۱- درس اول حقوق قراردادها: اهمیت حقوق قراردادها، مطالب حقوق قراردادها، مخاطبین درس حقوق قراردادها 

۲- درس دوم حقوق قراردادها: تعریف قرارداد، عقد، معامله، پیمان، موافقتنامه، شرح ماده ۱۸۳ قانون مدنی 

۳- درس سوم حقوق قراردادها: تعریف ایقاع، کارکرد ایقاعات در جامعه، تعریف تعهد، دین، طلب، مدیون، بدهکار، طلبکار، دائن، متعهدله، متعهد، تعهدات قراردادی و غیرقراردادی، انتقال دین و طلب

۴- درس چهارم حقوق قراردادها: تعریف ذمه، مافی الذمه، برئ الذمه، مشغول الذمه، انتقال ذمه، تعریف عهده، خلط حقوق قراردادها و حقوق تعهدات، ترکیب احکام فقهی و قوانین اروپایی در تدوین قانون مدنی

۵- درس پنجم حقوق قراردادها: انواع قراردادها، شرح ماده ۱۸۴ قانون مدنی، عقد جایز و عقد لازم، اصل لزوم و وفاداری به قراردادها

۶- درس ششم حقوق قراردادها: انواع قراردادها، عقود جایز و لازم، عقد ودیعه، عقد عاریه، عقد عاریه، عقد مضاربه، جعاله، قرض، هبه، عقودی که از یک طرف لازم و از طرف دیگر جایز

۷- درس هفتم حقوق قراردادها: انواع قراردادها، عقود معین و نامعین، عقود با نام و بی نام، اصل آزادی قراردادی، شرح ماده ۱۰ قانون مدنی

۸- درس هشتم حقوق قراردادها: انواع قراردادها، عقد تملیکی و عهدی، عقد منجز و عقد معلق، شرط تعلیقی، شروط مقدم

۹- درس نهم حقوق قراردادها: انواع قراردادها، عقد معوض و مجانی، عقد مدنی و تجاری، عقد اداری و دولتی، معاملات و قراردادهای دولتی

۱۰- درس دهم حقوق قراردادها: شرایط اساسی صحت معاملات، انعقاد و تشکیل عقد، قصد انشاء، عقد صوری، شرح ماده ۱۹۰ قانون مدنی

۱۱- درس یازدهم حقوق قراردادها: شرایط اساسی صحت معاملات، تفکیک قصد و رضا، رضای معاملی، عیوب اراده، اشتباه و اکراه

۱۲- درس دوازدهم حقوق قراردادها: شرایط اساسی صحت معاملات، اشتباه در معاملات، اشتباه در نوع قرارداد، اشتباه در خود موضوع معامله، شرح ماده ۱۹۹ و ۲۰۰ قانون مدنی

۱۳- درس سیزدهم حقوق قراردادها: شرایط اساسی صحت معاملات: اشتباه در معاملات، اشتباه در اوصاف، اشتباه متقابل، اشتباه مشترک، اشتباه یک طرفه