چالش تعهد بر افشا در تأمین مالی هزینه های داوری تجاری بین‌المللی توسط ثالث

عبدالحسین شیروی                 اعظم انصاری

چکیده

تأمین مالی دعوا توسط ثالث یکی از شیوه‌های تأمین مالی موجود برای طرفین دعوا بوده که با استفاده از آن بتوانند مخارج طرح دعوا یا دفاع از آن را تأمین کنند. گرچه این شیوه تأمین مالی توسط ثالث فواید قابل ملاحظه‌ای برای خواهان، خوانده و حتی نظام‌های قضایی دارد، اما هنوز ابعاد حقوقی آن چندان روشن نیست. این نقیصه منجر به ابهاماتی در خصوص وظیفه تأمین مالی شده یا تأمین‌ کننده مالی در افشای قرارداد تأمین مالی به داور و طرف دیگر دعوا شده است. افشاسازی از یک‌سو می‌تواند منجر به نقض تعهد محرمانگی مندرج در قرارداد تأمین مالی شود و از سوی دیگر می‌تواند بی‌طرفی و استقلال داور را متأثر کند. این مقاله ابتدا تأمین مالی دعوا را تبیین می‌کند و آن را از نهادهای مشابه تمیز می‌دهد. سپس به این سؤال پاسخ می‌دهد که آیا تعهدی بر افشای قرارداد تأمین مالی در داوری تجاری بین‌المللی وجود دارد؟ مقاله با در نظر گرفتن دو دیدگاه مخالف در این خصوص و رویه قضایی به این نتیجه می‌رسد که هیچ تعهد مستقلی بر افشاسازی وجود قرارداد تأمین مالی وجود ندارد و افشای تأمین مالی صرفاً باید مطابق قواعد و رویه‌های افشاسازی اسناد در داوری‌های بین‌المللی صورت گیرد.

کلید واژه ها

تأمین مالی دعوا، تعهد به افشا، محرمانگی، هزینه های داوری

متن کامل مقاله