عامل ارتباط در شناسایی قانون حاکم بر قراردادهای اموال فکری

دکتر عبدالحسین شیروی و محمد رضا پنداشته پور

امروزه جهانی‌شدن خصوصاً در بخش سرمایه و دارایی، همه عرصه‌های دانش حقوق را تحت تأثیر قرار داده است. حرکت به سمت قراردادهای خصوصی در روابط فراسرزمینی و تنظیم حجم زیادی از قراردادهای نمونه و استاندارد در روابط افراد شاید تا حد زیادی شاخه حقوق بین‌الملل خصوصی را به حاشیه رانده است. اما حقیقت این است که بدون درنظرگرفتن خطوط اصلی این شاخه از دانش حقوق نمی‌توان به توافقی راهگشا دست یافت که همه اختلاف‌ها یا دست‌کم بخش اصلی اختلاف‌ها را پوشش دهد. به‌اضافه یک قرارداد هرگز نمی‌تواند همه جنبه‌های اختلاف را پیش‌بینی کند و در برخی موارد نظام‌های حقوقی با وضع قوانین آمره در موضوع، جلوی توافق را سد می‌کنند. این مسئله به‌ویژه در اموال و مالکیت معنوی به‌واسطه برخی ویژگی‌های ذاتی و برخی کنوانسیون‌های ناظر به این اموال، دشواری‌هایی ایجاد می‌کند. این پژوهش درصدد است به عامل ارتباط با درنظرگرفتن ویژگی‌های اموال و مالکیت معنوی، در حوزه قراردادهای مربوط به این اموال، نگاهی موشکافانه داشته باشد.

واژگان کلیدی: اموال و مالکیت معنوی، عامل حمایت، عامل ارتباط، عامل ثبت، قراردادهای اموال معنوی

متن کامل مقاله   pdf1