.

واژگان کلیدی: تجارت آزاد، هماهنگ سازی، استانداردهای بین‌المللی، اماره قانونی، سطح حفاظت بهداشتی و بهداشت گیاهی

 متن کامل مقاله   pdf1

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.