۱) درس ۱۶ تا ۴۰ کتاب متون حقوقی ۱ – در هر هفته دانشجویان  سه درس کتاب را مطالعه و چنانچه اشکالاتی دارند در ابتدای کلاس مطرح نمایند.

۲) مطالب زیر برای هر جلسه:

Lesson 1-3

Lesson 4

۶-۷-Lesson 5

Lesson 8

Lesson 9

Lesson 10

Lesson 11

Lesson 12

Lesson 13

Lesson 14

TEXT 1

TEXT 2

TEXT 3

TEXT 4

TEXT 5

TEXT 6

TEXT 7-8-9

TEXT 10-11-12

TEXT 13-14-15

۳) نوشتن یک متن کوتاه حدود ۲۰۰ کلمه ای در خصوص موضوعی که در جلسه قبل تعیین شده است. این متن نبایستی از جایی کپی برداری شده باشد. متن مزبور برای جلسه بعدی تصحیح شده و به دانشجویان برگردانده می شود. اول کلاس اشکالات نوشتاری بحث می شود.

۴) ارائه دو جلسه سخنرانی کوتاه ۱۰ دقیقه‌ای به زبان انگلیسی در طول ترم در خصوص موضوعاتی که مشخص خواهد شد.

۵) برای نوشتن (writing) مطالعه منابع زیر توصیه می شود:

Thomas S. Kane, The Oxford Essential Guide to Writing, Oxford University Press, 2000  (به خصوص بخش هفتم کتاب)

“Oxford Writing Tutor” in Albert Sidney Hornby, The Oxford Advanced Learner’s Dictionary, Oxford University Press, 2008