۱- درس گفتار (۱): حقوق قراردادها: اهمیت حقوق قراردادها، مطالب حقوق قراردادها، مخاطبین درس حقوق قراردادها

۲- درس گفتار (۲): قراردادها: تعریف قرارداد، عقد، معامله، پیمان، موافقتنامه، شرح ماده ۱۸۳ قانون مدنی

۳- درس گفتار (۳) حقوق قراردادها: تعریف ایقاع، کارکرد ایقاعات در جامعه، تعریف تعهد، دین، طلب، مدیون، بدهکار، طلبکار، دائن، متعهدله، متعهد، تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، انتقال دین و طلب

۴- درس گفتار (۴) حقوق قراردادها: تعریف ذمه، مافی الذمه، برئ الذمه، مشغول الذمه، انتقال ذمه، تعریف عهده، خلط حقوق قراردادها و حقوق تعهدات، ترکیب احکام فقهی و قوانین اروپایی در تدوین قانون مدنی

۵- درس گفتار (۵): حقوق قراردادها: انواع قراردادها، شرح ماده ۱۸۴ قانون مدنی، عقد جایز و عقد لازم، اصل لزوم و وفاداری به قراردادها

۶- درس گفتار (۶): حقوق قراردادها: انواع قراردادها، عقود جایز و لازم، عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد عاریه، عقد مضاربه، جعاله، قرض، هبه، عقودی که از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز

۷- درس گفتار (۷): حقوق قراردادها: انواع قراردادها، عقود معین و نامعین، عقود با نام و بی نام، اصل آزادی قراردادی، شرح ماده ۱۰ قانون مدنی

۸- درس گفتار (۸): حقوق قراردادها: انواع قراردادها، عقد تملیکی و عهدی، عقد منجز و عقد معلق، شرط تعلیقی، شروط مقدم

۹- درس گفتار (۹): حقوق قراردادها: انواع قراردادها، عقد معوض و مجانی، عقد مدنی و تجاری، عقد اداری و دولتی، معاملات و قراردادهای دولتی

۱۰- درس گفتار (۱۰): حقوق قراردادها: شرایط اساسی صحت معاملات، انعقاد و تشکیل عقد، قصد انشاء، عقد صوری، شرح ماده ۱۹۰ قانون مدنی

۱۱- درس گفتار (۱۱): حقوق قراردادها: شرایط اساسی صحت معاملات، تفکیک قصد و رضا، رضای معاملی، عیوب اراده، اشتباه و اکراه

۱۲- درس گفتار (۱۲): حقوق قراردادها: شرایط اساسی صحت معاملات، اشتباه در معاملات، اشتباه در نوع قرارداد، اشتباه در خود موضوع معامله، شرح ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مدنی

۱۳- درس گفتار (۱۳): حقوق قراردادها: شرایط اساسی صحت معاملات: اشتباه در معاملات، اشتباه در اوصاف، اشتباه متقابل، اشتباه مشترک، اشتباه یک طرفه

۱۴- درس گفتار (۱۴) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات، اشتباه در معاملات، اشتباه در شخص طرف معامله، اشتباه در آثار و تبعات قرارداد

۱۵- درس گفتار (۱۵) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات، اکراه، قصد و رضا، شرایط تحقق اکراه، ملاک نوعی یا شخصی در تشخیص اکراه

۱۶- درس گفتار (۱۶) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات، ادامه مباحث اکراه

۱۷- درس گفتار (۱۷) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات، معامله از روی خدعه، اضطرار، اغفال؛ تشکیل عقد؛ ایجاب و قبول؛ تعریف ایجاب

۱۸- درس گفتار (۱۸) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات، ادامه مباحث ایجاب و قبول

۱۹- درس گفتار (۱۹) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات، ادامه مباحث ایجاب و قبول؛ ماهیت قبول؛ توافق ایجاب و قبول؛ تعارض فرمها؛ تقدیم ایجاب بر قبول

۲۰- درس گفتار (۲۰) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات، ادامه مباحث ایجاب و قبول؛ وسایل ابراز ایجاب و قبول؛ معاطات؛ ایجاب و قبول کتبی؛ ایجاب و قبول الکترونیکی؛ سامانه های هوشمند

۲۱- درس گفتار (۲۱) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات، ادامه مباحث ایجاب و قبول؛ زمان و مکان انعقاد قرارداد؛ عقد بین غایبین؛ زمان انعقاد عقود مکاتبه ای

۲۲- درس گفتار (۲۲) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات؛ موضوع قرارداد؛ عدم انحصار موضوع معامله در مال یا عمل؛ لزوم تعیین موضوع قرارداد

۲۳- درس گفتار (۲۳) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات؛ تعیین موضوع قرارداد؛ مواردی که علم اجمالی کفایت می کند؛ صلح، ضمان، مهریه

۲۴- درس گفتار (۲۴) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات؛ مشروعیت جهت معامله؛ ذکر جهت معامله در قرارداد؛ معامله به قصد فرار از دین؛ صوری بودن معامله به قصد فرار از دین؛ جرم انگاری معامله به قصد فرار از دین

۲۵- درس گفتار (۲۵) حقوق قراردادها؛ اطراف قرارداد؛ طرفین قرارداد؛ قراردادهای دو طرفه و چند طرفه؛ امکان الحاق افراد ثالث به قراردادها

۲۶- درس گفتار (۲۶) حقوق قراردادها؛ شرایط اساسی صحت معاملات؛ اطراف قرارداد؛ اهلیت طرفین قرارداد؛ اهلیت تمتع؛ اهلیت استیفا؛ بلوغ و معاملات صغار

۲۷- درس گفتار (۲۷) حقوق قراردادها؛ اطراف قرارداد؛ اهلیت طرفین قرارداد؛ رشد متعاملین؛ سن رشد؛ رشد و معاملات سفیه؛ معاملات سفیهانه

۲۸- درس گفتار (۲۸) حقوق قراردادها؛ اطراف قرارداد؛ اهلیت طرفین قرارداد؛ عقل و جنون؛ معاملات مجنون؛ حجر؛ مفلس؛ معاملات تاجر متوقف و ورشکسته؛ ممنوع المعامله؛ اهلیت اشخاص حقوق

۲۹- درس گفتار (۲۹) حقوق قراردادها؛ اطراف قرارداد؛ تعهد به نفع ثالث؛ شرط فعل به نفع ثالث؛ شرط نتیجه به نفع ثالث؛ امکان فسخ و اقاله عقد متضمن شرط به نفع ثالث

۳۰- درس گفتار (۳۰) حقوق قراردادها؛ اطراف قرارداد؛ تعهد به ضرر ثالث؛ شرط بر ثالث؛ لزوم قبول شرط بر ثالث؛ الزام ثالث به انجام تعهد

۳۱- درس گفتار (۳۱) حقوق قراردادها؛ اطراف قرارداد؛ قائم مقام قانونی؛ جانشینی ورثه؛ انتقال حقوق و تعهدات؛ انتقال قرارداد

۳۲- درس گفتار (۳۲) حقوق قراردادها؛ اطراف قرارداد؛ انتقال حقوق و تعهدات؛ انتقال قرارداد؛ شرط انتقال قرارداد

۳۳- درس گفتار (۳۳) حقوق قراردادها؛ نمایندگی و فضولی؛ نمایندگی؛ انواع نمایندگی؛ نمایندگی واقع

۳۴- درس گفتار (۳۴) حقوق قراردادها؛ نمایندگی؛ انواع نمایندگی؛ نمایندگی ظاهری؛ نمایندگی اقتضایی؛ رابطه بین اصیل و نماینده؛ تعهدات نماینده

۳۵- درس گفتار (۳۵) حقوق قراردادها؛ نمایندگی؛ رابطه بین اصیل و نماینده؛ تعهدات اصیل؛ رابطه بین اصیل و شخص ثالث؛ رابطه بین نماینده و شخص ثالث

۳۶- درس گفتار (۳۶) حقوق قراردادها؛ فضولی؛ مفهوم و موارد فضولی؛ فضولی و عدم مداخله در کار دیگران؛  فضولی و بزه فروش مال غیر

۳۷- درس گفتار (۳۷) حقوق قراردادها؛ فضولی؛ وضعیت معامله فضولی قبل از اجازه و رد؛ سکوت مالک؛ رضایت باطنی مالک؛ شرایط تنفیذ معامله فضولی

۳۸- درس گفتار (۳۸) حقوق قراردادها؛ فضولی؛ وضعیت معامله فضولی بعد از اجازه؛ کاشف یا ناقل بودن اجازه؛ کشف حکمی؛ 

۳۹- درس گفتار (۳۹) حقوق قراردادها؛ فضولی؛ وضعیت معامله فضولی بعد از رد؛ رابطه مالک و اصیل؛ رابطه مالک و معامل فضولی؛ رابطه اصیل و معامل فضولی

۴۰- درس گفتار (۴۰) حقوق قراردادها؛ مفاد، شروط و تفسیر قرارداد؛ مفاد قرارداد؛ دلالت لفظی؛ دلالت مطابقی؛ دلالت تضمنی؛ دلالت التزامی؛ لوازم عرفی

۴۱- درس گفتار (۴۱) حقوق قراردادها؛ مفاد قرارداد؛ لوازم قانونی؛ قوانین امری؛ قوانین تکمیلی؛ فرض های قانونی

۴۲- درس گفتار (۴۲) حقوق قراردادها؛ شروط ضمن عقد؛ شرط صفت؛ شرط فعل؛ شرط نتیجه؛ سایر شروط ضمن عقد

۴۳- درس گفتار (۴۳) حقوق قراردادها؛ تفسیر قرارداد؛ شروط ضمن عقد؛ تبعیت شرط از عقد؛ لزوم شرط ضمن عقد لازم؛ جواز شرط ضمن عقد جایز؛ مواردی که عقد باطل و شرط صحیح است

۴۴- درس گفتار (۴۴) حقوق قراردادها؛ شروط ضمن عقد؛ فرعی بودن شرط نسبت به عقد؛ عدم بطلان عقد در اثر بطلان شرط؛ استثنایی بودن بطلان عقد در اثر بطلان شرط

۴۵- درس گفتار (۴۵) حقوق قراردادها؛ شروط ضمن عقد؛ شرایط صحت شرط ضمن عقد؛ مقدور بودن شرط؛ فایده دار بودن شرط؛ مشروع و قانونی بودن شرط؛ معلوم بودن شرط؛ شرط باطل و غیر مبطل عقد؛ شرط باطل و مبطل عقد

۴۶- درس گفتار (۴۶) حقوق قراردادها؛ شرایط صحت شرط ضمن عقد؛ شرط مخالف مقتضای عقد؛ شرط مخالف اقتضای اطلاق عقد؛ انضمام شرط به عقد

۴۷- درس گفتار (۴۷) حقوق قراردادها؛ انضمام شرط به عقد؛ معیارهای و شواهد الحاق شرط به عقد

۴۸- درس گفتار (۴۸) حقوق قراردادها؛ الحاق شرط به عقد بعد از انعقاد؛ تفسیر قرارداد؛ معیارهای تفسیر قرارداد؛ ۱- قصد مشترک طرفین؛ ۲- معانی عرفیه کلمات، عبارات و جملات

۴۹- درس گفتار (۴۹) حقوق قراردادها؛ تفسیر قرارداد؛ معیارهای تفسیر قرارداد؛ ۳- تمامیت قرارداد؛ ۴- اصل صحت؛ ۵- حسن نیت

۵۰- درس گفتار (۵۰) حقوق قراردادها؛ معیارهای تفسیر قرارداد؛ ۶- همسازی بین شروط؛ عام و خاص؛ مطلق مقید؛ حاکم و محکوم؛ ۷- منطوق و مفهوم؛ جمله شرطیه؛ جمله وصفیه؛ ۸- فرمهای استاندارد و چاپی

۵۱- درس گفتار (۵۱) حقوق قراردادها؛ اجرای قرارداد؛ لزوم اجرای قرارداد؛ اصل لزوم در قراردادها؛ توسل به مقامات رسمی برای اجرای قرارداد؛ اجرای تعهدات؛ اجرای تعهدات مستمر

۵۲- درس گفتار (۵۲) حقوق قراردادها؛ اجرای قرارداد؛ شرایط اجرای قرارداد؛ تسلیم عین معین؛ تسلیم عین معین در عقود معوض؛ تسلیم عین معین در روابط امانی

۵۳- درس گفتار (۵۳) حقوق قراردادها؛اجرای قرارداد؛ شرایط اجرای قرارداد؛ ایفای تعهدات کلی؛ اختیار متعهد در انتخاب مصداق؛ سکوت قرارداد و ویژگی ها مصداق؛ ایفای فرد اعلا؛ ایفای معیوب؛ اهلیت ایفا کننده؛ مالکیت ایفا کننده بر مال مورد ایفا

۵۴- درس گفتار (۵۴) حقوق قراردادها؛ ادامه شرایط صحت ایفای تعهد و اجرای قرارداد؛ ایفای تعهد به متعهدله؛ عدم قبول ایفا توسط متعهدله؛ در دسترس نبودن متعهدله؛ اجرای کل یا بعض قرارداد؛ منع ایفا توسط مراجع قانونی؛ توقیف تعهد نزد متعهد

۵۵- درس گفتار (۵۵) حقوق قراردادها؛ اجرای قرارداد؛ زمان اجرای قرارداد؛ ضرورت ذکر مدت در برخی از قراردادها؛ مدت در قراردادهای خدماتی، پیمانکاری و مشاوره؛ مدت در قراردادهای که ذکر مدت در ان ضروری نیست؛ تعیین مدت و عمل؛ انجام تعهد قبل از رسیدن موعد

۵۶- درس گفتار (۵۶) حقوق قراردادها؛ مکان اجرای قرارداد؛ مکان اجرای قرارداد در خصوص اموال غیرمنقول؛ مکان اجرای قرارداد در خصوص اموال منقول؛ مکان اجرای قرارداد در خصوص قراردادهای خدماتی؛ مکان اجرای قرارداد در خصوص تعهدات پولی؛ نقد ماده ۲۸۱ قانون مدنی

۵۷- درس گفتار (۵۷) حقوق قراردادها؛ مخارج اجرای قرارداد؛ مخارج تسلیم مبیع؛ مخارج تادیه ثمن؛ مخارج انجام تعهد در قراردادهای خدمات؛ اجرای تعهد توسط ثالث؛ لزوم اخذ رضایت متعهدله؛ لزوم اخذ اجازه متعهد؛ احکام اجرای قرارداد توسط ثالث بدون اجازه متعهد

۵۸- درس گفتار (۵۸) حقوق قراردادها؛ طرق جایگزین اجرای قرارداد (سقوط تعهدات)؛ ابرا؛ ایقاع بودن ابرا؛ ابرا و هبه؛ ابرا و اعراض؛ ابرای مشروط؛ شرایط ابرا کننده

۵۹- درس گفتار (۵۹) حقوق قراردادها؛

۶۰- درس گفتار (۶۰) حقوق قراردادها؛

 

 

 

 

کلیه درس گفتارهای حقوق قراردادها را می توانید در سایت Castbox یا Youtube گوش کنید

https://castbox.fm/vc/3689593

https://youtube.com/channel/UC-fhH0NwvdZMquLift8g3aw