مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران و محمد علی میرزایی

مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط، نظامی است که اولین بار در فرانسه بنیان نهاده شد. در این نظام، پدید‌آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط به سازمانهای مدیریت جمعی اجازه می‌دهند تا حقوقشان را اداره نمایند، یعنی بر استفاده از آثارشان نظارت نمایند، با استفاده‌کنندگان احتمالی آثارشان مذاکره نمایند و در مقابل پرداخت اجرت تحت شرایط مناسب مجوز استفاده از اعضای خود را به آنها بدهند، و در نهایت مبالغی را که وصول می‌نمایند در میان اعضاء تقسیم نمایند.

مدیریت جمعی حق مؤلف و حقوق مرتبط دو هدف اساسی را دنبال می‌نماید اول اینکه می‌کوشد پدید‌آورندگان و دارندگان حقوق مرتبط را قادر سازد تا حقوقشان را به طور مؤثر و با هزینه‌ای کم اجرا نمایند دوم اینکه این امکان را برای استفاده‌کنندگان آثار مشمول حق مؤلف و حقوق مرتبط فراهم سازد تا دسترسی آسان به آثار بیابند و تعهداتی را که قوانین حق مؤلف برای کسب اجازه در استفاده از آثار برای آنها ایجاد نموده است، ایفاء نمایند.

واژگان کلیدی: مدیریت جمعی، سازمانهای مدیریت جمعی، حق مؤلف، حقوق مرتبط، کپی‌رایت.

متن کامل مقاله pdf1

نظر دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.