۲۹

اکتشاف و توسعه میادین نفتی ایران از طریق قراردادهای بیع متقابل  دکتر عبدالحسین شیروی، استاد دانشگاه تهران، دکتر سید نصراله ابراهیمی، مجتبی اصغریان ستفاده از قراردادهای بیع متقابل برای توسعه میادین نفت و گاز، سازو کاری تثبیت شده در ایران است. قوانین و مقررات جاری، شرکت ملی نفت ایران را مجاز می دارد تا قراردادهای … ادامه خواندن ۲۹