الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و تأثیر آن بر مقررات داخلی ناظر به یارانه های صادراتی

دکتر عبدالحسین شیروی؛ استاد دانشگاه  تهران

مهدی نظر نژاد؛ دانش آموخته کارشناسی ارشد

چکیده

اغلب کشورها برای توسعه صادرات و دستیابی به بازارهای خارجی اعطای یارانه‌های صادراتی را در برنامه‌های اقتصادی خود قرار داده‌اند. در تجارت آزاد، اعطای یارانه های صادراتی اقدامی غیر منصفانه تلقی می شود که روابط تجاری بین المللی را مختل نموده، باعث ورود خسارت و ایجاد تاثیرات منفی بر منافع داخلی یا بازارهای صادراتی سایر کشورها می‌گردد. سازمان تجارت جهانی که بر آزادی تجاری و رقابت منصفانه استوار است، یارانه‌های صادراتی را تحت کنترل قرار داده و برخی از آنها را ممنوع و برخی را قابل مقابله و تعقیب قرار داده‌است. با توجه به افزایش اعطای یارانه های صادراتی توسط دولت ها که به افزایش دعاوی بین کشورها منجر شده است، حل و فصل اختلافات ناشی از اعطای یارانه های صادراتی و فرایند رسیدگی به این گونه دعاوی از اهمیت خاصی برخوردار است. در مقاله حاضر فرایند حل اختلافات دعاوی یارانه های صادراتی، ضمانت اجراها و الزامات آرای صادرهاز سوی سازمان تجارت جهانی مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 واژگان کلیدی

 سازمان تجارت جهانی، گات، موافقت‌نامه یارانه ها و اقدامات جبرانی، یارانه های صادراتی.

متن کامل مقاله  pdf1

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *