تکالیف دانشجویان برای درس متون حقوقی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی

۱- مطالعه کتاب متون حقوقی (۱) از درس ۱۶ تا انتهای درس ۳۲  در منزل و رفع اشکال در کلاس

۲- مطالعه بخشی هایی از کتاب:    Unidroit Principles of International Commercial Contrcts   در کلاس. (برای جلسه اول صفحات ۸ تا ۱۴)   متن کامل کتاب   pdf1

۳- نوشتن یک متن کوتاه به انگلیسی در هر جلسه  (موضوع  نوشته هر جلسه برای جلسه بعد بر اساس متن کتاب فوق تعیین می شود).