بررسی حقوقی انعطاف پذیری تعهدات چارترکننده در فرم های ‏پرکاربرد استاندارد چارتر حمل سفری نفت خام

عبدالحسین شیروی و سمیه سوری

چکیده

این نوشتار با در نظر گرفتن پیچیدگی ­های صنعت حمل ­ونقل دریایی نفت ­خام از یک ­سو و محدودیت ­های سنتی قراردادهای چارتر سفری حمل دریایی نفت­ خام از دیگر سو، با بررسی فرم­ های پرکاربرد حمل سفری نفت­ خام شرکت ­های بزرگ نفتی به دنبال پاسخ دادن به این پرسش است که فرم­ های رایج استاندارد حمل دریایی نفت خام مورد بررسی، چه تأئیری بر تعهدات حقوقی چارترکننده قرارداد سفری حمل دریایی نفت­ خام داشته و آزادی عمل و انعطاف قراردادی به نفع آنان، ایجاد کرده­اند یا خیر؟ بررسی نمونه­ های استاندارد رایج قراردادهای چارتر مانند BPVOY4، SHELLVOY6 وExxonMobil VOY2005 بیانگر آن است که تعهدات چارترکنندگان فرم­ های قراردادی استاندارد بررسی شده، در پرتو قدرت چانه ­زنی بالای آنان، به دلایلی ازجمله قیمت بالاتر نفت­ خام در مقایسه با قیمت سایر کالاها و حتی قیمت نفت­کش ­ها و ویژگی راهبردی این کالا در تجارت جهانی از چهارچوب­ های سختگیرانه سنتی خود فاصله گرفته و به نفع چارترکنندگان انعطاف ­پذیرتر شده است.

واژگان کلیدی

آزادی اراده، تعهدات چارترکننده، حمل دریایی نفت خام، حمل نفت خام، فرم‎ ‎استاندارد، قرارداد چارتر. ‏

متن کامل مقاله   pdf1