مشارکت عمومی- خصوصی از منظر قوانین ایران

 دکتر عبدالحسین شیروی و منیره خدادادپور

استفاده از روش‌های مشارکت عمومی- خصوصی در بسیاری از کشورها متداول است و در این جهت قوانین و مقرراتی به تصویب رسیده است. در ایران نیز در سال‌های اخیر به صورت پراکنده و غیر منسجم مقرراتی در مورد این روش‌ها به تصویب رسیده است که از مهم‌ترین آنها موارد مندرج در قوانین بودجه کل کشور سال‌های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ است. این مقاله ضمن بررسی مقررات مزبور در پی پاسخ به این پرسش است که با لحاظ تجارب سایر کشورها، قوانین و مقررات ایران تا چه حدی توانسته بستر حقوقی مناسب جهت اجرای روش‌های مشارکت عمومی-خصوصی را فراهم کند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌‌دهد که قوانین و مقررات ایران در این خصوص با الگوهای بین‌المللی تفاوت زیادی دارد و بنابراین باید این قوانین و مقررات به نحو مقتضی و مناسب اصلاح گردد.

واژگان کلیدی: مشارکت عمومی- خصوصی، قانون بودجه، طرح‌های تملک دارایی، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی

 متن کامل مقاله   pdf1