مفهوم قرارداد دانش فنی و ماهیت حقوقی آن

دکتر عبدالحسین شیروی استاد دانشگاه تهران، دکتر مجید سربازیان اسفندآباد

از آنجا که طرفین قرارداد قادر نیستند تمامی مسائلی را که ممکن است موجب بروز اختلاف گردد، در قرارداد دانش فنی بیاورند، تفسیر قرارداد و تعیین ماهیت حقوقی آن برای حل اختلافات قراردادی اهمیت زیادی دارد. بدین منظور، قرارداد دانش فنی با قراردادهای معین (با نام) که در قانون وجود دارد، مقایسه می‌شود و در صورت تطبیق با هر یک از قراردادهایی مزبور، آثار و احکام آن قرارداد را در مقام تفسیر نسبت به قرارداد دانش فنی اعمال خواهند نمود. چنانچه قرارداد دانش فنی با هیچ یک از قراردادهای معین تطبیق نداشته باشد، قواعد عمومی حاکم بر قراردادها ملاک عمل خواهد بود. در این تحقیق ابتدا مفهوم قرارداد دانش فنی و تمایز آن از قراردادهای مشابه بیان می‌شود. سپس در مبحث دوم قرارداد مذکور با قراردادهای با نامی که به آن نزدیک بوده یا نقطه اشتراکی دارد، مقایسه می‌گردد.

واژگان کلیدی: قرارداد، دانش فنی، واگذاری، لیسانس، ماهیت حقوقی

متن کامل مقاله   pdf1