۱- فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی از دانشگاه تهران ۱۳۶۷

۲- فارغ التحصیل ممتاز دوره کارشناسی ارشد از دانشگاه تربیت مدرس ۱۳۷۰

۳- انتخاب طرح پژوهشی نمونه در دانشگاه تهران ۱۳۸۲

۴- پژوهشگر برگزیده پردیس قم ۱۳۸۲

۵- پژوهشگر برگزیده پردیس قم ۱۳۸۴

۶- پژوهشگر برگزیده دانشکده حقوق پردیس قم ۱۳۸۶

۷- استاد برگزیده (نمونه) دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۸

۸- پژوهشگر نمونه استان قم، در سال ۱۳۸۸

۹- پژوهشگر برگزیده دانشکده حقوق پردیس قم، ۱۳۹۰

۱۰- پژوهشگر برگزیده دانشکده حقوق پردیس فارابی، ۱۳۹۵.

۱۱- پژوهشگر برجسته دانشگاه تهران، ۱۳۹۸